IBPP3/443-799/12/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zawody, konkursy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2012r. (data wpływu 31 lipca 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2012r. (data wpływu 29 sierpnia 2012r.), pismem z dnia 30 sierpnia 2012r. (data wpływu 4 września 2012r.) oraz pismem z dnia 6 września 2012r. (data wpływu 11 września 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2012r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 28 sierpnia 2012r., 30 sierpnia 21012r. oraz 6 września 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Jednostka ochotniczej straży pożarnej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich pt. „...” zakupiła zgodnie z projektem i użyła zgodnie z celem opisanym w projekcie następujące materiały i usługi:

  1. Poczęstunek dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turnieju wiedzy pożarniczej i spotkaniach w ramach obchodów święta strażackiego,
  2. Usługa cateringowa – poczęstunek dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych
  3. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu wiedzy pożarniczej i zawodów sportowo-pożarniczych.

Ww. materiały i usługi zapłacone zostały w cenach brutto wraz z przypisanym im podatkiem VAT. Jako jednostka OSP nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, przypisanego do nabytych przez nich w ramach projektu towarów i usług.

Ponadto w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.
  2. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
  3. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę
  4. Uczestnictwo w konkursach i zawodach było nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych (konkursy, gry, pogadanki, zawody i turnieje).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 września 2012r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...”...

Stanowisko wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 września 2012r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze stanu faktycznego wynika, iż jednostka ochotniczej straży pożarnej (Wnioskodawca) w ramach projektu zakupiła zgodnie z projektem i użyła zgodnie z celem opisanym w projekcie materiały i usługi.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Uczestnictwo w konkursach i zawodach było nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych (konkursy, gry, pogadanki, zawody i turnieje).

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.