Zbiornik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbiornik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Magazynowanie w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Spółki Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MF „ w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów ”. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia MF „ za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy ”. W świetle powyższych przepisów wymóg legalizacji zbiorników w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych wystąpi jeżeli magazynowane są w nich: wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, będące wyrobami gotowymi, tj. w takim stopniu przetworzenia by możliwe było ich wyprowadzenie ze składu podatkowego do odbiorcy. Przy czym warunki wskazane w pkt 1-4 muszą zostać spełnione łącznie. Jak Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego, w nielegalizowanych zbiornikach magazynuje ona wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o stawce innej niż zero, będące półproduktami do produkcji innych wyrobów akcyzowych.

2016
21
lip

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w stosunku do utylizowanych odpadów powstałych z czyszczenia zbiorników paliwowych oraz prawidłowości stosowania przepisów regulujących przedmiotowe zwolnienie.

Fragment:

W okresie mniej więcej co 6-10 lat P. dokonuje czyszczenia zbiorników paliwowych w swoich składach podatkowych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań przez Urząd Dozoru Technicznego i określenia kolejnego okresu przez jaki zbiorniki mogą być użytkowane. Niniejsze zapytanie dotyczy odpadów technologicznych powstałych w wyniku czyszczenia zbiorników paliwowych. Czyszczeniem zbiorników i usuwaniem osadów i odpadów powstałych w zbiorniku zajmują się podmioty zewnętrzne. Odpady ze zbiornika mają różną postać m.in.: konsystencji przypominającej zabrudzony piasek - odpad powstaje na skutek wieloletniego osadzania się zanieczyszczeń stałych z produktów ropopochodnych, rdzy i innych zabrudzeń, galaretowatej substancji lub szlamu zawierającego w swym składzie węglowodory, stałą, która dopiero pod wpływem wysokiej temperatury przechodzi w stan bardzo gęstej cieczy zawierającej w swoim składzie węglowodory. Odpady z czyszczenia zbiorników zostają klasyfikowane zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi odpadów tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. Nr 1923) do katalogu 05 01 03* tj. „ osady z dna zbiorników ” (z katalogu 0501 „ odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej ”).

2014
10
kwi

Istota:

Magazynowanie w zbiornikach dodatków o kodach CN 3811 90 00

Fragment:

W myśl § 3 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym. W ocenie Wnioskodawcy wykładnia gramatyczna przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia składów podatkowych prowadzi nas do wniosku, iż prawnej kontroli metrologicznej nie będą podlegać zbiorniki, w których magazynowane są surowce i półprodukty, które u Spółki nie są wyrobami gotowymi i nie są wydawane na zewnątrz. W opinii Spółki, przesłanka wymieniona w zdaniu drugim § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którą: „ Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym ” nie określa, czy chodzi o produkty, które w ogóle na rynku mogą być przedmiotem obrotu, czy też o produkty, które są wydawane przez danego podatnika jako wyroby gotowe.

2012
20
cze

Istota:

Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.

Fragment:

(...) zbiorników na paliwo na zbiorniki dwupłaszczowe, stanowić będą modernizację, a tym samym ulepszenie wskazanych we wniosku środków trwałych. Zauważyć przy tym należy, iż na skutek montażu nowych zbiorników środek trwały uzyskał istotną zmianę cech użytkowych. Bez wątpienia bowiem okres eksploatacji nowych zbiorników jest dłuższy, zapewniają one również większą ochronę dla środowiska, będąc wytworem nowej myśli technicznej. Dwupłaszczowe zbiorniki charakteryzują się bowiem podwójną konstrukcją ścian, co dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnym wyciekiem paliwa w sytuacji rozszczelnienia zbiornika wewnętrznego. Nie sposób przy tym uznać poniesionych nakładów za wydatki remontowe, bowiem wymiana zbiorników nie była następstwem zużycia zbiorników jednopłaszowych, które jak wskazał Wnioskodawca są w bardzo dobrym stanie. W takim przypadku poniesione nakłady będą zwiększać wartość początkową tych środków trwałych i od tak ustalonej wartości początkowej Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, iż prace związane z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo jednopłaszczowych na zbiorniki dwupłaszczowe można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarcze, należało uznać za nieprawidłowe.

