Zbycie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Zbycie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawczyni udział w zbytym w 2017 r. mieszkaniu nabyła w drodze spadkobrania po ojcu w 2007 r., stwierdzić należy, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w omawianej sprawie ma treść art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym odpłatne zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które ma miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie stanowi źródła przychodu i nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Termin określony tymże przepisem winien być liczony od końca 2007 r., a zatem upłynął w dniu 31 grudnia 2012 r. Rację ma wobec powyższego Wnioskodawczyni twierdząc, że zbycie w 2017 r. udziału w nabytej w 2007 r. nieruchomości nie rodzi po jej stronie obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z. 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
2017
26
sie

Istota:
Czy jednorazowa sprzedaż wszystkich pozostałych po zniesieniu współwłasności nieruchomości jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości istotne jest ustalenie daty jej nabycia. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 1999 r. Wnioskodawca wraz z małżonką, szwagrem i Jego żoną nabył działkę rolną o pow. 13,4600 ha. w udziałach po 1/2 części w ramach współwłasności małżeńskich do ich majątków prywatnych. Działka została nabyta wraz z krewnymi ze względu na jej walory przyrodnicze dla potrzeb posiadania przez nich nieruchomości, na której mogliby wraz z innymi członkami swoich rodzin aktywnie wypoczywać. W maju 2011 r. gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działki przeznaczone są pod następujące funkcje: część pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i rekreacyjną, natomiast pozostała część jako tereny usług rekreacyjnych lub tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży dwóch nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należało ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o których mowa we wniosku. Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że nieruchomości gruntowe Wnioskodawcy nie zostały nabyte dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie były w niej wykorzystywane. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że będąc osobą fizyczną w 1997 r., na podstawie umowy sprzedaży nabył nieruchomość gruntową składającą się między innymi z działki gruntu o powierzchni 0,50 ha (działka A) oraz działki gruntu o powierzchni 0,52 ha (działka B). Ww. nieruchomości gruntowe (dwie działki) stanową Jego majątek osobisty. Powyższe działki gruntu zostały podzielone na mniejsze działki. Do chwili złożenia wniosku Wnioskodawca ww. działki uprawia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach obrotu nieruchomościami. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż dwóch z przedmiotowych działek powstałych po podziale, nastąpiła w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. W treści stanu faktycznego Wnioskodawca podkreślił, że w stosunku do ww. działek Wnioskodawca nie poczynił oraz nie czyni żadnych nakładów inwestycyjnych.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o których mowa we wniosku. Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że nieruchomości gruntowe Wnioskodawcy nie zostały nabyte dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie były w niej wykorzystywane. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że będąc osobą fizyczną w 1995 r., na podstawie umowy sprzedaży, nabył nieruchomość gruntową. Obecnie ww. nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek ewidencyjnych gruntu. Nieruchomości gruntowe (dwie działki) stanową Jego majątek osobisty. Ze względu na wielkość jednej z nich (0,8084 ha) oraz aktualną sytuację rynkową wskazaną działkę zamierza podzielić na mniejsze działki. Działki nie były w przeszłości i nie są zabudowane, uzbrojone, ogrodzone, ani wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny sposób, np. oddane w najem lub dzierżawę. Do 2011 r. Wnioskodawca ww. działki uprawiał. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach obrotu nieruchomościami. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż przedmiotowych działek miała nastąpić w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży jednej z nowo powstałych działek, dokonanej po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należało ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o którym mowa we wniosku. Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że nieruchomość gruntowa Wnioskodawcy nie została nabyta dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie była w niej wykorzystywana. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że ww. nieruchomość gruntową nabył do majątku osobistego w 1995 r. na podstawie umowy sprzedaży oraz że ta nieruchomość została podzielona na mniejsze działki. Do 2011 r. wszystkie nowo powstałe działki były przez Niego uprawiane. Działka, której dotyczy wniosek nie jest i nie była w przeszłości zabudowana, uzbrojona, ogrodzona, ani wykorzystywana przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny sposób, np. oddana w najem, dzierżawę. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca dokonał sprzedaży jednej z nowo powstałych działek na rzecz osoby fizycznej. Na podstawie treści wniosku nie można stwierdzić by sprzedaż jednej z przedmiotowych działek powstałych po podziale, nastąpiła w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. W treści stanu faktycznego Wnioskodawca podkreślił, że nie poniósł żadnych ponadstandardowych działań zmierzających do sprzedaży nowo powstałej działki.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o których mowa we wniosku. Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że nieruchomości gruntowe Wnioskodawcy nie zostały nabyte dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie były w niej wykorzystywane. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że będąc osobą fizyczną w 1997 r., na podstawie umowy sprzedaży nabył nieruchomość gruntową składającą się między innymi z działki gruntu o powierzchni 0,50 ha oraz działki gruntu o powierzchni 0,52 ha. Ww. nieruchomości gruntowe (dwie działki) stanową Jego majątek osobisty. Wnioskodawca powyższe działki zamierza podzielić na mniejsze działki. Działki nie były w przeszłości i nie są zabudowane, uzbrojone, ogrodzone, ani wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny sposób, np. oddane w najem lub dzierżawę. Do czasu złożenia wniosku Wnioskodawca ww. działki uprawia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach obrotu nieruchomościami. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż przedmiotowych działek miała nastąpić w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.
