PDI/42181-0013/06/PK/I | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego osobom uprawnionym na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

PDI/42181-0013/06/PK/I

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ekwiwalent pieniężny
  2. energia elektryczna
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. zbiorowy układ pracy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 14.07.2006r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego nr PD/423-22/MM/06 z dnia 05.07.2006r. wydane w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego osobom uprawnionym na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu .... z dnia 13.05.1993 r. w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i uznać stanowisko Jednostki za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego nr PD/423-22/MM/06 z dnia 05.07.2006r. wydane na podstawie art. 14a §§ 1 i 4, art. 216 Ordynacji podatkowej, uznające za nieprawidłowe stanowisko Jednostki w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego osobom uprawnionym na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu ... z dnia 13.05.1993r., tutejszy organ stwierdził, że wystąpiły przesłanki do uwzględnienia zażalenia i zmiany interpretacji podatkowej.

Wnioskiem z dnia 16.05.2006r. (wpływ do US w dniu 19.05.2006r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielnie, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania przepisów m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną, wypłacanego przez Spółkę osobom uprawnionym, na postawie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu ... wskazując następujący stan faktyczny.

Spółka wskazała, że jest stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu ... (PUZP) z dnia 13.05.1993r. Protokołem Dodatkowym nr 14 z dnia 03.10.2005r. wprowadzona została nowa treść załącznika nr 6 , zgodnie z którym emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia emerytalne, a także wdowy/wdowcy i sieroty, pobierający rentę po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach nabyli z dniem 01.01.2006r. prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ..... kWh x 80% ceny energii elektrycznej i składnika zmiennego opłaty przesyłowej oraz 100 % opłaty stałej sieciowej i opłaty abonamenckiej wg taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Ustalone w powyższy sposób świadczenie jest wypłacane przez Spółkę uprawnionej grupie osób dwa razy do roku w formie pieniężnej.
W uprzednio obowiązującej treści załącznika nr 6 do PUZP osoby uprawnione płaciły 20 % ceny zużytej energii elektrycznej, natomiast 80 % pokrywane było przez Spółkę. W załączeniu Spółka przedłożyła treść obecnie obowiązującego załącznika nr 6 do PUZP wprowadzonego Protokołem nr 14 z dnia 03.10.2005r. oraz poprzednio obowiązującą treść załącznika nr 6.

Zdaniem Spółki, wypłacany ekwiwalent stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem jest to świadczenie obligatoryjne wypłacone na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu ... z dnia 13.05.1993r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem nr PD/423-22/MM/06 z dnia 05.07.2006r. uznał, że stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Zdaniem organu pierwszej instancji ponoszone przez Jednostkę wydatki w postaci ekwiwalentu pieniężnego mające umocowanie w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo, iż nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe świadczenia pieniężne wypłacane przez Jednostkę na rzecz wyszczególnionych osób w w/w Załączniku nr 6 do PUZP, w ocenie organu podatkowego nie służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu i nie mają jakiegokolwiek wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Spółki, a zatem zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, nie stanowią kosztów podatkowych.

Spółka pismem z dnia 14.07.2006r. wniosła zażalenie na w/w postanowienie z dnia 05.07.2006r. Przedstawiając dotychczasowy przebieg postępowania zarzuciła sprzeczność wydanej interpretacji z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wniosła o zmianę wydanej interpretacji zgodnie ze stanowiskiem Jednostki przedstawionym we wniosku.
Spółka wskazuje w zażaleniu, że do ponoszenia przedmiotowych wydatków zobowiązana jest układem, wynegocjowanym z partnerem społecznym, reprezentującym wobec pracodawcy załogę przedsiębiorstwa. Wydatki te pozostają w nierozerwalnym i ścisłym związku przyczynowym z funkcjonowaniem Jednostki i prowadzeniem przez Spółkę działań ukierunkowanych na uzyskiwanie przychodów. W ocenie Spółki, zagwarantowanie pracownikom, w przypadku dopracowania w Spółce do momentu przejścia na rentę, emeryturę lub przejścia na świadczenie przedemerytalne lub ich rodzinom w przypadku śmierci pracownika, określonych świadczeń w postaci ekwiwalentu pieniężnego, ma kształtować, pożądane przez pracodawcę postawy pracowników w okresie ich zatrudnienia. W ocenie Spółki wypłacane ekwiwalenty są konsekwencją świadomych decyzji pracodawcy wynikających z potrzeby prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, służącej zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Jednostki i zabezpieczenia optymalnego funkcjonowania firmy jako źródła przychodów.
Jednostka wskazuje, że różnego rodzaju formy zabezpieczeń pracowników i członków ich rodzin na wypadek zdarzeń losowych są nieodłącznie związane z samym istnieniem stosunku pracy i stanowią przedmiot regulacji ustawowych, jak również wewnątrzzakładowych. Spółka uważa zatem, że kierując się logiką organu podatkowego należałoby przyjąć, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę na podstawie przepisów ustawowych w związku z zakończeniem stosunku pracy (np. odprawy emerytalne, pośmiertne) nie stanowiłyby kosztu uzyskania przychodu, gdyż ich związek z zabezpieczeniem funkcjonowania źródła przychodów i prawidłowym funkcjonowaniem firmy jest taki sam lub bardziej odległy, niż w przypadku przedmiotowego ekwiwalentu pieniężnego.

