ITPP1/443-386/12/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku przy usługach świadczonych w ramach prowadzonej strzelnicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu 2 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych w ramach prowadzonej strzelnicy –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych w ramach prowadzonej strzelnicy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jednym z przedmiotów działalności Spółdzielni jest działalność obiektów sportowych, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., pod numerem 93.11.Z. Spółdzielnia posiada ogólnodostępny obiekt sportowy w postaci krytej strzelnicy sportowo-bojowej oraz pneumatycznej. W ramach działalności strzelnicy świadczone są między innymi usługi:

 • organizacji imprez rekreacyjno-strzeleckich dla firm oraz klientów indywidualnych,
 • sprzedaż karnetów strzeleckich dla klientów indywidualnych,
 • sprzedaż biletów wstępu na zawody strzeleckie otwarte, traktowane jako opłata startowa,
 • sprzedaż biletów wstępu na zajęcia rekreacyjno-strzeleckie dla dzieci i młodzieży,
 • indywidualne i grupowe treningi strzeleckie.

Jednocześnie Spółdzielnia zarządza i zapewnia pracowników do obsługi strzelnicy, zarówno wykwalifikowanych instruktorów strzeleckich, jak i obsługę techniczną obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez strzelnicę Spółdzielni w okresie do 31 grudnia 2013 roku podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT w myśl art. l46a pkt 2 w związku z poz. 179, 185, 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

Spółdzielnia stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 179, 185 oraz 186 załącznika nr 3 do tej ustawy, w okresie do 31 grudnia 2013 roku usługi związane z działalnością strzelnicy sportowo-bojowej, podlegają opodatkowaniu według stawki 8%, albowiem Spółdzielnia m.in.:

 • świadczy usługi w zakresie wstępu na imprezy sportowe,
 • świadczy pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu,
 • działalność placówki wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., sklasyfikowana jest w grupowaniu 93.11.10.0. Natomiast w grupowaniu tym sklasyfikowane są przykładowo usługi udostępnienia obiektów sportowych halowych (zamkniętych lub zadaszonych), organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych obiektów sportowych oraz zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.

Zatem obniżoną stawką podatku VAT objęte są usługi związane z udostępnieniem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 mieszczą się – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” (PKWiU 93.11.10.0).

Pod poz. 185 ww. załącznika wskazano na – bez względu na symbol PKWiU – „Wstęp na imprezy sportowe”, natomiast w pozycji 186 wymieniono – bez względu na symbol PKWiU – „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia posiada ogólnodostępny obiekt sportowy w postaci krytej strzelnicy sportowo-bojowej oraz pneumatycznej. W ramach działalności strzelnicy świadczone są m.in. usługi organizacji imprez rekreacyjno-strzeleckich dla firm oraz klientów indywidualnych, sprzedaż karnetów strzeleckich dla klientów indywidualnych, sprzedaż biletów wstępu na zawody strzeleckie otwarte, traktowane jako opłata startowa, sprzedaż biletów wstępu na zajęcia rekreacyjno-strzeleckie dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne i grupowe treningi strzeleckie. Spółdzielnia zarządza i zapewnia pracowników do obsługi strzelnicy. Działalność placówki sklasyfikowana jest w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., stosowaną dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r., w Sekcji R mieszczą się Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne. W Dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

 1. 93.1 usługi związane ze sportem,
 2. 93.11.10 usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 3. 93.2 usługi związane z rozrywką i rekreacją.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Odnosząc się natomiast do poz. 185 i 186 załącznika nr 3 do ustawy, zauważyć należy, iż ustawodawca nie określił form ani kategorii „wstępu”, które objął obniżoną stawką podatku. Pod pojęciem „wstępu”, określonym w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl) rozumieć należy „możliwość wejścia gdzieś”.

Ponadto obowiązujący od 1 lipca 2011 r. przepis art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wskazuje, iż usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

W art. 32 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano natomiast, że ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

 1. prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;
 2. prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;
 3. prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

W myśl art. 32 ust. 3 ww. rozporządzenia, ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę.

Jak wynika z powyższego, określenie „wstęp” należy rozumieć jako możliwość wejścia „gdzieś”, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń czy czynnego uczestniczenia z organizowanych tam zajęć. Opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica, co do zasady, za uczestniczenie w imprezie poprzez oglądanie (uczestnictwo bierne).

Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu nie można utożsamiać z pojęciem „biletu wstępu”, uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (bądź korzystania z dostępnych urządzeń), które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa. Odnosząc powyższe do okoliczności sprawy, wstęp na strzelnicę sportowo-bojową nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce w przypadku nabycia przykładowo biletu do kina, lecz obejmuje również czynne uczestnictwo.

Mając tym samym na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa nie można zgodzić się ze stanowiskiem, utożsamiającym świadczone w ramach prowadzonej strzelnicy usługi wstępu na zawody strzeleckie otwarte czy wstępu na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze „wstępem” w rozumieniu zgodnym z poz. 185 i 186 załącznika nr 3 do ustawy. Opłaty pobierane za korzystanie z strzelnicy nie mogą być uznane za opłaty za „wstęp”, lecz przede wszystkim za możliwość czynnego uczestnictwa (zawody strzeleckie) lub korzystania z dostępnych tam urządzeń (zajęcia rekreacyjno-strzeleckie). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie we wniosku wskazano, iż działalność ww. placówki sklasyfikowana jest w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0. Wobec tego stwierdzić należy, iż o ile wszystkie wymienione usługi świadczone przez Spółdzielnię w ramach prowadzonej krytej strzelnicy sportowo-bojowej i pneumatycznej mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektu sportowego – w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej we wniosku klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.