2017
11
maj

Istota:
Czy zbycie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Zbycie nieruchomości będzie miało charakter odpłatny. Wnioskodawczyni nadmienia, że na dostosowanie lokalu usługowego zaciągnięto w banku kredyt inwestycyjny na firmę jej męża, z którego odsetki są kosztem firmy męża. Tak więc nieruchomość jest obciążona w kwocie około 120.000 zł kredytem inwestycyjnym. Fakt przeniesienia nieruchomości do majątku prywatnego wynika z faktu niewykorzystywania obecnie lokalu na potrzeby działalności, jednak działalność męża jest prowadzona nadal w innych lokalach. Od dnia przekazania lokalu użytkowego z firmy męża Wnioskodawczyni na potrzeby prywatne do dnia zbycia nieruchomości nie upłynie sześć lat. Nieruchomość nie jest amortyzowana od grudnia 2016 r. Zbycie nieruchomości nie nastąpi na skutek wykonywanej działalności. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, natomiast jej mąż jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Część mieszkalna była używana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Budynek będzie oferowany na sprzedaż za pośrednictwem biura nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zbycie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Czy transakcja ta będzie podlegała podatkowi VAT? Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawczyni w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 27 maja 2015 r. w drodze darowizny nabyła do majątku odrębnego niezabudowaną działkę gruntu, którą sprzedała w dniu 24 marca 2016 r.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Zbycie Nieruchomości w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei w świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Transakcja, w ramach której Wnioskodawca zbędzie Nieruchomość, spełnia kryteria odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju (przeniesienie prawa do dysponowania Nieruchomością jak właściciel). Zbycie Nieruchomości nastąpi zatem w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, o ile nie będzie miało zastosowania wyłączenie wynikające z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W praktyce organów podatkowych podkreślany jest obowiązek ścisłej wykładni art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, z uwagi na jego szczególny charakter. W ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstaw do uznania Transakcji za zbycie: przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ad. a) Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej „ przedsiębiorstwa ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży działek gruntowych nr: 175/1 (zabudowana), 177/2 i 185/3 (niezabudowane), położonych w ..., w części wydatkowanej na zakup lokalu mieszkalnego w ..., w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dochód ten został uzyskany (tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla skutecznego nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia nie będzie miał wpływu fakt pomieszkiwania okazjonalnie (weekendy i niekiedy w święta) przez Wnioskodawczynię w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. ... w ..., którego jest współwłaścicielką?
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w drodze dziedziczenia ustawowego nabyła w całości spadek po ojcu zmarłym w dniu 3 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni jako jedyny spadkobierca nabyła udziały wynoszące 1/4 w nieruchomościach, położonych w ... przy ul. ..., stanowiące działki niezabudowane nr: 177/2, 177/4, 185/3, 185/4 i działki zabudowane nr: 175/1, 175/2, 175/4, a także położone w ... przy ul. ... działki niezabudowane nr: 1/54, 1/34, 1/6 oraz udział 44/100 części w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. ... w ....
2016
21
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.