Zawody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Czy w związku z utratą przez Wnioskodawcę statusu polskiego związku sportowego, opłaty startowe pobierane od zawodników za udział w organizowanych przez Związek zawodach wędkarskich korzystają ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w związku z art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE?

Fragment:

Przychody związane z czynnościami opodatkowanymi VAT: Opłaty za egzaminy wędkarskie - stawka 23%; Noclegi w stanicach wodnych- stawka 8%; Sprzedaż ryb- stawka 5%; Porozumienia między Okręgami dotyczące udostępnienia wód- stawka 23%; Sprzedaż gadżetów wędkarskich - stawka 23 %; Sprzedaż czasopisma - 8% VAT; Sprzedaż reklam w gazecie i na zawodach wędkarskich - stawka 23%; Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych stawka- 23 %; Przychody związane z czynnościami zwolnionymi z VAT: Składka na ochronę i zagospodarowanie wód (okręgowa); Czynsz za wynajem mieszkań; Startowe na zawodach wędkarskich. Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 grudnia 2016 r., w dniu jej uprawomocnienia, Związek utracił status polskiego związku sportowego w rozumieniu art. 82 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016.176 tj. z dnia 15 lutego 2016 r.) i posiada obecnie wyłącznie status stowarzyszenia. Jak wskazano wyżej w zakresie działalności Związku mieści się organizowanie zawodów wędkarskich, w związku z którymi od startujących zawodników pobierane są opłaty startowe pokrywające koszty związane z uczestnictwem zawodnika w tych zawodach sportowych. Organizacja zawodów wędkarskich i opłaty startowe pobierane od startujących zawodników były dotychczas (przed utratą statusu polskiego związku sportowego) traktowane przez Związek jako objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku usługi (...)

2015
2
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, a także dotyczącej uznania dojazdów na zawody za delegacje.

Fragment:

Na niektórych zawodach dodatkowy sprzęt jest wręcz wymagany, jak pas do biegania czy rower, a jest to rzecz, która podlega zużyciu. Zdaniem Wnioskodawcy są to wydatki poniesione na publiczną reklamę, które w całości Zainteresowany może wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 4, wydatek na literaturę, np. dotyczącą biegania jeśli Wnioskodawca tworzy i rozpowszechnia oprogramowanie dotyczące biegów ma ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki literaturze Wnioskodawca wie jakie zawody są na topie, jakie produkty są reklamowane, za czym podążają biegacze. Podobnie jest z innymi dziedzinami sportu, jeśli Wnioskodawca będzie przygotowywać aplikację dla rowerzystów to potrzebuje wiedzieć z jakiego sprzętu korzystają, na jakie zawody jeżdżą, jakie strony internetowe czy produkty są dla nich istotne. Tak więc są to wydatki, które Wnioskodawca może wpisać w koszty uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej uznania za koszt: opłaty startowej za wydarzenie sportowe – jest nieprawidłowe, wydatków na buty, dodatkowy sprzęt – jest nieprawidłowe, wydatków na zakup ubioru sportowego oznaczonego logiem firmy lub reklamą jednej z aplikacji – jest prawidłowe, wydatków na specjalistyczną literaturę – jest prawidłowe.

2015
19
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla:
 • szkoleń i kursów dotyczących podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • szkoleń przekwalifikowania zawodowego w celu uzyskania nowego zawodu „trener osobisty”
 • Fragment:

  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w ww. przepisach, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że usługi przeprowadzania ww. szkoleń i kursów dotyczących podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania nowego zawodu „ trenet osobisty ” spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, bowiem jak wskazał Zainteresowany uczestnicy nabywają wiedzę przyczyniającą się do ich skuteczności zawodowej i pozostają w bezpośrednim związku z zajmowanym przez nich stanowiskiem lub pozwalają osiągnąć awans zawodowy. W trakcie szkoleń uczestnicy są też przygotowywani do zawodu przez nabywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wzrost skuteczności zawodowej. Nauczanie to pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia lub dotyczy nowych kwalifikacji. Szkolenie prowadzi do uzyskania lub uaktualnienia dotychczasowej wiedzy, a generalnie prowadzi to do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

  2014
  17
  gru

  Istota:

  Zwolnienie od podatku badań psychologicznych świadczonych w ramach medycyny pracy oraz padań psychologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na broń.

