Zawiniony niedobór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawiniony niedobór. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
lis

Istota:

Czy w przypadku stwierdzenia niedoboru inwentaryzacyjnego, który uznaje się za zawiniony i obciąża się jego wartością pracowników materialnie odpowiedzialnych, Zainteresowany może nie dokonywać korekty podatku VAT naliczonego w odniesieniu do tego niedoboru?

Fragment:

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę fakt, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (zadeklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług. Zatem najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy powstanie zawinionego niedoboru powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do wartości tego niedoboru

Fragment:

W związku z powyższym Podatnik pyta czy powstanie zawinionego niedoboru powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do wartości tego niedoboru ? Zdaniem Jednostki wystąpienie niedoboru zawinionego jak i niezawinionego nie powoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego. Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, co następuje: Stosowanie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
kwi

Istota:

Czy niedobory zawinione są opodatkowane podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów , import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 wyżej wymieninej ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 wyżej wymienionej ustawy. W związku z powyższym, niedobory zawinione nie stanowią dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono, jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego uwzględnionego przez wnioskodawcę we "własnym stanowisku" zawartym w tym wniosku.

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość netto zakupów i podatek naliczony winny być korygowane w deklaracji VAT-7 o wartość niedoboru i o podatek VAT należny od tego niedoboru, czy też nie?

Fragment:

Realizacja tego prawa została ograniczona w art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt ustawy, który stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zatem w przedmiotowej sprawie dla rozstrzygnięcia kwestii ewentualnej korekty podatku naliczonego w związku z ujawnionym niedoborem towarów, istotne jest określenie związku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, pomiędzy zakupem towarów i prawem do odliczenia podatku oraz ustalenie, czy wystąpiły okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. W ocenie tut. organu podatkowego w momencie realizacji prawa do odliczenia nie musi być spełniona określona w podanym wyżej przepisie art. 86 ust. 1 przesłanka wykorzystania towaru do wykonania czynności opodatkowanej. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu tego towaru - przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawiniony niedobór towarów w punkcie sprzedaży detaicznej?

Fragment:

W przepisie tym postanowiono, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2)eksport towarów, 3)import towarów, 4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w/w ustawy. W związku z powyższym niedobory zawinione i niezawinione, jako nie stanowiące dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu w/w przepisów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1. zawiniony niedobór towarów w punkcie sprzedaży detalicznej.2. otrzymanie dopłaty do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Fragment:

(...) zawinionego niedoboru towarów w punkcie sprzedaży detalicznej. 1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 i 8 w/w ustawy określają co należy rozumieć przez dostawę towarów i świadczenie usług. Niedobory zawinione i niezawinione, jako nie stanowiące dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu w/w artykułów - nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. 2.Drugie zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy zasadą jest, że podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Stanowi to nowość w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego do 30.04.2004r. w którym dotacje subwencje i inne dopłaty związane z dostawą lub świadczeniem usług nie były zaliczane do obrotu a tym samym podstawy opodatkowania.