Zawieszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
24
sie

Istota:

Czy w przypadku wynajmu prywatnego lokalu użytkowego można odliczać VAT od zakupów wyposażenia lokalu, remontami tego lokalu oraz innych kosztów związanych z tym lokalem jeżeli jest się czynnym podatnikiem VAT?

Fragment:

(...) zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zauważyć należy, iż w przypadku podatnika VAT czynnego opodatkowaniu podatkiem VAT, podlegają wszystkie wykonywane przez niego czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym tego podatku.

2012
7
sie

Istota:

„Czy w związku z wykazanymi dodatkowymi kosztami Wnioskodawca może sporządzić deklarację VAT-7K obejmującą okresy kiedy działalność była zawieszona i złożyć ją w Urzędzie Skarbowym? Czy po złożeniu deklaracji VAT-7K może wystąpić o zwrot podatku naliczonego? Czy o zwrot podatku naliczonego można wystąpić w czasie kiedy działalność jest zawieszona czy też należy poczekać aż zakończy się okres zawieszenia działalności gospodarczej?”

Fragment:

(...) zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z treścią ust. 5 powyższego artykułu, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. W myśl ust. 6 ww. artykułu, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Stosownie do ust. 7 ww. artykułu, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?

Fragment:

Wnioskodawca złożył Naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zawieszeniu tej działalności, a po wezwaniu organu w 2009 r., zaktualizował zgłoszenie NIP-3 w związku z tym zawieszeniem. Wnioskodawca wskazał, iż od czasu zgłoszenia zawieszenia działalności faktycznie tej działalności nie prowadził oraz nie uzyskiwał w związku z nią żadnych przychodów, jak również nie ponosił jej kosztów. W składanych za lata wcześniejsze, tj. do 2007 r. deklaracjach, Wnioskodawca nie wykazywał strat, które podlegałyby rozliczeniu w latach kolejnych. Ponadto w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o zmianie formy opodatkowania tej działalności oraz nie zlikwidował samodzielnie działalności gospodarczej. Jak wskazano wyżej, obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu został określony w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 1a. Natomiast w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy).

2011
1
paź

Istota:

Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?

Fragment:

Wnioskodawca złożył Naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zawieszeniu tej działalności, a po wezwaniu organu w 2009 r., zaktualizował zgłoszenie NIP-3 w związku z tym zawieszeniem. Wnioskodawca wskazał, iż od czasu zgłoszenia zawieszenia działalności faktycznie tej działalności nie prowadzi oraz nie uzyskuje w związku z nią żadnych przychodów, jak również nie ponosi jej kosztów. W składanych za lata wcześniejsze, tj. do 2007 r. deklaracjach, Wnioskodawca nie wykazywał strat, które podlegałyby rozliczeniu w latach kolejnych. Ponadto w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o zmianie formy opodatkowania tej działalności oraz nie zlikwidował samodzielnie działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca nie powiadomił organu podatkowego ani o likwidacji działalności gospodarczej, ani też nie dokonał zmiany wybranej formy opodatkowania, co jest równoznaczne z prolongowaniem złożonego wcześniej wniosku o zastosowanie opodatkowania „ podatkiem liniowym ”, a w konsekwencji z podporządkowaniem się przepisom art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Należy więc stwierdzić, że mają do niego zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
cze

Istota:

Czy w 2001 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej?

Fragment:

Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej prowadzi tę działalność do chwili jej likwidacji. Możliwość zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej dopuszczają jedynie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w myśl których podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej ma możliwość skorzystania z uprawnienia (a więc nie jest to obowiązek) do zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 34 tej ustawy). Przepisy podatkowe, poza opodatkowaniem w formie karty podatkowej, nie przewidują przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie nakładają na podatnika obowiązku informacyjnego w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, że w 2001 r. nie ciążył na Pani, wynikający z ustaw podatkowych, obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym zawieszenia działalności gospodarczej. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia (...)