2461-IBPP4.4513.380.2016.1.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Magazynowanie w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 listopada 2016 r. (data wpływu 23 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie magazynowania w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie magazynowania w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X” sp. z o. o (dalej : „Spółka”) prowadzi swoją działalność w zakresie produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi, jak również w zakresie obrotu paliwem żeglugowym. Spółka prowadzi działalność w formie składu podatkowego.

Spółka do produkcji wyrobów gotowych wykorzystuje półprodukty będące wyrobami energetycznymi określonymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objęte stawką akcyzową inną niż zerowa. Przedmiotowe półprodukty przed przekazaniem do produkcji magazynowane są w zbiornikach nielegalizowanych, tzn. niepodlegających prawnej kontroli metrologicznej na podstawie przepisów odrębnych. Brak legalizowania zbiorników uzasadniony jest przede wszystkim faktem, że przeprowadzenie ich legalizacji wiązałoby się ze znacznymi kosztami dla Spółki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że magazynowane w zbiornikach ww. półprodukty nie są wyrobami gotowymi przeznaczonymi do wyprowadzenia ze składu podatkowego.

Spółka pragnie, ze względów ostrożnościowych, uzyskać potwierdzenie, czy na gruncie przepisów akcyzowych, Spółka jest uprawniona do magazynowania w zbiornikach, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, jeżeli te wyroby stanowią półprodukty, które nie zostały przeznaczone do wyprowadzenia ze składu podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do magazynowania w zbiornikach, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, jeżeli te wyroby stanowią półprodukty, które nie zostały przeznaczone do wyprowadzenia ze składu podatkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniona ona do magazynowania w zbiornikach, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, jeżeli te wyroby stanowią półprodukty, które nie zostały przeznaczone do wyprowadzenia ze składu podatkowego.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MF „w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów”.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia MF „za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy”.

W świetle powyższych przepisów wymóg legalizacji zbiorników w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych wystąpi jeżeli magazynowane są w nich:

  1. wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,
  2. objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  3. objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,
  4. będące wyrobami gotowymi, tj. w takim stopniu przetworzenia by możliwe było ich wyprowadzenie ze składu podatkowego do odbiorcy.

Przy czym warunki wskazane w pkt 1-4 muszą zostać spełnione łącznie.

Jak Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego, w nielegalizowanych zbiornikach magazynuje ona wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o stawce innej niż zero, będące półproduktami do produkcji innych wyrobów akcyzowych. Wyroby te nie są przeznaczone do wyprowadzenia ze składu podatkowego w takiej formie w jakiej się znajdują, ale są przeznaczone do dalszego przetwarzania na terenie składu podatkowego. Tym samym, należy uznać, że nie jest możliwe ich wyprowadzenie ze składu podatkowego do odbiorcy.

Ponieważ magazynowanych w nich wyrobów nie można uznać za gotowe, gdyż stanowią półprodukty, nie został spełniony jeden z warunków wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MF, co oznacza, że Spółka nie ma obowiązku magazynowania tych wyrobów w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

W konsekwencji, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Potwierdza to również wydana na gruncie podobnego stanu faktycznego interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 marca 2014 r. nr IBPP4/443-78/14/LG.

W przedmiotowej interpretacji indywidualnej Dyrektor wskazał:

„Biorąc zatem pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść ww. przepisów, Wnioskodawca prowadzący w ramach działalności gospodarczej skład podatkowy w którym produkowane są wyroby akcyzowe, ma obowiązek magazynowania w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej wyłącznie gotowe wyroby energetyczne znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i objęte stawką podatku inną niż zerowa.

Zatem, magazynowanie w składzie podatkowym dodatków klasyfikowanych do pozycji CN 3811 90 00, które są wykorzystywane w produkcji innych wyrobów wskazanych we wniosku, i które u Wnioskodawcy nie stanowią wyrobów gotowych (wydawanych odbiorcom zewnętrznym) przeznaczonych do szeroko rozumianych celów opałowych i napędowych - nie podlega prawnej kontroli metrologicznej”.

Podsumowując więc, zdaniem Spółki jest uprawniona do magazynowania w zbiornikach, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, jeżeli te wyroby stanowią półprodukty, które nie zostały przeznaczone do wyprowadzenia ze składu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.