PD-Ia-423-06/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tworzony przez uczelnie niepubliczne, do kosztów uzyskania przychodów?

PD-Ia-423-06/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpisy na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych
  3. zbiorowy układ pracy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 18 października 2006r. Wnioskodawca zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ustawodawca w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm./, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007r., obowiązek tworzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w określonej wysokości nałożył jedynie na uczelnie publiczne, nie wymieniając wśród nich drugiej grupy nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego uczelni – uczelni niepublicznych. Jednocześnie do uczelni niepublicznych nie mają zastosowania w powyższej sprawie przepisy art. 5 ust. 1-7 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku – o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /j.t. Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm./.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem - czy wysokość utworzonego w oparciu o art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /pozwalający na utworzenie odpisu w dowolnej wysokości/ będzie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wnioskodawca uważa, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utworzony w wysokości określonej w art. 4 ustawy o ZFŚS będzie stanowić w całości koszt uzyskania przychodu.

W wyniku analizy stanu faktycznego przedstawionej sprawy oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, wyjaśnia się co następuje:

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm./, kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równoważność tych odpisów i zwiększeń przekazane są na odrębny rachunek Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy, a jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, regulamin wynagradzania mogą kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą również postanowić, że Fundusz ten nie będzie tworzony. Zatem w myśl tego przepisu, pracodawca może dowolnie wybrać formę i metodę kształtowania odpisu na Fundusz oraz w jakiej wysokości i w jaki sposób naliczy on odpis na Fundusz.

Stosownie natomiast do przepisu art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, koszty działalności pracodawcy obciążają odpisy i zwiększenia ukształtowane zarówno w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ww. ustawy jak i w wysokości wynikającej z układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagradzania.

Odnosząc się do uregulowań przedstawionych w powyższych przepisach, należy stwierdzić, że pracodawca, który skorzystał z możliwości wynikających z art. 4 ustawy o ZFŚS, ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych ustalony odpis na Fundusz w przyjętej przez siebie wysokości. Warunkiem dopuszczalności zaliczenia, o której mowa powyżej, jest przekazanie środków pieniężnych na rachunek Funduszu.

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko Wnioskodawcy w sprawie i uznaje je za prawidłowe.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.