Spółka podkreśla, że przedmiotowe świadczenia mają w porównaniu z innymi mechanizmami służącymi kształtowaniu polityki kadrowej niezaprzeczalną zaletę bowiem przysługują dopiero, gdy pracownik pozostawał w zatrudnieniu w Spółce do momentu przejścia na emeryturę, rentę, świadczenie emerytalne lub śmierci. Wypłacane zaś po ustaniu stosunku pracy świadczenie nie zabezpiecza egzystencji byłego pracownika czy członków jego rodziny, lecz utrwala stosunek pracy i lojalność wobec pracodawcy aktualnych pracowników Spółki.

Spółka wskazuje też, że Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy ma zgodnie z treścią art. 9 Kodeksu pracy, charakter normatywny i stanowi źródło przepisów prawa pracy. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego związana jest zatem nierozerwalnie ze stosunkami pracy nawiązanymi przez Spółkę. Pracodawca zobowiązany jest do jego wypłaty, zatem wypłata ta nie może zostać potraktowana jako nieuzasadniona, i niepozostająca w związku z zatrudnieniem pracowników. Zdaniem Spółki, organ podatkowy w swoim stanowisku całkowicie pominął okoliczność, że w stosunkach pracy pracodawca ma partnera społecznego, posiadającego określone oczekiwania. Zaspokojenie (rozsądne) tych oczekiwań stanowi samo w sobie jeden z koniecznych elementów zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania źródła przychodów. Jednostka zauważa równocześnie, że koszty przedmiotowych świadczeń rzutują na możliwości płacowe oraz wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w czasie trwania stosunku pracy. Biorąc zaś pod uwagę treść zaskarżonego postanowienia korzystniej podatkowo traktowane jest wliczenie określonych kwot w wynagrodzenie pracownika, niż przeznaczenie tych samych kwot na inny rodzaj świadczenia wynikającego z zatrudnienia, chociaż rezultat jest taki sam.
Biorąc pod uwagę powyższe Spółka uznała złożone zażalenie za uzasadnione.

Uzupełniając zażalenie Jednostka przy piśmie z dnia z dnia 23.08.2006r. przesłała kserokopię pisma Ministerstwa Finansów Departament Podatków Dochodowych Nr DD 6-8213-234/DZ/06/353 z dnia 03.08.2006r. Minister Finansów w w/w piśmie skierowanym do Prezesa Federacji Związków Pracodawców ... - uznaje za zasadne zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego osobom uprawnionym, na podstawie PUZP.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w wyniku rozpatrzenia zażalenia Jednostki, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, oraz w/w stanowisko Ministra Finansów stwierdza, że prawidłowe jest zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wypłatę emerytom, rencistom, osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne, oraz wdowom/wdowcom i sierotom, które pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach - świadczeń w postaci ekwiwalentu pieniężnego, wynikających z postanowień Załącznika nr 6 do Ponadzakladowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu .... z dnia 13.05.1993r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie, w zamkniętym katalogu wydatków w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Przedmiotowe wydatki z tytułu wypłacanych ekwiwalentów pieniężnych za zużycie energii elektrycznej przez osoby uprawnione w PUZP nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na zasadzie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Oznacza to, że uznanie wydatku za koszt podatkowy wymaga spełnienia przez podatnika trzech przesłanek, a mianowicie udowodnienie poniesienia wydatku, wykazania jego związku z przychodem i udokumentowania umożliwiającego ocenę, że powyższe okoliczności faktycznie miały miejsce.

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę organ odwoławczy stwierdza, iż Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy stanowi dla Jednostki źródło prawa pracy (art. 9 Kodeksu pracy), do przestrzegania przepisów którego jest zobowiązana. Prowadząc zatem działalność gospodarczą w przedmiocie produkcji energii elektrycznej i będąc zobowiązana do udzielania ulg niektórym jej odbiorcom, polegającej na wypłacie ekwiwalentu, ma prawo zaliczyć wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 � Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.), Spółce służy prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Zgodnie z art. 54 § 1 w/w ustawy skargę (wraz z jej odpisem) wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.