Zawieszenie działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Prawo do odliczania podatku naliczonego od opłat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Fragment:

Wnioskodawca rozważa zawieszenie działalności gospodarczej ze skutkiem wstecznym od dnia 14 listopada 2017 r., kiedy to ZUS wydał decyzję o przyznaniu Wnioskodawcy renty. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., nr 646, dalej: „ Prawo przedsiębiorców ”). Zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy, „ w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej ”. Wnioskodawca planuje zawieszenie działalności gospodarczej na okres, w którym nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej, tj. na okres na jaki została i zostanie w przyszłości przyznana mu renta z ZUS - nie dłużej niż na okres 24 miesięcy przewidziany przez art. 23 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Po odzyskaniu przez Wnioskodawcę możliwości pracy zawodowej Wnioskodawca planuje w dalszym ciągu wykorzystywać leasingowany samochód w tej działalności.

2016
22
kwi

Istota:

Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności

Fragment:

W okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej tj. 26-29.09.2014, 26-27.11.2014, 25-27.05.2015 Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umowę leasingu na samochód osobowy Wnioskodawca zawarł w dniu 21.12.2012, czyli jeszcze przed pierwszym zawieszeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami powyższej umowy leasingowej nie przysługiwało mu prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania. Faktury z tytułu leasingu przedmiotowego samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były wystawiane na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadził zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak również świadczył usługi, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiadał siedzibę działalności gospodarczej - poza terytorium kraju (art 28b ust. 1 ustawy o VAT).

2012
26
wrz

Istota:

Sposób rozliczenia dochodów wspólniczek spółki cywilnej w przypadku gdy jedna z nich zgłosiła zawieszenie działalności.

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro, jak już wskazano, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prawnie nieskuteczne jest zawieszenie działalności gospodarczej przez jedną ze wspólniczek spółki cywilnej, to dokonane w tym zakresie zgłoszenie nie może wywoływać skutków prawnych również na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym uzyskane w 2011r. przychody oraz poniesione w tym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów winny być wykazane przez Wnioskodawczynię proporcjonalnie do jej udziału w zyskach i stratach spółki, ustalonego w umowie spółki cywilnej. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
1
cze

Istota:

Zawieszenie działalności gospodarczej i obowiązek składania deklaracji w okresie zawieszenia

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; W myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

2011
14
gru

Istota:

Możliwość opłacania zaliczek kwartalnych – zawieszenie działalności

Fragment:

Z powyższego wynika, iż zawieszenie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie zawieszenia tej działalność (np. z tytułu zbycia środków trwałych, czy też innych składników majątku wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności). Z tej też przyczyny, podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność. W przypadku braku osiągania jakichkolwiek dochodów z tej działalności, jest jedynie zwolniony w okresie zawieszenia z niektórych obowiązków np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia osiągnie jakikolwiek dochód z tej działalności (np. ze sprzedaży środków trwałych) zobowiązany jest opodatkować go zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w okresie zawieszenia działalności.

Fragment:

(...) dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. W myśl art. 99 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Zgodnie z ust. 7a ww. artykułu, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Według ust. 7b powyższego artykułu, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy: (uchylony) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; podatników dokonujących importu usług lub nabywających (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w latach 2002 – 2004 Wnioskodawca miał ustawowy obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego faktu zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, we wskazanym okresie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładały na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwie w wykonywaniu działalności gospodarczej. Nie posługują się również pojęciem „ zawieszenia działalności gospodarczej ”. Wobec powyższego wyrejestrowanie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym nie było obowiązkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W brzmieniu obowiązującym w 2002 r., 2003 r. oraz 2004 r. przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) jak również ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) – nie definiowały pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Przyjmowano, że podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej prowadzi tę działalność do chwili jej likwidacji. Możliwość zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej dopuszczały we wskazanym okresie jedynie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy stosując się do zapisu art. 44 ust. 13, w powiązaniu z ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien ustalić zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do października 2009r., jako jedną zaliczkę na podatek dochodowy od łącznego dochodu za ten okres i wpłacić ją do 20 listopada, opisując przelew, że dotyczy miesiąca października, czy może raczej powinien ustalić zaliczki od dochodów za poszczególne miesiące tak jak ustalałby je na bieżąco gdyby nie zawiesił działalności i wpłacić do 20-tego listopada odrębnymi przelewami za każdy miesiąc?

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za okres zawieszenia nie jest zobowiązany ustalać zaliczek, natomiast zgodnie z ust. 13 tego artykułu, zaliczkę po raz pierwszy ustala po okresie zawieszenia i dalej już co miesiąc wg zasad, o których mowa w ust. 3 i 6 tego artykułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b, zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

2011
1
sie

Istota:

Czy w sytuacji, zawieszenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni miała prawo za rok 2003 i 2004 rozliczyć uzyskane dochody, osiągnięte ze stosunku pracy w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko?

Fragment:

Zawiadomienie takie zostało przez Panią złożone wyłącznie w celach informacyjnych i nie wywierało żadnych skutków prawnych, bowiem przepisy normujące opodatkowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie nakładają na podatników obowiązku zgłaszania przerw w wykonywaniu tej działalności, nie posługują się również pojęciem „ zawieszenie działalności gospodarczej ”. Ponadto fakt czasowego zaprzestania osiągania przychodów z danej działalności nie świadczy o jej likwidacji i nie zwalnia podatnika od konieczności zachowania i przestrzegania ciążących na nim obowiązków. Zatem aby zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, należało w omawianym okresie tj. w latach 1999-2002, w terminie określonym w cyt wyżej art. 9 ust. 1 zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na to, iż rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w 1999 r. wybrała Pani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w latach następnych nie zrzekła się opodatkowania w tej formie, to należy uznać jednoznacznie, iż do 31 grudnia 2002 r. opodatkowana była Pani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast z dniem 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe rozwiązania zmniejszające obowiązki podatników w zakresie wyboru formy opodatkowania W myśl przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia (...)

2011
1
cze

Istota:

Moment utraty zwolnienia z obowiązku instalacji kas rejestrujących po wznowieniu działalności gospodarczej

Fragment:

Zgodnie z § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. Zgodnie natomiast z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do: podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2007r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2; podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2007r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2007r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2007r. Z przedstawionego stan faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2000r., a następnie w 2001r. działalność ta została zawieszona. W momencie rozpoczęcia działalności Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).