Zawieszenie poboru akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie poboru akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
lip

Istota:

Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagają, aby podmioty wysyłające wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenie poboru akcyzy oraz eksportujące były tożsame. Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, w której podmiot „ B ” wystawi dokument e-AD zawierający dane odbiorcy towaru z kraju trzeciego Wnioskodawca może dokonać zakupu towaru od podmiotu „ B ” w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i dokonać eksportu tego towaru do kraju trzeciego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będąc eksporterem, a nie posiadając składu podatkowego. W niniejszej sprawie znajdzie bowiem zastosowanie odpowiednio art. 40 ust. 2 pkt 4 lub art. 40 ust. 2 pkt 5 ustawy, w zależności od tego gdzie będzie znajdował się urząd celny, który będzie nadzorował faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
paź

Istota:

Spółka w opisanej sytuacji mimo, że jest zobowiązana do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to nie ma obowiązku zastosowania e-AD (korzystania z Systemu) albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenia we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Warunkiem korzystania ze wskazanej procedury jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów zamiast dokumentu e-AD dokumentów handlowych (np. faktury).

Fragment:

Wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 40 ust. 6 ustawy Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy stawka akcyzy dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynosi 1180,00 zł/1000 litrów. Ponadto, wskazać należy, iż zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po przesłaniu przez podmiot wysyłający do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu z Systemu e-AD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo sporządzeniu przez podmiot wysyłający dokumentu zastępującego e-AD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. W ocenie tutejszego organu, biorąc pod uwagę zawarty we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wskazane wyżej przepisy ustawy o podatku akcyzowym, stwierdzić należy, iż w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej przedmiotowych olejów klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99, w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju, stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

2011
1
maj

Istota:

Firma nasza wyeksportuje do wolnego obszaru celnego na teren Białorusi określoną partię wyrobów alkoholowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Problem dla nas stanowi kwestia, czy procedura zawieszenia poboru akcyzy kończy się w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego do firmy wysyłającej produkty przez polski graniczny urząd celny, czy też wymagane jest dodatkowo potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę? Lub też oba warunki muszą być spełnione jednocześnie?

Fragment:

Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium WE. W oparciu o art. 2 pkt 8 tejże ustawy, za eksport wyrobów akcyzowych uważa się ich wywóz z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspoólnoty Europejskiej, z tym, że nie jest eksportem wywóz tych wyrobów, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy. Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w eksporcie został uregulowany w par. 13 i w par. 14 przytoczonego przez Podatnika rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku eksportu ze składu podatkowego połączonego z przewozem przez terytorium WE jako miejsce przeznaczenia należy wskazać graniczny urząd celny, z którego wyroby zostaną wyprowadzone poza obszar Wspólnoty Europejskiej; sposób wypełniania dokumentu ADT w przypadku eksportu wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do polskiego granicznego urzędu celnego został określony w par. 13 ust. 2 ww rozporządzenia. Następnie, na podstawie delegacji zawartej w art. 29 ust. 2 ustawy, w par. 14 ww rozporządzenia uregulowano kwestię potwierdzenia przez polski urząd celny na dokumencie ADT eksportu tych wyrobów.

2011
1
maj

Istota:

Jaki poziom zwolnienia z akcyzy podatnik powinien stosować w odniesieniu do sprzedaży piwa produkowanego przez inny podmiot? Czy w przypadku, gdy podatnik produkujący piwo sprzedaje jednocześnie piwo zakupione od innych podmiotów, wielkość tej sprzedaży należy wliczać do poziomu sprzedaży kwalifikującej podatnika do zwolnienia określonego par. 21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego? W jakim trybie podatnik dokonujący sprzedaży piwa sprowadzonego do składu podatkowego w trybie zawieszenia poboru akcyzy może zrealizować przysługujące mu zwolnienie określone w art. 21 ww rozporządzenia? Czy w sposób określony w ust. 2 tj. przez obniżenie należnej akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia, czy też w trybie zwrotu, na pisemny wniosek podatnika, jak stanowi przepis ust. 7?

