IBPBI/1/415-168/12/AB | Interpretacja indywidualna

Sposób rozliczenia dochodów wspólniczek spółki cywilnej w przypadku gdy jedna z nich zgłosiła zawieszenie działalności.
IBPBI/1/415-168/12/ABinterpretacja indywidualna
  1. udział w zyskach
  2. zawieszenie działalności gospodarczej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. Biura dnia 13 lutego 2012 r., uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu rozliczenia dochodów wspólniczek spółki cywilnej w przypadku gdy jedna z nich zgłosiła zawieszenie działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dochodów wspólniczek spółki cywilnej w przypadku gdy jedna z nich zgłosiła zawieszenie działalności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 30 marca 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-168/12/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (sklep jubilerski). Umowa spółki cywilnej z dnia 10 kwietnia 1994 r., początkowo została zawarta przez trzy wspólniczki. Dnia 21 czerwca 1994 r., na mocy aneksu do umowy, do spółki przystąpiła czwarta wspólniczka. Zgodnie z umową spółki wspólniczki uczestniczą w zyskach i stratach spółki w równych częściach, czyli po 25% każda z nich. Z dniem 1 października 2011r. jedna ze wspólniczek, zgłosiła do centralnej ewidencji działalności gospodarczej zawieszenie działalności gospodarczej, które zostało przyjęte. Pozostałe wspólniczki nie wyraziły zgody na to, informując o tym (pismem z dnia 30 września 2011 r.) wspólniczkę, urząd skarbowy, ZUS i wydział działalności gospodarczej urzędu miasta. Pozostałe wspólniczki nie dokonały zawieszenia działalności gospodarczej i prowadzą w dotychczasowej formie sklep jubilerski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującym prawem prawidłowe będzie rozliczenie dochodów wspólniczek zgodnie z postanowieniami umowy spółki, czyli po 25% przychodów i kosztów ich uzyskania każda za cały rok prowadzenia działalności, w tym za okres od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2011r., pomimo dokonania zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej przez jedną z nich...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z art. 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólniczkę jest nieskuteczne i prowadzi ona tę działalność nadal. Zgodnie z przytoczonym przepisem, pozostałe wspólniczki powinny zawiesić również swoje działalności gospodarcze, aby skuteczne było zawieszenie działalności. Wobec tego, w ocenie Wnioskodawczyni dochody lub straty spółki za 2011r. powinna rozliczyć, jak dotychczas, czyli za pełen rok z uwzględnieniem swojego udziału w zyskach i stratach spółki, wynoszącego 25%. Tym samym za okres od 1 października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. rozliczenie roczne powinno nie uwzględniać zawieszenia działalności przez jedną ze wspólniczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2 ww. ustawy).

Powyższy obowiązek zgodnego działania wspólników ma związek z definicją przedsiębiorcy zawartą w tej ustawie. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcami są zatem wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółki.

W świetle treści ww. przepisów, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, prawnie nieskuteczne jest zawieszenie działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego wspólnika spółki cywilnej. Oświadczenie woli złożone w tym zakresie przez jednego ze wspólników spółki cywilnej nie rodzi zatem skutków prawnych.

Kwestię rozliczenia dochodów wspólników spółki cywilnej należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, spółka niebędąca osobą prawną - to spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle cytowanego przepisu, uzyskane przez spółkę osobową, a więc i spółkę cywilną, przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku (udziału).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż jedna ze wspólniczek spółki cywilnej z dniem 1 października 2011 r. zgłosiła zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Pozostałe wspólniczki nie dokonały zawieszenia działalności gospodarczej i nadal prowadzą działalność gospodarczą w dotychczasowej formie.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro, jak już wskazano, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prawnie nieskuteczne jest zawieszenie działalności gospodarczej przez jedną ze wspólniczek spółki cywilnej, to dokonane w tym zakresie zgłoszenie nie może wywoływać skutków prawnych również na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym uzyskane w 2011r. przychody oraz poniesione w tym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów winny być wykazane przez Wnioskodawczynię proporcjonalnie do jej udziału w zyskach i stratach spółki, ustalonego w umowie spółki cywilnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

udział w zyskach
ILPB4/423-491/11-2/DS | Interpretacja indywidualna

zawieszenie działalności gospodarczej
IPPP2/443-1359/11-4/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.