Zażalenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zażalenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Strona składając wniosek o przywrócenie terminu musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. O braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, tj. że strona nie mogła tej przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a przy tym powstała ona w czasie biegu terminu do dokonania czynności procesowej. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie.

Fragment:

(...) także zażalenie, wskazując na niezadowolenie z rozstrzygnięcia organu powołując się na argumentację zawartą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Skarżąca nie wykazała, iż pobyt w szpitalu wynikał z nagłego zdarzenia, którego nie można było przewidzieć albo choroba uniemożliwiała jej wykonywanie jakichkolwiek czynności w okresie od 21 lipca 2006 r. do 27 lipca 2006 r. Uznając, w świetle powyższego, że niedochowanie przez Skarżącą terminu do złożenia zażalenia jest konsekwencją niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw, uznać należało, iż nie zachodziły podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Należy zgodzić się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie, iż Skarżąca nie spełniła także warunku polegającego na jednoczesnym wniesieniu podania o przywrócenie terminu wraz z zażaleniem, ponieważ zażalenie wniosła w dniu 17 sierpnia 2006 r., a wniosek o przywrócenie terminu złożyła do protokołu (...)

2011
1
maj

Istota:

Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.

Fragment:

(...) jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął. Wobec powyższego, skoro termin do złożenia zażalenia został uchybiony a skarga strony na decyzję odmawiającą przywrócenia terminu do złożenia zażalenia została oddalona, o czym Sąd rozstrzygnął wyrokiem w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3619/06 należało uznać, iż organ podatkowy nie naruszył prawa wydając postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia. Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. (...)