Fragment:

Zawieszenie poboru akcyzy powoduje, że w terminie 30 dni od dnia zakupu podatnik nie mógłby przedstawić wymaganego dowodu zapłaty akcyzy, jeżeli nie sprzedałby sprowadzonego piwa w ciągu 5 dni od przyjęcia dostawy. Uregulowania ustawy o podatku akcyzowym wskazują, że istotą funkcjonowania składu podatkowego jest umożliwienie podatnikowi zapłaty akcyzy w ciągu 25 dni po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, co następuje z chwilą sprzedaży piwa odbiorcom. Wszystkie przepisy dotyczące sposobu rozliczenia akcyzy traktują skład podatkowy odmiennie od pozostałych podatników. Rozporządzenia jako akt niższej rangi nie może proceduralnie ograniczać tego prawa, a tak by się stało, gdyby dla zachowania terminu określonego w procedurze zwrotu akcyzy podatnik był zmuszony dokonywać zapłaty akcyzy przed sprzedażą sprowadzonego piwa. Brak regulacji w kwestii procedury realizacji przysługującego zwolnienia dla specyficznej sytuacji, jaka zachodzi przy transkacjach prowadzonych przez skład podatkowy, nie może działać na niekorzyść podatnika. Jednocześnie Spółka zauważa, że rozliczenie kwoty zwolnienia poprzez obniżenie kwoty podatku należnego jest jedynym możliwym w tym przypadku rozwiązaniem, gdyż ewentualne przyjęcie zasady składania wniosku o zwrot akcyzy po dokonaniu sprzedaży oznaczałoby w skrajnym przypadku konieczność składania takich wniosków codziennie.

2011
1
maj

Istota:

Czy procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów zharmonizowanych można uznać za zakończoną, gdy odbiorca towaru przekazuje wysyłającemu oryginał karty 2 lub 4 ADT zamiast oryginału karty 3 bądź uwierzytelnionej kopii karty 2 lub 4 ADT.

Fragment:

Nr 89, poz. 849 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r., przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Stosownie do § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r., procedura zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy, zostaje zakończona w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów. Jeżeli prowadzący skład podatkowy nie przedstawi w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju następuje przez zapłacenie należnej akcyzy (§ 20 ust. 1 rozporządzenia). W rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Podatnik prawidłowo zastosuje przepis art. 26 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, dotyczący przemieszczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paraksylen – kod CN 2902 43 00) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy państwami członkowskimi i czy w takim przypadku dla przemieszczenia wyrobów akcyzowych wystarczy jeden, właściwie opisany dokument ADT (czy też w momencie zmiany środka transportu ze statku na cysterny kolejowe konieczne jest wystawienie drugiego dokumentu ADT)?Ponadto, czy opisany sposób przemieszczania paraksylenu – wyrobu akcyzowego zharmonizowanego będzie uprawniał Podatnika, jako podmiot prowadzący skład podatkowy, do zawieszenia poboru akcyzy od nabywanego paraksylenu (przy dopełnieniu wymogów ustawowych, od spełnienia których uzależnione jest zawieszenie poboru akcyzy).

Fragment:

(...) zawieszenie poboru akcyzy)? Zdaniem Spółki na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) ustawodawca uzależnił zawieszenie poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jeżeli są one: 1) produkowane, przetwarzane, magazynowane w składzie podatkowym; 2) przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium RP; 3) zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu; 4) przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej; 5) eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej; 6) dostarczane ze składu podatkowego na terytorium Polski do nabywcy będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe organy podatkowe państwa członkowskiego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy; 8) nabywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium RP przez prowadzącego skład podatkowy. Jednocześnie Strona wskazuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 4 powyższego artykułu zostało wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia akcyzy i jej dokumentowania z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy zachodzi konieczność posiadania zaświadczeń potwierdzających zamówienia na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wydawanych stosownie do dyspozycji zawartej w art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku dokonywania zakupu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdy kupujący posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego?.

