Zbycie | Interpretacje podatkowe

Zbycie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia Amortyzowalnych Składników Majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
Fragment:
Organu 23 listopada 2016 r.), uzupełnionym 2 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem wierzytelności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2016 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem wierzytelności. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 grudnia 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.994.2016.1.PC, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 stycznia 2017 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku): Wnioskodawca zamierza sprzedać wierzytelności własne powstałe w 2014 i 2015 r. Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej udziela licencji na wytworzone przez nią oprogramowanie. Spółka nie zajmuje się profesjonalnym obrotem wierzytelnościami ani pośrednictwem finansowym. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego audytu Spółka zamierza dokonać cesji (zbycia) pakietu swoich wierzytelności do podmiotu powiązanego zajmującego się między innymi windykacją. Wszystkie wierzytelności, które Wnioskodawca zamierza zbyć pierwotnie zostały zarachowane w Spółce jako przychody należne.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia uprzednio nabytych wierzytelnooci
Fragment:
Zbycie wierzytelnooci (na skutek jej sprzeda?y) nie stanowi wiec owiadczenia us3ug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem czynnooa polegaj1ca na zbyciu wierzytelnooci przez Wnioskodawce pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Czynnooa ta nie stanowi ani dostawy towarów, ani owiadczenia us3ug, a wiec nie mieoci sie w powo3anym wy?ej art. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Skoro w analizowanej sprawie nie dojdzie do odp3atnej dostawy towarów oraz odp3atnego owiadczenia us3ug podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem VAT to brak podstaw do opodatkowania wskazanej czynnooci po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji, zbycie przez Wnioskodawce wierzytelnooci uprzednio nabytych nie bedzie podlega3o opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug po stronie Spó3ki. W opisanym we wniosku przypadku brak jest wiec podstaw do rozstrzygania stawki podatku od towarów i us3ug wobec czynnooci zbycia uprzednio nabytych wierzytelnooci przez Wnioskodawce. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za nieprawid3owe. Nale?y wskazaa, ?e powo3ane w stanowisku Wnioskodawcy orzeczenia s1dów nie mog1 wp3yn1a na ocene prawid3owooci analizowanej kwestii. Nie neguj1c tych orzeczen, jako cennego Yród3a w zakresie wskazywania kierunków wyk3adni norm prawa podatkowego nale?y stwierdzia, ?e stanowi1 one rozstrzygniecie w konkretnej sprawie, osadzonej w okreolonym stanie faktycznym.
2017
27
sty

Istota:
Obowiązek dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
Fragment:
Zbycie wierzytelności przez skarżącego na rzecz osoby trzeciej nie będzie więc oznaczać spłacenia długu pierwotnego tj. "uregulowania należności", stosownie do treści art. 89a ust. 4 u.p.t.u. Powyższy pogląd, wyrażony przez Sąd pierwszej instancji, podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2016r. sygn. akt I FSK 1743/14. Mając zatem na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku opis sprawy, treść powołanych przepisów oraz ocenę prawną wyrażoną w ww. orzeczeniach Sądów obu instancji należy stwierdzić, że samo zbycie przez podatnika VAT na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, po skorzystaniu z tzw. "ulgi na złe długi", o której mowa w art. 89a ustawy o VAT nie będzie powodować po stronie sprzedawcy wierzytelności tj. Wnioskodawcy obowiązku zwiększenia VAT należnego, skorygowanego uprzednio, z wykorzystaniem norm art. 89a ust. 1-2 ustawy o VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
8
gru

Istota:
Czy należności jakie otrzymują osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w związku z odpłatnym przekazaniem tych urządzeń stanowią dla nich przychód ze zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaconą należność za odpłatne przekazanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy zakwalifikować do źródła jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że źródłami przychodów są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (...) innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany. Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, co oznacza, że urządzenia wybudowane przez osoby prywatne, po ich fizycznym połączeniu z sieciami przedsiębiorstwa, uzyskują status rzeczy ruchomej, która może być przedmiotem odpłatnego zbycia. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do kwalifikowania takiego przychodu do przychodu z innych źródeł, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, do którego należy zaliczyć tylko te przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, wymienionych w treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
2016
23
cze

Istota:
Obowiązek opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej dokonanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Fragment:
Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
2016
22
maj

Istota:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie opisanej nieruchomości gruntowej nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Z uwagi na treść art. 5 ust. 1, art. 2 pkt 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz treść art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy stwierdzić, że dostawą towarów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, było ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, bowiem z tą właśnie chwilą użytkownicy otrzymali prawo do faktycznego dysponowania nieruchomościami jak właściciele. Wobec tego, mająca teraz miejsce sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych, podczas której dochodzi jedynie do zmiany tytułu prawnego władania nieruchomością (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), nie może być traktowana jako ponowna dostawa tego samego towaru między tymi samymi stronami, ponieważ nie zostanie spełniona dyspozycja art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
13
kwi