2012
16
maj

Istota:

Przechowywanie wyrobów energetycznych w legalizowanych zbiornikach

Fragment:

Spółka zamierza w swym składzie produkcyjno-magazynowym wyznaczyć zbiorniki w magazynie wyrobów gotowych, z których następowałoby wydanie wyrobów gotowych (np. olej napędowy) na rzecz innych odbiorców (te zbiorniki będą podlegały prawnej kontroli metrologicznej). Pozostałe zbiorniki znajdujące się w produkcyjno-magazynowym składzie podatkowym nie byłyby wykorzystywane do wydań wyrobów na rzecz odbiorców zewnętrznych. Dopuszczalne natomiast byłoby wydanie z tych zbiorników (zbiorników produkcyjnych) produktów w ramach przesunięć pomiędzy własnymi magazynami do produkcji (w tych zbiornikach przechowywane będą oleje bazowe do produkcji olejów smarowych, zbiorniki te nie będą podlegały prawnej kontroli metrologicznej) W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zbiorniki przeznaczone do magazynowania w składzie podatkowym wyrobów energetycznych, z których nie będzie dokonywane wydanie produktów na rzecz odbiorców, podlegają prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów... Jak należy interpretować zapis w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231) cytat „ Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym ”...

2012
16
maj

Istota:

Obowiązek posiadania przez zbiorniki, w których przechowywane jest paliwo, świadectwa legalizacji (niewystarczające jest posiadanie świadectw wzorcowania)

Fragment:

Ze zbiorników tych nie będą dokonywane wydania dla odbiorców. Wnioskodawca wskazuje, iż wyroby zmagazynowane w tych zbiornikach mogłyby stanowić u innych podatników przedmiot obrotu handlowego jako wyroby gotowe (np. olej bazowy nabywany jako półprodukt stanowi u innych podatników wyrób gotowy - olej napędowy lub olej opałowy). Jednak u podatnika stanowią wyłącznie surowce i półprodukty, w związku z tym nie są dla Spółki (w danym składzie podatkowym) wyrobami gotowymi. Spółka zamierza w swym składzie produkcyjno-magazynowym wyznaczyć zbiorniki w magazynie wyrobów gotowych, z których następowałoby wydanie wyrobów gotowych (np. olej napędowy) na rzecz innych odbiorców (te zbiorniki będą podlegały prawnej kontroli metrologicznej). Pozostałe zbiorniki znajdujące się w produkcyjno-magazynowym składzie podatkowym nie byłyby wykorzystywane do wydań wyrobów na rzecz odbiorców zewnętrznych. Dopuszczalne natomiast byłoby wydanie z tych zbiorników (zbiorników produkcyjnych) produktów w ramach przesunięć pomiędzy własnymi magazynami do produkcji (w tych zbiornikach przechowywane będą oleje bazowe do produkcji olejów smarowych, zbiorniki te (...)

2012
25
kwi

Istota:

Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.

Fragment:

Nr 243 poz. 2063) nakłada obowiązek wymiany zbiorników podziemnych na paliwa płynne z jednopłaszczowych na zbiorniki dwupłaszczowe, niezbędnych do dopuszczenia stacji paliw do działania. Wymieniony zbiornik podziemny stanowi odrębny środek trwały. Wymiana przedmiotowego zbiornika ma charakter odtworzeniowy, nie uzyska przez to istotnych zmian cech użytkowych, gdyż wymiana zbiorników wynika z konieczności dostosowania stacji do wymogów ochrony środowiska przed zagrożeniami związanymi z wyciekami produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również w części H poz. 70 wniosku, gdzie wskazano, iż wydatki poniesione na wymianę zbiornika paliwa obejmujące koszt zakupu zbiornika, zakup przewodu do zbiornika, materiałów do montażu zbiornika, usługi dźwigowe, roboty ziemne, wymiana i ustawienie zbiornika nie przyczynią się do zmiany funkcjonalności środka trwałego (nie nastąpi istotna zmiana cech użytkowych), a będą miały jedynie charakter odtworzeniowy (wymianą podyktowana obowiązkiem nałożonym odrębnymi przepisami prawa - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych (Dz.

