Zbycie praw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie praw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy w przypadku opisanej umowy przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z prawa do Rodzinnego Ogródka Działkowego i przenoszącej w drodze odpłatnego zbycia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów tam się znajdujących dochodzi do sprzedaży z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, że sprzedaży dokonuje się po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, sprzedaż ta jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym i nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT?

Fragment:

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Należy wskazać, że do dnia 18 stycznia 2014 r. obowiązywały przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.), zaś z dniem 19 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40). W myśl art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.), rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy, Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki). Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy, na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski Związek Działkowców ustanawia na jej rzecz prawo użytkowania działki - w rozumieniu Kodeksu cywilnego - w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców lub stanowią jego własność.

2016
24
kwi

Istota:

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce Komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

A zatem - w ocenie Wnioskodawcy - odpłatne zbycie praw i obowiązków w Spółce Komandytowej przez Bank będzie czynnością mieszczącą się w zakresie zwykłego wykonywania jego uprawnień właścicielskich, a zatem pozostającą poza zakresem opodatkowania VAT. Stanowisko zgodnie z którym zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, w sytuacji gdy zbywca nie świadczył odpłatnie usług zarządzania dla takiej spółki, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług było wielokrotnie potwierdzane w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo zostało ono potwierdzone w następujących interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana w dniu 4 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-1336/13-2/KBr , interpretacja indywidualna wydana w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-392/14-2/AW , interpretacja indywidualna wydana w dniu 25 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-490/14-3/MP . Podsumowując, mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w Spółce Komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012
25
kwi

Istota:

Czy przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek wraz z posadowionymi budynkami i budowlami należy naliczyć podatek od towarów i usług?

Fragment:

Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z powyższego wynika, że co do zasady grunt, na którym ustanowiono prawo wieczystego użytkowania dzieli los prawny budynków, budowli lub ich części, na nim posadowionych. Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu również korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia w stanie likwidacji ogłosiła przetarg na sprzedaż majątku. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działek gruntu o nr 3004/1, 3004/2 oraz 3004/3 wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz budowlami. W roku 1990, na postawie uchwały dokonującej podziału centrali w B., powstała nowa Spółdzielnia – Oddział w S.. W związku z nabyciem budynków oraz budowli, posadowionych na ww. działkach, Spółdzielni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2012
17
kwi

Istota:

Czy zbycie Praw w Spółce Komandytowej, przy założeniu spełnienia wymogów określonych w art. 10 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Posiłkując się tym orzecznictwem należy zatem stwierdzić, że co do zasady opisane we wniosku czynności przyszłe (tj. zbycie Praw) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT, a zatem podmiot dokonujący tych czynności (tu: Wnioskodawca) nie ma statusu podatnika (w zakresie tych czynności), nawet jeżeli jest podatnikiem VAT z tytułu innej działalności. Biorąc pod uwagę wyżej wskazane uregulowania prawne, jak również wnioski płynące z orzecznictwa TS UE oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działający w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż planowane przez Wnioskodawcę zbycie Praw w Spółce Komandytowej będzie czynnością niepodlegającą przepisom Ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca dokonując tych czynności nie będzie działał w charakterze podatnika, co wynika z faktu, iż czynności te nie mogą zostać uznane za wykonywane w ramach działalności gospodarczej (a są jedynie prostym wykonywaniem funkcji właścicielskiej).

2011
1
wrz

Istota:

Z uwagi na fakt, iż dostawa budynku, o którym mowa we wniosku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym jest on posadowiony - w myśl §12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Nr 224, poz. 1799), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z uwagi na fakt, iż dostawa budynku, o którym mowa we wniosku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym jest on posadowiony - w myśl § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jeśli jednak strony wybiorą opodatkowanie transakcji sprzedaży budynku w oparciu o art. 43 ust. 10 ustawy, opodatkowana będzie również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym jest on posadowiony, przy zastosowaniu stawki podatku VAT właściwej dla dostawy budynku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
wrz

Istota:

Sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10

Fragment:

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 w/w rozporządzenia, zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Powyższe oznacza, że do czynności zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Jeżeli zatem dostawa dotyczy budynków i budowli albo ich części, która objęta jest zwolnieniem od podatku, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z tym obiektem również podlega zwolnieniu od podatku. Z danych wskazanych we wniosku wynika, że Gmina w drodze podjętych uchwał przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne stanowiące własność gminy na rzecz najemców tych lokali, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony. Umowy zawarte z najemcami lokali zostały zawarte przez Gminę w latach 90-tych. Najem ma charakter ciągły, tzn. że w miejsce umów rozwiązanych zawierane są nowe umowy najmu. Sprzedaż lokali następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu, związanej z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

2011
1
wrz

Istota:

W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy?

Fragment:

Jedynie w przypadku gdyby zawarta umowa sprzedaży prawa zawierała wyraźne zastrzeżenie o wyłączeniu skutku rzeczowego (była wyłącznie umową zobowiązującą do przeniesienia prawa), można by było zgodzić się, iż data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego jest datą w której następuje zbycie prawa. W takiej sytuacji za datę powstania przychodu należałoby uznać datę sporządzenia protokołu, natomiast wpłacona przy zawarciu umowy zaliczka nie stanowiłaby przychodu – na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego wskazać należy, iż stanowisko Pana przedstawione w złożonym wniosku należy uznać za nieprawidłowe, ponieważ w przedmiotowej sprawie przychód z tytułu zbycia prawa do zwrotu nakładów powstanie w dacie przeniesienia prawa. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że cena zostanie uiszczona w dwóch częściach (w różnych terminach). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
sie

Istota:

Zastosowania zwolnienia z podatku VAT do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku dostawy komina

Fragment:

Przepis § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. stanowiące, że zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Przepis § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. stanowił, że zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Zapis tych rozporządzeń o przedmiocie wniosku o interpretację są identyczne. Zmienia się tylko podstawa zwolnienia tj. zamiast § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. powinien być § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
sie

Istota:

VAT - dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Zgodnie natomiast z § 13 ust 1 pkt 10 rozporządzenia zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z uwagi na fakt, iż dostawa zabudowań, o których mowa wyżej jest zwolniona, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów na których są posadowione w myśl § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podkreślić jednak należy, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowana datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części.

2011
1
lip

Istota:

Dot. stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży jako całość na rzecz jednego nabywcy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z znajdującymi się na kilku działkach budynkami i budowlami.

Fragment:

Jak wskazano powyżej zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku, co do zasady, wynosi 22%. Zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca nie przewidział opodatkowania zbycia wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych stawkami obniżonymi jak również nie przewidział zwolnienia tych czynności od podatku od towarów i usług. Zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, dotyczące działek niezabudowanych zgodnie z art. 41 ust. 1 podlega opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.