ITPB2/415-586/11-S/12/IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży (...) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 7/12 – stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu udziału w Spartakiadzie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu udziału w Spartakiadzie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach kontaktów międzybranżowych pracowników W. oraz budowania wizerunku spółek (...), jest organizowana Spartakiada, w której bierze czynny udział Spółka - Wnioskodawca. Spółka w ramach przygotowania do udziału w różnych konkurencjach sportowych oraz wyłonienia na drodze eliminacji osób reprezentujących najwyższy poziom umiejętności sportowych oraz w celu przygotowania najwyższej formy pracowników biorących udział w zawodach, wynajmuje sale gimnastyczne, baseny, kort, bieżnie itp.

Koszty związane z przygotowaniem do zawodów odnoszą się do nieustalonej liczby osób, ponieważ skład drużyn ulega rotacji ze względu m.in. na absencję chorobową, zdarzenia losowe, różną formę sportową reprezentowaną przez poszczególne osoby.

Ponadto udział w Spartakiadzie uwarunkowany jest wpłatą przez Spółkę na rzecz Organizatora określonej kwoty za każdego uczestnika oraz wyższej kwoty za uczestnika VIP (prezesa zarządu i dyrektorów - członków zarządu Spółki, którzy nie są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę lecz na podstawie kontraktu menedżerskiego). Spółka finansuje również przewóz wynajętym autokarem uczestników na miejsce zawodów, zakup odzieży sportowej z logo Spółki (własność spółki - do zwrotu po zawodach), diety, kilometrówkę, delegacje.

Udział w zawodach branżowych ma charakter delegacji służbowej i jest ściśle związany z wykonywaną pracą, a pracownicy reprezentują pracodawcę (odzież oznakowana logo zakładu).

Celem udziału pracownika w Spartakiadzie nie jest dla pracownika rekreacja lecz lepsza motywacja do pracy, względy marketingowe i korporacyjne. Uczestnicząc w turnieju zawodnicy utrwalają, promują wizerunek firmy, a w rezultacie takie działanie może doprowadzić do zwiększenia przychodów spółki. Tym samym, pracownik przez udział w zawodach nie uzyskuje korzyści, które podlegałyby opodatkowaniu PIT i ZUS.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży (...) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna...

Zdaniem Wnioskodawcy nie powinien obciążać uczestników Spartakiady podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pracownicy ci są wizytówką przedsiębiorstwa, przyczyniają się przede wszystkim do reklamy, promując w ten sposób wizerunek Spółki na rynku handlowym. W opinii Wnioskodawcy trudno byłoby ustalić konkretne koszty przypadające na uczestnika, gdyż jak była mowa wcześniej, ostateczny skład drużyn ustalany jest w drodze przygotowań i eliminacji, a nawet ostatecznie ustalony może ulec zmianie z przyczyn losowych, absencji chorobowej. W powyższej sytuacji nie można stwierdzić, że dany pracownik otrzymał takie czy inne świadczenie i w jakiej wysokości, gdyż udział w zawodach drużyny sportowej składającej się z pracowników Spółki, to działania na rzecz Spółki, związane z zatrudnieniem i obowiązkami służbowymi.

W związku z powyższym Spółka uważa, że osoby reprezentujące pracodawcę na branżowym turnieju nie uzyskują z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych innych nieodpłatnych świadczeń, dlatego wartość ww. świadczeń nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, iż występując z wnioskiem o interpretację indywidualną wzięto pod uwagę również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1456/09.

W dniu 7 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną nr ITPB2/415-586/11/IB stwierdzając, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. jest prawidłowe w części dotyczącej odzieży sportowej z logo, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 26 września 2011 r. (data wpływu). Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 2 listopada 2011 r. ITPB2/415W-80/11/MK. W dniu 30 listopada 2011 r. wpłynęła do tutejszego organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 7/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zasady ustalenia wartości świadczeń w naturze zawierają postanowienia art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 11 ust. 2a ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych zaliczyć należy zatem również różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych lub sportowych, a w zasadzie ich wartość.

W wyroku z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 7/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził, iż organ powinien rozważyć, czy pracownikom uczestniczącym w spartakiadzie można by przypisać osiągnięcie korzyści z tytułu wydatków ponoszonych przez pracodawcę na spartakiadę, gdyby uznać, że udział w niej wiąże się z ich zatrudnieniem i reprezentowaniem pracodawcy. Zauważył przy tym, że w przywołanym przez stronę, we wniosku o udzielenie interpretacji, wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r., I SA/Wr 1456/09, Sąd ten, w podobnym stanie faktycznym stwierdził, że w sytuacji, gdy pracownicy uczestniczą w zawodach sportowych w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia. Takie same stanowisko zajął WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 7 września 2011 r., I SA/Go 564/11.

Sąd stwierdził, że organ wydając interpretację nie może tej kwestii pominąć. Z treści uzasadnienia indywidualnej interpretacji powinno wynikać, że wszystkie istotne dla sprawy argumenty wnioskodawcy zostały rozważone. Poddanie interpretacji kontroli Sądu nie może prowadzić do sytuacji, w której to Sąd w rezultacie uzupełni uzasadnienie stanowiska organu o treści, których ten w ogóle nie rozważał.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, w związku z czynnym uczestnictwem w Spartakiadzie Spółka w ramach przygotowania do udziału w różnych konkurencjach sportowych oraz wyłonienia na drodze eliminacji osób reprezentujących najwyższy poziom umiejętności sportowych oraz w celu przygotowania najwyższej formy pracowników biorących udział w zawodach wynajmuje sale gimnastyczne, baseny, kort, bieżnie itp.

Koszty związane z przygotowaniem do zawodów odnoszą się do nieustalonej liczby osób, ponieważ skład drużyn ulega rotacji ze względu m.in. na absencję chorobową, zdarzenia losowe, różną formę sportową reprezentowaną przez poszczególne osoby.

Ponadto, udział w Spartakiadzie uwarunkowany jest wpłatą przez Spółkę na rzecz Organizatora określonej kwoty za każdego uczestnika oraz wyższej kwoty za uczestnika VIP (prezesa zarządu i dyrektorów - członków zarządu Spółki, którzy nie są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę lecz na podstawie kontraktu menedżerskiego). Spółka finansuje również przewóz wynajętym autokarem uczestników na miejsce zawodów, zakup odzieży sportowej z logo Spółki (własność Spółki - do zwrotu po zawodach), diety, kilometrówkę, delegacje.

Udział w zawodach branżowych ma charakter delegacji służbowej i jest ściśle związany z wykonywaną pracą, a pracownicy reprezentują pracodawcę (odzież oznakowana logo zakładu).

Celem udziału pracownika w Spartakiadzie nie jest dla pracownika rekreacja lecz lepsza motywacja do pracy, względy marketingowe i korporacyjne. Uczestnicząc w turnieju zawodnicy utrwalają, promują wizerunek firmy, a w rezultacie takie działanie może doprowadzić do zwiększenia przychodów Spółki.

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne, w szczególności zaś to, iż uczestnicy zawodów branżowych reprezentują Spółkę, utrwalają i promują wizerunek firmy, a takie działanie może doprowadzić do zwiększenia przychodów Spółki, stwierdzić zatem należy, iż wartość przedmiotowych wydatków na rzecz pracowników i członków zarządu z tytułu uczestnictwa w Spartakiadzie branży (...) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do orzeczenia sądowego – na które wskazuje Spółka – należy podkreślić, iż jakkolwiek orzeczenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy więc stwierdzić, iż orzeczenia te zapadają w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.