Zawieszenie | Interpretacje podatkowe

Zawieszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku wynajmu prywatnego lokalu użytkowego można odliczać VAT od zakupów wyposażenia lokalu, remontami tego lokalu oraz innych kosztów związanych z tym lokalem jeżeli jest się czynnym podatnikiem VAT?
Fragment:
(...) zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zauważyć należy, iż w przypadku podatnika VAT czynnego opodatkowaniu podatkiem VAT, podlegają wszystkie wykonywane przez niego czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym tego podatku.
2014
24
sie

Istota:
„Czy w związku z wykazanymi dodatkowymi kosztami Wnioskodawca może sporządzić deklarację VAT-7K obejmującą okresy kiedy działalność była zawieszona i złożyć ją w Urzędzie Skarbowym? Czy po złożeniu deklaracji VAT-7K może wystąpić o zwrot podatku naliczonego? Czy o zwrot podatku naliczonego można wystąpić w czasie kiedy działalność jest zawieszona czy też należy poczekać aż zakończy się okres zawieszenia działalności gospodarczej?”
Fragment:
(...) zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z treścią ust. 5 powyższego artykułu, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. W myśl ust. 6 ww. artykułu, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Stosownie do ust. 7 ww. artykułu, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
2012
7
sie

Istota:
Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?
Fragment:
Wnioskodawca złożył Naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zawieszeniu tej działalności, a po wezwaniu organu w 2009 r., zaktualizował zgłoszenie NIP-3 w związku z tym zawieszeniem. Wnioskodawca wskazał, iż od czasu zgłoszenia zawieszenia działalności faktycznie tej działalności nie prowadził oraz nie uzyskiwał w związku z nią żadnych przychodów, jak również nie ponosił jej kosztów. W składanych za lata wcześniejsze, tj. do 2007 r. deklaracjach, Wnioskodawca nie wykazywał strat, które podlegałyby rozliczeniu w latach kolejnych. Ponadto w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o zmianie formy opodatkowania tej działalności oraz nie zlikwidował samodzielnie działalności gospodarczej. Jak wskazano wyżej, obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu został określony w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 1a. Natomiast w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy).
2011
1
paź

Istota:
Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
Fragment:
Wnioskodawca złożył Naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zawieszeniu tej działalności, a po wezwaniu organu w 2009 r., zaktualizował zgłoszenie NIP-3 w związku z tym zawieszeniem. Wnioskodawca wskazał, iż od czasu zgłoszenia zawieszenia działalności faktycznie tej działalności nie prowadzi oraz nie uzyskuje w związku z nią żadnych przychodów, jak również nie ponosi jej kosztów. W składanych za lata wcześniejsze, tj. do 2007 r. deklaracjach, Wnioskodawca nie wykazywał strat, które podlegałyby rozliczeniu w latach kolejnych. Ponadto w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o zmianie formy opodatkowania tej działalności oraz nie zlikwidował samodzielnie działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca nie powiadomił organu podatkowego ani o likwidacji działalności gospodarczej, ani też nie dokonał zmiany wybranej formy opodatkowania, co jest równoznaczne z prolongowaniem złożonego wcześniej wniosku o zastosowanie opodatkowania „ podatkiem liniowym ”, a w konsekwencji z podporządkowaniem się przepisom art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Należy więc stwierdzić, że mają do niego zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
paź

Istota:
Czy w 2001 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej?
Fragment:
Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej prowadzi tę działalność do chwili jej likwidacji. Możliwość zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej dopuszczają jedynie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w myśl których podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej ma możliwość skorzystania z uprawnienia (a więc nie jest to obowiązek) do zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 34 tej ustawy). Przepisy podatkowe, poza opodatkowaniem w formie karty podatkowej, nie przewidują przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie nakładają na podatnika obowiązku informacyjnego w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, że w 2001 r. nie ciążył na Pani, wynikający z ustaw podatkowych, obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym zawieszenia działalności gospodarczej. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zawieszenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.