  Fragment:

  Jednakże w sytuacji, gdy badania lekarskie i psychologiczne są prowadzone w celu oceny zdolności i predyspozycji pacjenta do wykonywania określonego zawodu (pracy), to badania te nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, lecz służą ustaleniu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania konkretnych czynności (zawodu). W tym konkretnym przypadku usługi te - ze względu na cel ich świadczenia - nie spełniają warunków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy, a zatem nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Należy bowiem raz jeszcze podkreślić, że nawet jeżeli usługa polega np. na wydaniu opinii, ekspertyzy lekarskiej, a wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych - w tym zawodu psychologa - to aby do takiego katalogu świadczeń zastosować zwolnienie od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 18 lub pkt 19 ustawy, muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. I chociaż możliwa jest sytuacja, że przeprowadzenie np. badania psychologicznego - w związku z wykonywaniem/planowaniem wykonywania określonej działalności zawodowej pod kątem potwierdzenia odpowiednich predyspozycji psychicznych (...)

  2014
  17
  gru

  Istota:

  Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

  Fragment:

  W działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje zawód psychologa. W piśmie z dnia 3 września 2014 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku Zainteresowany wskazał co następuje: Przedmiotem wniosku są: badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy, usługi psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń. W ramach świadczonych usług badania psychologiczne służą diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego i sprawności psychomotorycznych pracowników. Badania te mają wykazać/wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku lub w szczególnych warunkach. Celem wykonywanych usług jest profilaktyka oraz ewentualne ukierunkowanie leczenia bądź leczenie. Badania umożliwiają dokonanie oceny funkcji psychicznych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, oceniają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem badań jest również ocena psychicznych skutków pracy, w tym zaburzeń funkcji psychicznych, które mogłyby ulec zaawansowaniu lub stanowić zagrożenie dla innych pracowników. A więc badanie psychologiczne w ramach medycyny pracy umożliwia zapobieganie chorobom lub ich wykrywanie a także pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i ocenę psychicznych skutków pracy.

  2014
  26
  lut

  Istota:

  Czy poniesione wydatki, niepokryte z ZFŚŚ z tytułu udziału pracowników w branżowych zawodach sportowych są kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy i powinny być traktowane jako koszty pośrednie zaliczane w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia?

  Fragment:

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy Wnioskodawcy biorą udział w: branżowych zawodach strzeleckich, branżowych turniejach tenisa, innych branżowych imprezach sportowych. Udział w zawodach, turniejach itp. bierze wyznaczona grupa pracowników (reprezentacja Wnioskodawcy). Imprezy mają charakter typowo sportowy. Zawodnicy występują w strojach z logo Wnioskodawcy. Wnioskodawca ponosi koszty w postaci: wpisowego i organizacji imprezy, wyżywienia i noclegów, przewozu pracowników na te imprezy, ubiorów sportowych z logo Nadleśnictwa, zakupu sprzętu sportowego np. naboi do ćwiczeń, itp. Udział pracowników w takich zawodach odbywa się po godzinach pracy, jak i w dniach wolnych od pracy. Wydatki te pokrywane są z Środków Zakładowego Funduszu Socjalnego, jak i z środków bieżącej działalności. Zorganizowanie udziału w rozgrywkach sportowych może przybrać charakter podobny do imprezy integracyjnej. Ma na celu poprawienie atmosfery pracy i zmotywowanie pracowników. Pokazuje, że firma dba o zdrowie i lepsze samopoczucie zatrudnionych. Jest to więc ogólny koszt działalności, poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Zawody sportowe, w których biorą udział pracownicy z różnych firm należących do tej samej branży, mają dodatkowy element rywalizacji związany z konkurencją.

  2012
  31
  paź

  Istota:

  Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zawody, konkursy

  Fragment:

  (...) zawodów sportowo-pożarniczych Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu wiedzy pożarniczej i zawodów sportowo-pożarniczych. Ww. materiały i usługi zapłacone zostały w cenach brutto wraz z przypisanym im podatkiem VAT. Jako jednostka OSP nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, przypisanego do nabytych przez nich w ramach projektu towarów i usług. Ponadto w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż: OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę Uczestnictwo w konkursach i zawodach było nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych (konkursy, gry, pogadanki, zawody i turnieje). W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 września 2012r.): Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „ ... ”...

  2012
  17
  paź

  Istota:

  Stawka podatku przy usługach świadczonych w ramach prowadzonej strzelnicy.