2012
28
lut

Istota:

Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na wymianę zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe o wartości powyżej 3.500 złotych za sztukę, kwalifikując poniesione wydatki jako remont środka trwałego?

Fragment:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretacje w sprawie kwalifikacji wydatków poniesionych na wymianę zbiorników paliwowych w trakcie remontu stacji paliw w K. Remont polegał na wymianie zbiorników jednopłaszczowych eksploatowanych od 20 lat, które nie spełniały wymogów UDT na zbiorniki dwupłaszczowe. Wnioskodawca posiadał dwa zbiorniki o pojemności 50.000 litrów jednokomorowe oraz cztery zbiorniki o pojemności 25.000 litów również jednokomorowe. W trakcie remontu wymieniono pięć jednokomorowych tj. 1 o pojemności 50.000 litrów i 4 zbiorniki o pojemności 25.000 litrów na 2 zbiorniki - zbiornik dwukomorowy o pojemności 50.000 litrów i zbiornik trzy komorowy o pojemności 50.000 litrów. Nie zostały zmienione moce odbioru paliwa na dystrybutorach oraz ich poprzedni stan posiadania. W uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na wezwania Nr IPPB1/415-1074/11-2/ES z dnia 15.12.2011 r. Wnioskodawca doprecyzował, iż: Stację paliw prowadzi od 1992 r. Używane zbiorniki paliwowe stanowiły odrębne środki trwałe, wpisane były do ewidencji środków trwałych - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,00 % stawki amortyzacyjnej. Osprzęt nie wchodził do środków trwałych i nie był amortyzowany.

2011
1
paź

Istota:

Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż nowo zakupione zbiorniki będą zamontowane w miejsce starych zbiorników tj. nastąpi odkopanie starych zbiorników i ich wymiana na nowe. W związku z wymianą (oprócz zakupu tych zbiorników), poniesione zostaną dodatkowe nakłady finansowe tj. zakup przewodów do zbiornika, materiałów do montażu zbiornika, usług dźwigowych, robót ziemnych oraz koszt robocizny wymiany i ustawienia zbiorników. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem zbiornika na paliwo oraz dodatkowych kosztów takich jak: zakup przewodów do zbiornika, materiałów do montażu zbiornika, usług dźwigowych, robót ziemnych, wydatków z tytułu wymiany i ustawienia zbiornika... Zdaniem Wnioskodawczyni, wymiana zbiornika paliwowego z jednopłaszczowego na dwupłaszczowy, będzie kosztem kwalifikowanym jako remont, a tym samym podlegającym zaliczeniu bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Jest to bowiem działanie związane z wymianą zbiornika nie będące nową inwestycją. Fakt ten nie spowoduje ulepszenia działania stacji oraz nie wpłynie na jakość paliwa. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2011
1
paź

Istota:

Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem zbiorników oraz koszty dodatkowe, takie jak: osprzęt zbiorników, zakup materiałów do montażu, usługi dźwigowe, wymianę i ustawienie zbiorników, opłaty za dozór techniczny, badanie zagrożenia korozyjnego?

Fragment:

Na gruncie przedmiotowej sprawy, przedmiotem planowanych działań będzie bowiem zakup i montaż nowych środków trwałych, a nie remont, czy też ulepszenie zbiorników wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji wydatki poniesione na nabycie ww. zbiorników na paliwo oraz wskazane we wniosku wydatki dodatkowe stanowią w istocie koszt nabycia oraz montażu nowych środków trwałych. Wobec powyższego koszty uzyskania przychodów, prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowić będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków trwałych (tj. dwupłaszczowych zbiorników na paliwo), określonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy, odpowiadających cenie nabycia ww. zbiorników powiększonej o wydatki poniesione na ich montaż, tj. osprzęt zbiorników, zakup materiałów do ich montażu, usługi dźwigowe, wymianę i ustawienie zbiorników, opłaty za dozór techniczny, badanie zagrożenia korozyjnego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, iż prace związane z zakupem i wymianą zbiorników jednopłaszczowych na zbiorniki dwupłaszczowe mają charakter remontowy (odtworzeniowy), a tym samym wydatki z nimi związane można bezpośredniego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, należało uznać za nieprawidłowe.