Zbiorowy układ pracy | Interpretacje podatkowe

Zbiorowy układ pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbiorowy układ pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przez szkołę na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy usług wyżywienia na rzecz pracowników kuchni (kucharza i pomocy kuchennej).
Fragment:
(...) organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników Spółki, byłych pracowników Spółki i X. oraz ich dzieci w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia
Fragment:
Natomiast potrzeby pracownicze to takie, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień, porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Uwzględniając powyższe należy uznać, że wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy bądź umów o pracę nieodpłatne przekazanie uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych pracownikom, emerytom i rencistom oraz dzieciom pracowników jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa (w szczególności zbiorowych układów pracy) funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. A zatem ww. czynności jako niewypełniające postanowień art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy znajdują się poza zakresem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w roku 2002 Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Na mocy tego układu Spółka obowiązana była do ulgowych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników, byłych pracowników Spółki oraz X., jak również dzieci pracowników i byłych pracowników Spółki i X. Układ ten obowiązywał do dnia 31.12.2011r.
2016
26
maj

Istota:
Spółka z o.o. zwróciła się o interpretację przepisów prawa odnośnie prawidłowości zarachowania do kosztów uzyskania przychodów w świetle art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków ponoszonych przez Spółkę na rzecz emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach emerytach lub rencistach, w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z uprawnieniem do korzystania z Taryfy pracowniczej.
Fragment:
(...) przeszłości stosunkiem zatrudnienia. Koszty ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników w związku z łączącym ich z pracownikami stosunkiem pracy są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, zatem analogicznie winny być traktowane koszty ponoszone na rzecz byłych pracowników tym bardziej, że jak wyżej podkreślono obowiązek ich ponoszenia wynika z przepisów prawa pracy, a aktualni uprawnieni do ekwiwalentu wypracowali prawo do jego nabycia w czasie trwania ich stosunku pracy. Ekwiwalenty wypłacane uprawnionym (emerytom i rencistom) są zwolnione z obowiązku uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2.280,00 zł (art.21 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), ponad tę kwotę podlegają opodatkowaniu, co tym bardziej przemawia za stanowiskiem przedstawionym przez podatnika w niniejszym wniosku. Nadto, co także jest istotne, w związku z wypłatą ekwiwalentu istnieje po myśli przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek tworzenia rezerw na poczet zobowiązań pewnych i przyszłych. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.
2011
1
kwi

Istota:
Czy można zaliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tworzony przez uczelnie niepubliczne, do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Nr 54 poz. 654 ze zm./, kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równoważność tych odpisów i zwiększeń przekazane są na odrębny rachunek Funduszu. Zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy, a jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, regulamin wynagradzania mogą kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą również postanowić, że Fundusz ten nie będzie tworzony. Zatem w myśl tego przepisu, pracodawca może dowolnie wybrać formę i metodę kształtowania odpisu na Fundusz oraz w jakiej wysokości i w jaki sposób naliczy on odpis na Fundusz. Stosownie natomiast do przepisu art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, koszty działalności pracodawcy obciążają odpisy i zwiększenia ukształtowane zarówno w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ww. ustawy jak i w wysokości wynikającej z układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagradzania.
2011
1
kwi

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego osobom uprawnionym na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Fragment:
W ocenie Spółki wypłacane ekwiwalenty są konsekwencją świadomych decyzji pracodawcy wynikających z potrzeby prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, służącej zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Jednostki i zabezpieczenia optymalnego funkcjonowania firmy jako źródła przychodów. Jednostka wskazuje, że różnego rodzaju formy zabezpieczeń pracowników i członków ich rodzin na wypadek zdarzeń losowych są nieodłącznie związane z samym istnieniem stosunku pracy i stanowią przedmiot regulacji ustawowych, jak również wewnątrzzakładowych. Spółka uważa zatem, że kierując się logiką organu podatkowego należałoby przyjąć, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę na podstawie przepisów ustawowych w związku z zakończeniem stosunku pracy (np. odprawy emerytalne, pośmiertne) nie stanowiłyby kosztu uzyskania przychodu, gdyż ich związek z zabezpieczeniem funkcjonowania źródła przychodów i prawidłowym funkcjonowaniem firmy jest taki sam lub bardziej odległy, niż w przypadku przedmiotowego ekwiwalentu pieniężnego. Spółka podkreśla, że przedmiotowe świadczenia mają w porównaniu z innymi mechanizmami służącymi kształtowaniu polityki kadrowej niezaprzeczalną zaletę bowiem przysługują dopiero, gdy pracownik pozostawał w zatrudnieniu w Spółce do momentu przejścia na emeryturę, rentę, świadczenie emerytalne lub śmierci.
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie podatnika dotyczyło:
dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot dodatkowego, dobrowolnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świedczeń Socjalnych.
Fragment:
Nr. 54, poz. 654 ze zm.) kosztem uzyskania przychodówsą odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3-5 i 6a, oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3, obciążają koszty działalności pracodawcy. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 powołanej ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz. Mając powyższe na uwadze Naczelnik tut. Organu informuje, że pracodawcy, którzy skorzystali z możliwości wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o układy zbiorowe pracy dowolnie ukształtowali wysokość odpisuna Fundusz, mają prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych w przyjętej przez siebie wysokości, również wtedy, gdy będzie to wartość wyższa od określonej w art. 5 ww. ustawy wysokości odpisu podstawowego. Warunkiem dopuszczalności zaliczenia, o którym mowa powyżej jest przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość dobrowolnie podwyższonych odpisówna rachunek Funduszu.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.