ILPP5/443-142/14-5/KG | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.
ILPP5/443-142/14-5/KGinterpretacja indywidualna
 1. badanie
 2. badanie lekarskie
 3. doradztwo
 4. opinia
 5. usługi medyczne
 6. zawody
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 września 2014 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług psychologicznych. Obejmują one diagnozę, terapię, pomoc psychologiczną oraz badanie psychologiczne. Zainteresowany obecnie zamierza rozszerzyć zakres usług o badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń oraz badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy.

Badania te będą miały na celu dokonanie oceny:

 • czy cechy psychiczne pracownika (kandydata do pracy) umożliwiają mu wykonywanie pracy w określonych warunkach środowiska, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wykluczenie zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy, bądź, takich, które w wyniku kontynuowania pracy mogłyby ulec zaawansowaniu;
 • w przypadku badań okresowych - dodatkowo ocenę dynamiki zmian sprawności funkcji psychicznych (stanie zdrowia), ocenę psychicznych skutków pracy.

Podsumowując, świadczenie takiej usługi umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie, a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników. Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy są nakierowane na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Skoro, zatem badania psychologiczne stanowią element badań medycyny pracy, tym samym również i one realizują cechy profilaktyki zdrowotnej, mieszcząc się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej (PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana, PKWiU 85.14.13-00.20 Usługi świadczone przez psychoterapeutów i psychologów). W działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje zawód psychologa.

W piśmie z dnia 3 września 2014 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku Zainteresowany wskazał co następuje:

 1. Przedmiotem wniosku są:
  • badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy,
  • usługi psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń.
 2. W ramach świadczonych usług badania psychologiczne służą diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego i sprawności psychomotorycznych pracowników. Badania te mają wykazać/wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku lub w szczególnych warunkach.
 3. Celem wykonywanych usług jest profilaktyka oraz ewentualne ukierunkowanie leczenia bądź leczenie. Badania umożliwiają dokonanie oceny funkcji psychicznych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, oceniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem badań jest również ocena psychicznych skutków pracy, w tym zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby ulec zaawansowaniu lub stanowić zagrożenie dla innych pracowników.
  A więc badanie psychologiczne w ramach medycyny pracy umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i ocenę psychicznych skutków pracy.
 4. Wniosek dotyczy usług:
  1. związanych z badaniami profilaktycznymi w ramach medycyny pracy, podstawy prawne:
   1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593, z późn. zm.);
   2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94);
   3. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.),
  2. związanych z badaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na broń, podstawy prawne:
   1. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.),
   2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz.1536).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Czy wykonywane usługi psychologiczne dają możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy jako, że prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie badań psychologicznych może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego zawartego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do wartości sprzedaży 150 000 zł. Z analizy przepisów art. 113 ustawy wynika, że usługi psychologiczne nie wyłączają wspomnianego wyżej zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. serii L Nr 347 str. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi jednak art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku, a także zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.), dalej ustawa zmieniająca - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 z wyjątkiem jednakże m.in. transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa (z wyjątkami wskazanymi wprost w przepisie) i jubilerskie.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług psychologicznych. Obejmują one diagnozę, terapię, pomoc psychologiczną oraz badanie psychologiczne. Zainteresowany obecnie zamierza rozszerzyć zakres usług o badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń oraz badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy. W latach ubiegłych ani też w roku bieżącym wartość sprzedaży usług nie przekraczała wartości 150 tys. zł. Badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy oraz usługi psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń służą diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego i sprawności psychomotorycznych pracowników. Badania te mają wykazać/wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku lub w szczególnych warunkach. Celem wykonywanych usług jest profilaktyka oraz ewentualne ukierunkowanie leczenia bądź leczenie. Badania umożliwiają dokonanie oceny funkcji psychicznych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, oceniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem badań jest również ocena psychicznych skutków pracy, w tym zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby ulec zaawansowaniu lub stanowić zagrożenie dla innych pracowników. A więc badanie psychologiczne w ramach medycyny pracy umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i ocenę psychicznych skutków pracy.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy wykonując usługi psychologiczne opisane we wniosku ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Zainteresowany bowiem z tytułu wykonywanych usług psychologicznych nie przekroczył wskazanego w ww. przepisie limitu, tj. 150.000 zł, a ponadto usługi, które świadczy nie stanowią usług wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy wyłączonych z prawa do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w rozstrzygnięciu będzie obowiązywało Wnioskodawcę tylko do czasu przekroczenia kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, ustalonej z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ust. 2 tego przepisu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast interpretacją indywidualną z dnia 15 września 2014 r., nr ILPP5/443-142/14-4/KG rozstrzygnięto kwestię dotyczącą zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku badań psychologicznych świadczonych w ramach medycyny pracy oraz badań psychologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na broń (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.