ILPP5/443-142/14-5/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 września 2014 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług psychologicznych. Obejmują one diagnozę, terapię, pomoc psychologiczną oraz badanie psychologiczne. Zainteresowany obecnie zamierza rozszerzyć zakres usług o badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń oraz badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy.

Badania te będą miały na celu dokonanie oceny:

 • czy cechy psychiczne pracownika (kandydata do pracy) umożliwiają mu wykonywanie pracy w określonych warunkach środowiska, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wykluczenie zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy, bądź, takich, które w wyniku kontynuowania pracy mogłyby ulec zaawansowaniu;
 • w przypadku badań okresowych - dodatkowo ocenę dynamiki zmian sprawności funkcji psychicznych (stanie zdrowia), ocenę psychicznych skutków pracy.

Podsumowując, świadczenie takiej usługi umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie, a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników. Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy są nakierowane na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Skoro, zatem badania psychologiczne stanowią element badań medycyny pracy, tym samym również i one realizują cechy profilaktyki zdrowotnej, mieszcząc się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej (PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana, PKWiU 85.14.13-00.20 Usługi świadczone przez psychoterapeutów i psychologów). W działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje zawód psychologa.

W piśmie z dnia 3 września 2014 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku Zainteresowany wskazał co następuje:

 1. Przedmiotem wniosku są:
  • badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy,
  • usługi psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń.
 2. W ramach świadczonych usług badania psychologiczne służą diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego i sprawności psychomotorycznych pracowników. Badania te mają wykazać/wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku lub w szczególnych warunkach.
 3. Celem wykonywanych usług jest profilaktyka oraz ewentualne ukierunkowanie leczenia bądź leczenie. Badania umożliwiają dokonanie oceny funkcji psychicznych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, oceniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem badań jest również ocena psychicznych skutków pracy, w tym zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby ulec zaawansowaniu lub stanowić zagrożenie dla innych pracowników.
  A więc badanie psychologiczne w ramach medycyny pracy umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i ocenę psychicznych skutków pracy.
 4. Wniosek dotyczy usług:
  1. związanych z badaniami profilaktycznymi w ramach medycyny pracy, podstawy prawne:
   1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593, z późn. zm.);
   2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94);
   3. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.),
  2. związanych z badaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na broń, podstawy prawne:
   1. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.),
   2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz.1536).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Czy wykonywane usługi psychologiczne dają możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy jako, że prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie badań psychologicznych może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego zawartego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do wartości sprzedaży 150 000 zł. Z analizy przepisów art. 113 ustawy wynika, że usługi psychologiczne nie wyłączają wspomnianego wyżej zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. serii L Nr 347 str. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi jednak art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku, a także zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.), dalej ustawa zmieniająca - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 z wyjątkiem jednakże m.in. transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa (z wyjątkami wskazanymi wprost w przepisie) i jubilerskie.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług psychologicznych. Obejmują one diagnozę, terapię, pomoc psychologiczną oraz badanie psychologiczne. Zainteresowany obecnie zamierza rozszerzyć zakres usług o badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń oraz badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy. W latach ubiegłych ani też w roku bieżącym wartość sprzedaży usług nie przekraczała wartości 150 tys. zł. Badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy oraz usługi psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń służą diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego i sprawności psychomotorycznych pracowników. Badania te mają wykazać/wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku lub w szczególnych warunkach. Celem wykonywanych usług jest profilaktyka oraz ewentualne ukierunkowanie leczenia bądź leczenie. Badania umożliwiają dokonanie oceny funkcji psychicznych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, oceniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem badań jest również ocena psychicznych skutków pracy, w tym zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby ulec zaawansowaniu lub stanowić zagrożenie dla innych pracowników. A więc badanie psychologiczne w ramach medycyny pracy umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i ocenę psychicznych skutków pracy.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy wykonując usługi psychologiczne opisane we wniosku ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Zainteresowany bowiem z tytułu wykonywanych usług psychologicznych nie przekroczył wskazanego w ww. przepisie limitu, tj. 150.000 zł, a ponadto usługi, które świadczy nie stanowią usług wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy wyłączonych z prawa do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w rozstrzygnięciu będzie obowiązywało Wnioskodawcę tylko do czasu przekroczenia kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, ustalonej z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ust. 2 tego przepisu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast interpretacją indywidualną z dnia 15 września 2014 r., nr ILPP5/443-142/14-4/KG rozstrzygnięto kwestię dotyczącą zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku badań psychologicznych świadczonych w ramach medycyny pracy oraz badań psychologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na broń (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.