Zawieszenie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:


1. W odniesieniu do prawa materialnego winien wykazać, na czym polegała dokonana przez Sad l instancji ich błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Podobnie przy naruszeniu prawa procesowego należy wskazać konkretne przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

2. Zagadnienie wstępne, które ujawniło się w postępowaniu sądowoadministracyjnym, nie jest tożsame z kwestią, która mogła mieć charakter wstępny dla postępowania administracyjnego, poprzedzającego postępowanie przed sądem administracyjnym, ponieważ inny jest cel obu tych postępowań.

3. Zakończenie postępowania przed sądem powszechnym w sprawie odszkodowania od Skarbu Państwa nie jest niezbędne dla oceny legalności decyzji w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. To, iż pozwanym w procesie cywilnym o odszkodowanie jest Skarb Państwa nie ma żadnego prawnego znaczenia dla oceny zależności rozstrzygnięcia w sprawie restrukturyzacji od wyniku postępowania o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Fragment:

(...) utracił, zwłaszcza jeżeli przyczyną były niezgodne z prawem działania reprezentantów Skarbu Państwa. W ocenie autora skargi kasacyjnej, uzasadnionym jest twierdzenie, że postępowanie przed sądem powszechnym ma związek z niniejszym postępowaniem i wpływa na jego wynik. O ile art. 125 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu, o tyle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przewiduje obligatoryjne zawieszenie postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd. W tym przypadku zatem organy obu instancji miały obowiązek zawiesić postępowanie, a zatem zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem, podobnie jak poprzedzająca ją decyzja organu l Instancji. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Fragment:

(...) pomimo braku spełnienia przesłanek zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że Sąd pierwszej instancji nie dokonał oceny prawnej naruszenia art. 205a § 1 pkt 4 oraz art. 212 w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej poprzez podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania pomimo braku rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stanowiącego przyczynę zawieszenia. Skarżący wskazali, że w sytuacji, gdy bezsprzecznie doszło do naruszenia procedury poprzez zawieszenie postępowania podatkowego bez zaistnienia ustawowych przesłanek, organy podatkowe nie powinny były poprzestać na wydaniu postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania. Koniecznym było wyeliminowanie wadliwego postanowienia z obrotu prawnego. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska powołano wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2550/00 oraz wyrok NSA z dnia 12 lutego 2003 r., sygn. akt SA/Bk 870/02. Zwrócono ponadto uwagę, że w uzasadnieniu (...)