Fragment:

Natomiast przepisy art. 27 określają warunki, jakie należy spełnić dla zastosowania procedury zawieszenie poboru akcyzy. W myśl przepisu art. 27 ust.1 jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z prowadzeniem składu podatkowego, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest zezwolenie na prowadzenie przez podmiot składu podatkowego wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego.A zatem firma, posiadająca zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w celu nabycia alkoholu etylowego z zastosowaniem procedury zawieszenia podatku akcyzowego, wykorzystywanego przez prowadzącego skład podatkowy do produkcji olejków eterycznych o kodzie CN 3302 , nie jest zobowiązana do uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających zamówienia na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem tej procedury, wydawanych przez właściwego naczelnika urzędu celnego w trybie art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym w niniejszej sprawie nie ma zastosowania.Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Jednocześnie pragnę poinformować, iż zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy w związku z FAKTEM, IŻ wyroby przemieszczane są z wykorzystaniem UDT i nie stanowią one wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w kraju odbiorcy, karta nr 3 UDT po potwierdzeniu jej przez odbiorcę (bez potwierdzenia organu celnego) zwracana jest do Spółki, jest to wystarczające do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Fragment:

Nr 29, poz. 257 ze zmianami), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz w zakresie unormowanym brzmieniem art. 1 i art.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) przepisy tej ustawy. Wskazane przez Państwa przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81 poz. 744 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art.36 ust.7 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, określają między innymi szczegółowy sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89 poz.849 z późniejszymi zmianami), produkowanych i przemieszczanych na terytorium kraju, do których stosuje się stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, z wyjątkiem wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, zgodnie z § 2a ust.1, ust.2, § 2b ust.3 może być dokonana z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy przy użyciu uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Mając na uwadze powyższe przepisy należy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym : 1)analizowana transakcja odbywać się będzie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 2)nabywane wyroby podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu.

Fragment:

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym "Stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, ...". Delegacja, wynikająca z art. 65, pozwala Ministrowi Finansów, w drodze rozporządzenia, obniżyć powyższe stawki akcyzowe. Korzystając z przedmiotowego uprawnienia Minister Finansów wydał rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia "Stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1, ..., ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", obniża się do wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych". Zgodnie z rozporządzeniem stawka akcyzy na wyroby określone kodami PCN od 2710 19 71 do 2710 19 99, tj. oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 - oleje białe, parafina ciekła, ex 2710 19 99 - smary plastyczne, wynosi 1180,00 zł / 1.000 litrów. Zatem wyroby opisane we wniosku, tj. : 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93 są opodatkowane podatkiem akcyzowym w wysokości 1180, 00 zł / 1.000 litrów, z wyłączeniem 2710 19 85 - oleje białe, parafina ciekła, która jest objęta stawką akcyzy w wysokości 0 (stawka zero).

2011
1
mar

Istota:

Mozliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego przepisami § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku zniszczenia wyrobu.

Fragment:

Według opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10 czerwca 2005 roku Spółka produkuje wyroby tytoniowe, w ramach procedury zawieszenie poboru akcyzy w składzie podatkowym, gotowe wyroby przechowywane są przed ich sprzedażą w zewnętrznych magazynach Spółki. Spółka przenosi wyżej wymienione towary ze składu podatkowego (zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy) do zewnętrznego magazynu - skąd w późniejszym terminie sprzedaje wyżej wymienione towary. W trakcie przewozu wyrobów do magazynu zewnętrznego, bądź w samym magazynie, czy jeszcze w trakcie przechowywania wyrobów w składzie podatkowym może dojść do ich uszkodzenia (np. poprzez zgniecenie, zamoknięcie bądź uszkodzenie opakowań), skutkiem czego tracą one przydatność do spożycia i nie mogą być wprowadzone do obrotu. Należy zauważyć, że w myśl przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zmianami) opodatkowaniu akcyzą podlega wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Natomiast według art. 28 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.