Zbycie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Zbycie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Zbycie Nieruchomości w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei w świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Transakcja, w ramach której Wnioskodawca zbędzie Nieruchomość, spełnia kryteria odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju (przeniesienie prawa do dysponowania Nieruchomością jak właściciel). Zbycie Nieruchomości nastąpi zatem w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, o ile nie będzie miało zastosowania wyłączenie wynikające z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W praktyce organów podatkowych podkreślany jest obowiązek ścisłej wykładni art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, z uwagi na jego szczególny charakter. W ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstaw do uznania Transakcji za zbycie: przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ad. a) Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej „ przedsiębiorstwa ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży działek gruntowych nr: 175/1 (zabudowana), 177/2 i 185/3 (niezabudowane), położonych w ..., w części wydatkowanej na zakup lokalu mieszkalnego w ..., w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dochód ten został uzyskany (tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla skutecznego nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia nie będzie miał wpływu fakt pomieszkiwania okazjonalnie (weekendy i niekiedy w święta) przez Wnioskodawczynię w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. ... w ..., którego jest współwłaścicielką?
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w drodze dziedziczenia ustawowego nabyła w całości spadek po ojcu zmarłym w dniu 3 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni jako jedyny spadkobierca nabyła udziały wynoszące 1/4 w nieruchomościach, położonych w ... przy ul. ..., stanowiące działki niezabudowane nr: 177/2, 177/4, 185/3, 185/4 i działki zabudowane nr: 175/1, 175/2, 175/4, a także położone w ... przy ul. ... działki niezabudowane nr: 1/54, 1/34, 1/6 oraz udział 44/100 części w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. ... w ....
2016
21
lip

Istota:
Czy z tytułu poniesienia wydatków na działania informacyjno-promocyjne Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur?
Fragment:
Usługi te mają na celu promowanie przekazywania przez Unię Europejską środków pieniężnych na realizację projektu, a nie promowanie samego projektu (np. wykonania nowoczesnej sieci tramwajowej). Trudno uznać, iż istnieje związek pomiędzy tą usługą a opodatkowaną działalnością Gminy (sprzedażą biletów). Nie ma ona wpływu na funkcjonowanie opodatkowanej działalności prowadzonej przez Gminę. Wydatki na promocję nie mają związku z żadnym elementem infrastruktury tramwajowej (przystankami, oświetleniem, torami, taborem, biletami etc). Jedynym celem tych działań, na każdym etapie realizacji projektu (inauguracja, rozpoczęcie realizacji, poszczególne etapy realizacji, zakończenie), jest wskazywanie na źródło finansowania projektu, czyli na udział środków unijnych. Celem działań informacyjno-promocyjnych nie jest zachęta do korzystania z sieci tramwajowej. Tablice informacyjne, ulotki itp. wskazujące na pochodzenie środków finansowania są nieodłączną częścią każdego projektu wspieranego przez Unię Europejską. Każda taka inwestycja, a jest ich w Polsce ogromna ilość (drogi, trakty komunikacyjne, parki, place zabaw, obiekty, placówki etc.) wymaga informowania społeczeństwa o źródle finansowania.
2016
6
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
Czy zbycie nieruchomości nr 78 winno być zwolnione z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy zbycie nieruchomości powinno być zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3314 ha w tym: grunty orne zajmują 0,2491 ha, nieużytki – 0,0616 ha, najmniej zajmują tereny mieszkaniowe – 0,0207 ha. Przedmiotowa działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, jak również dla tej działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu przewiduje funkcje gruntów ornych z przewagą klasy IV A i IV B. Tereny gruntów ornych klasy IV A i IV B oraz trwałych użytków klasy IV, zgodnie z ustaleniami studium, rozumie się, jako tereny rolne z ograniczoną zmianą przeznaczenia na inne cele, za wyjątkiem obszarów wyznaczonych w studium pod rozwój funkcji związanych z aktywizacją gospodarczą gminy oraz dla rozwoju funkcji osadniczej w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego zainwestowania miejscowości.
2016
30
mar

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej nie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w drodze darowizny od ojca Wnioskodawczyni nabyła w dniu 31 października 1991 r. nieruchomość gruntową w 1 / 2 części. Pozostałą część nabyła Jej siostra. Zainteresowana zamierza wspólnie z siostrą zbyć ww. nieruchomość w całości. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że środki uzyskane ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny w 1991 r. nie będą dla Wnioskodawczyni stanowiły źródła przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
8
sty

Istota:
Czy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tj. jak należy traktować moment nabycia nieruchomości biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy pięcioletni okres posiadania liczyć od końca roku kalendarzowego w którym nabyto ww. nieruchomość jako majątek wspólny z żoną, czy też od dnia prawomocnego postanowienia sądu, potwierdzającego podział majątku między małżonkami?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Aby zatem ustalić czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2015
25
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Z analizowanego wniosku wynika, że Zainteresowany zamierza sprzedać niezabudowane nieruchomości gruntowe (działki), powstałe w następstwie podziału nieruchomości nabytych w 1985 r. W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia ww. nieruchomości w roku 1985.
2015
24
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Z analizowanego wniosku wynika, że Zainteresowana zamierza sprzedać niezabudowane nieruchomości gruntowe (działki), powstałe w następstwie podziału nieruchomości nabytych w 1985 r. W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia ww. nieruchomości w roku 1985.
2015
24
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży Galerii.
Fragment:
W przedsiębiorstwie Spółki prowadzona jest jedna ewidencja księgowa, w ramach której nie wyodrębniono Galerii ani Działek jako osobnej jednostki, dla której sporządzany byłby wewnętrzny bilans. Nie można więc mówić o samodzielności finansowej Galerii. Galeria nie zostanie także finansowo wyodrębniona po jej wybudowaniu. Ad d) Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza przeznaczenie danego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Powszechnie podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych, do realizacji których służy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Wskazać należy, że zarówno Działki jaki Galeria wraz z przenoszonymi niektórymi prawami i obowiązkami nie będą stanowiły wystarczających elementów umożliwiających Kupującemu samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Ad e) Kupujący nie będzie w stanie realizować zadań gospodarczych jedynie w oparciu o składniki majątku mające być przedmiotem Umowy sprzedaży. Należy więc stwierdzić, iż Galeria nie mogłaby być - niezależnie od etapu budowy na którym zostanie sprzedana - samodzielnym przedsiębiorstwem realizującym zadania gospodarcze.
2015
16
sie

Istota:
Należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w 2003 r., co oznacza, iż pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z końcem 2008 r. A zatem przedmiotowa sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu, a co za tym idzie zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Jak z powyższego wynika dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości lub prawa majątkowego. Odnosząc się instytucji zniesienia współwłasności, należy wskazać, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegająca na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2015
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.