1061-IPTPP3.4512.77.2016.2.ALN | Interpretacja indywidualna

Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności
1061-IPTPP3.4512.77.2016.2.ALNinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. sezonowość
 3. zawieszenie działalności gospodarczej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;
 • zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania, oraz własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca rozpoczął w dniu 19.12.2011r., jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przeważająca działalność gospodarcza to działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej występują okresy jej zawieszenia: od 01.07.2014 do 25.09.2014, od 30.09.2014 do 25.11.2014, od 28.11.2014 do 24.05.2015, od 28.05.2015 do nadal.

W dniu 21.12.2012 roku, czyli w trakcie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Zainteresowany zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy – umowa zawarta na okres 35 miesięcy, wartość netto pojazdu – 33.739,84 zł, wartość brutto – 41.500,00 zł, suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszonych o podatek VAT odpowiadała co najmniej wartości początkowej samochodu. Samochód był przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W okresie od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. Wnioskodawca odliczał podatek VAT naliczony od rat leasingowych w wysokości 60% nie więcej niż 6.000,00 zł, a od kwietnia 2014 r. do listopada 2015 r. Zainteresowany odliczał podatek naliczony w wysokości 50% (zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pomimo tego, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych, zachował prawo do obniżenia kwot podatku należnego VAT o kwoty podatku naliczonego. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 01.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca między innymi ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Odliczenia podatku naliczonego dotyczyły między innymi rat leasingowych, do których Wnioskodawca podpisał umowę jeszcze przed zawieszeniem działalności gospodarczej i do której nie przysługiwało mu prawo do jej wypowiedzenia zgodnie z warunkami powyższej umowy.

W okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca składał co miesiąc do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w których wykazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następnym okres rozliczeniowy.

W listopadzie 2015 r. Zainteresowany wykupił samochód od leasingodawcy za wartość netto 337,40 zł, brutto 415,00 zł. Faktura za zakup samochodu została wystawiona na firmę Wnioskodawcy ....., NIP ...... Leasingodawca nie mógł wystawić faktury na Wnioskodawcę jako na osobę prywatną.

Ponieważ po wykupie samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy.

Najprawdopodobniej po upływie 24 miesięcy zawieszenia działalności gospodarczej będzie ona zlikwidowana. Na stanie firmy Wnioskodawcy znajduje się jeszcze wyposażenie, które zamierza przekazać na cele osobiste. W ostatniej deklaracji VAT-7 Zainteresowany wykaże podatek VAT należny od cen nabycia tych towarów, określonych w momencie dostawy tych towarów. Remanent na dzień likwidacji działalności gospodarczej będzie miał wartość 0,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Działalność gospodarcza nie została zawieszona na z góry wskazany okres.
 3. W poniższych okresach zawieszenia działalności gospodarczej.
  • od 01.07.2014 do 25.09.2014: w dniu 08.09.2014 Wnioskodawca sprzedał komputer należący do wyposażenia firmy czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 30.09.2014 do 25.11.2014: Zainteresowany nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 28.11.2014 do 24.05.2015: w styczniu 2015 Wnioskodawca sprzedał oprogramowanie Stanowiące wartość niematerialną i prawną firmy.
  • 28.05.2015 do nadal: Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.

W chwili obecnej na stanie firmy Zainteresowanego znajduje się wyposażenie, takie jak: komputery, monitory, program komputerowy, laptopy, iPad, przy nabyciu których odliczył podatek VAT naliczony. Jeśli Zainteresowany znajdzie nabywców zainteresowanych zakupem powyższego sprzętu, to można przyjąć, że będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.

Jeśli nie uda się Wnioskodawcy sprzedać wyposażenia, to Wnioskodawca zamierza przed likwidacją działalności gospodarczej przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste, co jest traktowane jako dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) - czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.

 1. W okresach wymienionych poniżej, czyli
  • od 26.09.2014 do 29.09.2014 Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju. W tym okresie osiągnął przychód z tytułu świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (poza terytorium kraju), zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
  • od 26.11.2014 do 27.11.2014 Zainteresowany wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 25.05.2015 do 27.05.2015 Wnioskodawca wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju
 2. W okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej tj. 26-29.09.2014, 26-27.11.2014, 25-27.05.2015 Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Na obecną chwilę Zainteresowany nie jest w stanie stwierdzić, czy działalność będzie przez niego wznowiona po upływie okresu zawieszenia czy zlikwidowana. Natomiast na potrzeby tego wniosku można przyjąć wersję likwidacji działalności bez jej wcześniejszego odwieszenia.
 4. Po ewentualnym wznowieniu działalności samochód będący przedmiotem wniosku będzie traktowany jako samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej - dla podatku dochodowego od osób fizycznych będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu w celu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast podatek VAT naliczony od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego dla celów działalności gospodarczej będzie odliczany zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, czyli 50% kwoty podatku.
 5. Wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umowę leasingu na samochód osobowy Wnioskodawca zawarł w dniu 21.12.2012, czyli jeszcze przed pierwszym zawieszeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami powyższej umowy leasingowej nie przysługiwało mu prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania.
 6. Faktury z tytułu leasingu przedmiotowego samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były wystawiane na firmę Wnioskodawcy ....., ..... NIP ......
 7. Wnioskodawca prowadził zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak również świadczył usługi, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiadał siedzibę działalności gospodarczej - poza terytorium kraju (art 28b ust. 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca nie planuje prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania.
 8. Zainteresowany nie opodatkował przekazania samochodu na cele prywatne.

