Zbiorowy układ pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbiorowy układ pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
5
sie

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przez szkołę na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy usług wyżywienia na rzecz pracowników kuchni (kucharza i pomocy kuchennej).

Fragment:

(...) organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

2016
26
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników Spółki, byłych pracowników Spółki i X. oraz ich dzieci w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia

Fragment:

Natomiast potrzeby pracownicze to takie, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień, porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Uwzględniając powyższe należy uznać, że wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy bądź umów o pracę nieodpłatne przekazanie uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych pracownikom, emerytom i rencistom oraz dzieciom pracowników jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa (w szczególności zbiorowych układów pracy) funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. A zatem ww. czynności jako niewypełniające postanowień art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy znajdują się poza zakresem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w roku 2002 Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Na mocy tego układu Spółka obowiązana była do ulgowych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników, byłych pracowników Spółki oraz X., jak również dzieci pracowników i byłych pracowników Spółki i X. Układ ten obowiązywał do dnia 31.12.2011r.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka z o.o. zwróciła się o interpretację przepisów prawa odnośnie prawidłowości zarachowania do kosztów uzyskania przychodów w świetle art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków ponoszonych przez Spółkę na rzecz emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach emerytach lub rencistach, w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z uprawnieniem do korzystania z Taryfy pracowniczej.

Fragment:

(...) przeszłości stosunkiem zatrudnienia. Koszty ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników w związku z łączącym ich z pracownikami stosunkiem pracy są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, zatem analogicznie winny być traktowane koszty ponoszone na rzecz byłych pracowników tym bardziej, że jak wyżej podkreślono obowiązek ich ponoszenia wynika z przepisów prawa pracy, a aktualni uprawnieni do ekwiwalentu wypracowali prawo do jego nabycia w czasie trwania ich stosunku pracy. Ekwiwalenty wypłacane uprawnionym (emerytom i rencistom) są zwolnione z obowiązku uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2.280,00 zł (art.21 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), ponad tę kwotę podlegają opodatkowaniu, co tym bardziej przemawia za stanowiskiem przedstawionym przez podatnika w niniejszym wniosku. Nadto, co także jest istotne, w związku z wypłatą ekwiwalentu istnieje po myśli przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek tworzenia rezerw na poczet zobowiązań pewnych i przyszłych. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tworzony przez uczelnie niepubliczne, do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Nr 54 poz. 654 ze zm./, kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równoważność tych odpisów i zwiększeń przekazane są na odrębny rachunek Funduszu. Zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy, a jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, regulamin wynagradzania mogą kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą również postanowić, że Fundusz ten nie będzie tworzony. Zatem w myśl tego przepisu, pracodawca może dowolnie wybrać formę i metodę kształtowania odpisu na Fundusz oraz w jakiej wysokości i w jaki sposób naliczy on odpis na Fundusz. Stosownie natomiast do przepisu art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, koszty działalności pracodawcy obciążają odpisy i zwiększenia ukształtowane zarówno w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ww. ustawy jak i w wysokości wynikającej z układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagradzania.

2011
1
kwi

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego osobom uprawnionym na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Fragment:

W ocenie Spółki wypłacane ekwiwalenty są konsekwencją świadomych decyzji pracodawcy wynikających z potrzeby prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, służącej zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Jednostki i zabezpieczenia optymalnego funkcjonowania firmy jako źródła przychodów. Jednostka wskazuje, że różnego rodzaju formy zabezpieczeń pracowników i członków ich rodzin na wypadek zdarzeń losowych są nieodłącznie związane z samym istnieniem stosunku pracy i stanowią przedmiot regulacji ustawowych, jak również wewnątrzzakładowych. Spółka uważa zatem, że kierując się logiką organu podatkowego należałoby przyjąć, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę na podstawie przepisów ustawowych w związku z zakończeniem stosunku pracy (np. odprawy emerytalne, pośmiertne) nie stanowiłyby kosztu uzyskania przychodu, gdyż ich związek z zabezpieczeniem funkcjonowania źródła przychodów i prawidłowym funkcjonowaniem firmy jest taki sam lub bardziej odległy, niż w przypadku przedmiotowego ekwiwalentu pieniężnego. Spółka podkreśla, że przedmiotowe świadczenia mają w porównaniu z innymi mechanizmami służącymi kształtowaniu polityki kadrowej niezaprzeczalną zaletę bowiem przysługują dopiero, gdy pracownik pozostawał w zatrudnieniu w Spółce do momentu przejścia na emeryturę, rentę, świadczenie emerytalne lub śmierci.

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie podatnika dotyczyło:
dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot dodatkowego, dobrowolnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świedczeń Socjalnych.

Fragment:

Nr. 54, poz. 654 ze zm.) kosztem uzyskania przychodówsą odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3-5 i 6a, oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3, obciążają koszty działalności pracodawcy. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 powołanej ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz. Mając powyższe na uwadze Naczelnik tut. Organu informuje, że pracodawcy, którzy skorzystali z możliwości wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o układy zbiorowe pracy dowolnie ukształtowali wysokość odpisuna Fundusz, mają prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych w przyjętej przez siebie wysokości, również wtedy, gdy będzie to wartość wyższa od określonej w art. 5 ww. ustawy wysokości odpisu podstawowego. Warunkiem dopuszczalności zaliczenia, o którym mowa powyżej jest przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość dobrowolnie podwyższonych odpisówna rachunek Funduszu.