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.
Fragment:
Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie sprzedaż przedsiębiorstwa nie musi obejmować wszystkich tych elementów, które tworzyły przedsiębiorstwo dłużnika przed ogłoszeniem upadłości (vide: Stanisław Gurgul w: Prawo Upadłościowe i Naprawcze Komentarz, wydanie 7, str. 956). Sprzedaż planowana przez syndyka masy upadłości obejmie składniki majątkowe tworzące całość funkcjonalną, umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa przez nabywcę. Wyłączenie z planowanej sprzedaży wierzytelności i środków pieniężnych, nie stanowi o zmianie charakteru przedmiotu sprzedaży. Wyłączenie powyższych składników majątkowych wynika ze specyfiki sprzedaży dokonywanej przez syndyka stosującego przepisy prawa upadłościowego i naprawczego i nie stoi na przeszkodzie uznaniu powyższej transakcji za sprzedaż przedsiębiorstwa. W związku z tym, iż zespół składników przeznaczony do sprzedaży będzie mógł samodzielnie funkcjonować należy opisaną sprzedaż uznać jako zbycie przedsiębiorstwa. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r. stwierdził, że dla zbycia przedsiębiorstwa konieczne jest przeniesienie na nabywcę minimum środków pozwalających na kontynuowanie realizowanej uprzednio w tym przedsiębiorstwie działalności gospodarczej (sygn I FSK 688/07).
2016
17
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca nie zaliczy wcześniej, to jest przed zbyciem ogółu praw i obowiązków w Spółce Celowej, wydatków na nabycie Wierzytelności oraz innych składników majątkowych do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności Wnioskodawca nie zaliczy wydatków na nabycie Wierzytelności oraz innych składników majątkowych do kosztów uzyskania przychodów na moment wniesienia tych wierzytelności przedmiotem wkładu do Spółki Celowej. Skoro Wnioskodawca nie będzie zatem uprawniony do ujęcia kosztu podatkowego w momencie dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Celowej, to powinien mieć takie uprawnienie w momencie zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce Celowej. Dodatkowo należy zauważyć, iż do kosztów podatkowych rozpoznawanych przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia ogóły praw i obowiązków w Spółce Celowej nie znajdą zastosowania ograniczenia wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Reasumując, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce Celowej, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na Wierzytelności oraz inne składki majątkowe będących przedmiotem wkładu do Spółki Celowej.
2016
1
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia alternatywnych środków płatniczych „bitcoin”.
Fragment:
Niematerialny bitcoin nie jest rzeczą, nie jest zatem towarem, jego wydanie lub zbycie nie jest dostawą (sprzedażą, eksportem, dostawą wewnątrzwspólnotową) towarów, stąd nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć sam bitcoin jest instytucją prawa rzeczowego a nie zobowiązaniowego. Zbycie bitcoinów nie może być świadczeniem usługi, ponieważ zbywca (wydający) zbywa (wydaje) aktywo już posiadane, które może posiadać dzień, tydzień a nawet rok. A jak zostało wykazane wyżej, usługi są nierozdzielne i nietrwałe, nie można ich magazynować, nie można ich wyprodukować na zapas i sprzedać później. Cechą usługi jest również to, że nie można nabyć jej prawa własności. A tymczasem zbywany bitcoin ma właściciela (jest własnością zbywcy), który przenosi własność na nabywcę. W krótkim okresie czasu bitcoin, przekazywany kolejnym uczestnikom, może zmienić właściciela wielokrotnie. Bitcoin podlega prawu rzeczowemu a usługa - zobowiązaniowemu. Reasumując, bitcoin nie jest ani towarem, ani usługą, jest instytucją prawa rzeczowego, jego najwierniejszym odpowiednikiem w obrocie prawnym i gospodarczym jest bon towarowy (pieniężny), typu Sodexo. W treści wniosku wykorzystano fragmenty zamówionej przez Wnioskodawcę opinii eksperckiej.
2015
13
gru

Istota:
Czy dokonana przez Wnioskodawcę spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez zmarłą siostrę, od której nabył w spadku nieruchomość wraz z ww. kredytem zostanie potraktowana jako wpłata na jego własne cele mieszkaniowe i w związku z tym, czy zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego z tego tytułu istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości lub praw.
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zbycie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.