Zawieszenie postępowania | Interpretacje podatkowe

Zawieszenie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. W odniesieniu do prawa materialnego winien wykazać, na czym polegała dokonana przez Sad l instancji ich błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Podobnie przy naruszeniu prawa procesowego należy wskazać konkretne przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

2. Zagadnienie wstępne, które ujawniło się w postępowaniu sądowoadministracyjnym, nie jest tożsame z kwestią, która mogła mieć charakter wstępny dla postępowania administracyjnego, poprzedzającego postępowanie przed sądem administracyjnym, ponieważ inny jest cel obu tych postępowań.

3. Zakończenie postępowania przed sądem powszechnym w sprawie odszkodowania od Skarbu Państwa nie jest niezbędne dla oceny legalności decyzji w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. To, iż pozwanym w procesie cywilnym o odszkodowanie jest Skarb Państwa nie ma żadnego prawnego znaczenia dla oceny zależności rozstrzygnięcia w sprawie restrukturyzacji od wyniku postępowania o odszkodowanie od Skarbu Państwa.
Fragment:
(...) utracił, zwłaszcza jeżeli przyczyną były niezgodne z prawem działania reprezentantów Skarbu Państwa. W ocenie autora skargi kasacyjnej, uzasadnionym jest twierdzenie, że postępowanie przed sądem powszechnym ma związek z niniejszym postępowaniem i wpływa na jego wynik. O ile art. 125 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu, o tyle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przewiduje obligatoryjne zawieszenie postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd. W tym przypadku zatem organy obu instancji miały obowiązek zawiesić postępowanie, a zatem zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem, podobnie jak poprzedzająca ją decyzja organu l Instancji. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Fragment:
(...) pomimo braku spełnienia przesłanek zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że Sąd pierwszej instancji nie dokonał oceny prawnej naruszenia art. 205a § 1 pkt 4 oraz art. 212 w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej poprzez podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania pomimo braku rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stanowiącego przyczynę zawieszenia. Skarżący wskazali, że w sytuacji, gdy bezsprzecznie doszło do naruszenia procedury poprzez zawieszenie postępowania podatkowego bez zaistnienia ustawowych przesłanek, organy podatkowe nie powinny były poprzestać na wydaniu postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania. Koniecznym było wyeliminowanie wadliwego postanowienia z obrotu prawnego. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska powołano wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2550/00 oraz wyrok NSA z dnia 12 lutego 2003 r., sygn. akt SA/Bk 870/02. Zwrócono ponadto uwagę, że w uzasadnieniu (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.