  Fragment:

  Mając tym samym na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa nie można zgodzić się ze stanowiskiem, utożsamiającym świadczone w ramach prowadzonej strzelnicy usługi wstępu na zawody strzeleckie otwarte czy wstępu na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze „ wstępem ” w rozumieniu zgodnym z poz. 185 i 186 załącznika nr 3 do ustawy. Opłaty pobierane za korzystanie z strzelnicy nie mogą być uznane za opłaty za „ wstęp ”, lecz przede wszystkim za możliwość czynnego uczestnictwa (zawody strzeleckie) lub korzystania z dostępnych tam urządzeń (zajęcia rekreacyjno-strzeleckie). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe. Jednocześnie we wniosku wskazano, iż działalność ww. placówki sklasyfikowana jest w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0. Wobec tego stwierdzić należy, iż o ile wszystkie wymienione usługi świadczone przez Spółdzielnię w ramach prowadzonej krytej strzelnicy sportowo-bojowej i pneumatycznej mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektu sportowego – w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej we wniosku klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

  2012
  10
  paź

  Istota:

  1. Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży (...) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna?

  Fragment:

  W sytuacji przedstawionej we wniosku, w związku z czynnym uczestnictwem w Spartakiadzie Spółka w ramach przygotowania do udziału w różnych konkurencjach sportowych oraz wyłonienia na drodze eliminacji osób reprezentujących najwyższy poziom umiejętności sportowych oraz w celu przygotowania najwyższej formy pracowników biorących udział w zawodach wynajmuje sale gimnastyczne, baseny, kort, bieżnie itp. Koszty związane z przygotowaniem do zawodów odnoszą się do nieustalonej liczby osób, ponieważ skład drużyn ulega rotacji ze względu m.in. na absencję chorobową, zdarzenia losowe, różną formę sportową reprezentowaną przez poszczególne osoby. Ponadto, udział w Spartakiadzie uwarunkowany jest wpłatą przez Spółkę na rzecz Organizatora określonej kwoty za każdego uczestnika oraz wyższej kwoty za uczestnika VIP (prezesa zarządu i dyrektorów - członków zarządu Spółki, którzy nie są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę lecz na podstawie kontraktu menedżerskiego). Spółka finansuje również przewóz wynajętym autokarem uczestników na miejsce zawodów, zakup odzieży sportowej z logo Spółki (własność Spółki - do zwrotu po zawodach), diety, kilometrówkę, delegacje. Udział w zawodach branżowych ma charakter delegacji służbowej i jest ściśle związany z wykonywaną pracą, a pracownicy reprezentują pracodawcę (odzież oznakowana logo zakładu). Celem udziału pracownika w Spartakiadzie nie jest dla pracownika rekreacja lecz lepsza motywacja do pracy, względy marketingowe i korporacyjne.

  2012
  12
  maj

  Istota:

  Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży wodno-kanalizacyjnej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna?

  Fragment:

  W sytuacji przedstawionej we wniosku Spółka w ramach przygotowania do udziału w różnych konkurencjach sportowych oraz wyłonienia na drodze eliminacji osób reprezentujących najwyższy poziom umiejętności sportowych oraz w celu przygotowania najwyższej formy pracowników biorących udział w zawodach wynajmuje sale gimnastyczne, baseny, kort, bieżnie itp. Koszty związane z przygotowaniem do zawodów odnoszą się do nieustalonej liczby osób, ponieważ skład drużyn ulega rotacji ze względu m.in. na absencję chorobową, zdarzenia losowe, różną formę sportową reprezentowaną przez poszczególne osoby. Ponadto, udział w Spartakiadzie uwarunkowany jest wpłatą przez Spółkę na rzecz Organizatora określonej kwoty za każdego uczestnika oraz wyższej kwoty za uczestnika VIP (prezesa zarządu i dyrektorów - członków zarządu Spółki, którzy nie są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę lecz na podstawie kontraktu menedżerskiego). Spółka finansuje również przewóz wynajętym autokarem uczestników na miejsce zawodów, zakup odzieży sportowej z logo Spółki (własność Spółki - do zwrotu po zawodach), diety, kilometrówkę, delegacje. Udział w zawodach branżowych ma charakter delegacji służbowej i jest ściśle związany z wykonywaną pracą, a pracownicy reprezentują pracodawcę (odzież oznakowana logo zakładu). Celem udziału pracownika w Spartakiadzie nie jest dla pracownika rekreacja lecz lepsza motywacja do pracy, względy marketingowe i korporacyjne.