Ponieważ po wykupie w listopadzie 2015 r. samochód nie miał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy. W związku z powyższym nie miało miejsca przekazanie samochodu na cele prywatne.

Również w przypadku przekazania na cele osobiste pozostałego w firmie wyposażenia przed likwidacją działalności nie będzie ono dotyczyło samochodu osobowego, ponieważ na dzień likwidacji nie będzie stanowił majątku fumy. Natomiast wyposażenie przekazywane na cele prywatne (komputery, laptopy, monitory, program komputerowy, iPad) zostanie opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu.(oznaczone jako nr 2)

Czy jeżeli Wnioskodawca zlikwiduje działalność gospodarczą bez jej wcześniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opłaconych w okresie zawieszenia działalności, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy: (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku oznaczone jako Ad.2)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast art. 5 ust. 1 mówi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dodatkowo art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy mówi, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cale osobiste podatnika ... - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej bez jej wcześniejszego odwieszenia, zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych opłacanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjmuje się, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Umowa leasingu została zawarta w listopadzie 2012 roku, czyli jeszcze przed zawieszeniem działalności. Wnioskodawca nie miał możliwości wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy leasingu. W tych okresach, w których Wnioskodawca odwieszał działalność, samochód był wykorzystywany w tejże działalności. Zdaniem Wnioskodawcy fakt, iż zlikwidowałby działalność gospodarcza bez jej wcześniejszego odwieszenia, nie zabiera Zainteresowanemu prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od rat leasingowych ponoszonych w okresie zawieszenia. Przed ewentualną likwidacją działalności wystąpią czynności opodatkowane związane ze sprzedażą majątku/wyposażenia firmy komputery, laptopy, monitory, program komputerowy, iPad (nie dotyczy samochodu - nie stanowi majątku firmy na dzień likwidacji) bądź w przypadku braku nabywcy, zostaną przekazane na cele osobiste, co również wiąże się z wystąpieniem czynności opodatkowanych. Przy sprzedaży wyposażenia firmy nie ma obowiązku odwieszania działalności gospodarczej (art. 14a ust. 4 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zatem, z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

W myśl art. 86 ust. 19 ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, na mocy art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylony)
 1. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 2. (uchylony)
 3. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 1. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 2. (uchylony)
 3. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W myśl, art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. Natomiast mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale – art. 99 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 99 ust. 7a ustawy, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

W świetle art. 99 ust. 7b ustawy, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 1. (uchylony)
 2. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
 4. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 5. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej tj. 26-29.09.2014, 26-27.11.2014, 25-27.05.2015 Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umowę leasingu na samochód osobowy Wnioskodawca zawarł w dniu 21.12.2012, czyli jeszcze przed pierwszym zawieszeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami powyższej umowy leasingowej nie przysługiwało mu prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania.

Faktury z tytułu leasingu przedmiotowego samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były wystawiane na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadził zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak również świadczył usługi, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiadał siedzibę działalności gospodarczej - poza terytorium kraju (art 28b ust. 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca nie planuje prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania.

W poniższych okresach zawieszenia działalności gospodarczej:

 • od 01.07.2014 do 25.09.2014: w dniu 08.09.2014 Wnioskodawca sprzedał komputer należący do wyposażenia firmy - czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.
 • od 30.09.2014 do 25.11.2014: Zainteresowany nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.
 • od 28.11.2014 do 24.05.2015: w styczniu 2015 Wnioskodawca sprzedał oprogramowanie stanowiące wartość niematerialną i prawną firmy.
 • 28.05.2015 do nadal: Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.

Jeśli nie uda mi się sprzedać wyposażenia, to Wnioskodawca zamierza przed likwidacją działalności gospodarczej przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste, co jest traktowane jako dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) - czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.

W okresach wymienionych poniżej, czyli

 • od 26.09.2014 do 29.09.2014 Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju. W tym okresie osiągnął przychód z tytułu świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (poza terytorium kraju), zgodnie z art. 28b ust Ustawy o VAT.
 • od 26.11.2014 do 27.11.2014 Zainteresowany wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.
 • od 25.05.2015 do 27.05.2015 Wnioskodawca wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju

W myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Stosownie do art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Art. 14a ust. 1a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zaś art. 14a ust. 1b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

W myśl art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast stosownie do art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Art. 14a ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku – art. 14a ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zaś art. 14a ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Analiza powołanych przepisów wskazuje, że Wnioskodawca ma prawo w okresie zawieszenia działalności do składania deklaracji VAT i wykazania w nich podatku naliczonego do przeniesienia – stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności, ponieważ jak wskazał w okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono sprawę w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności.

Natomiast w zakresie prawa braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/443-709/12/BM | Interpretacja indywidualna

zawieszenie działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-168/12/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.