Zawiadomienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawiadomienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
16
lis

Istota:

Czy Spółka prawidłowo wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w 2011 r. w wysokości wyliczonej na podstawie rzeczywistych osiągniętych dochodów?

Fragment:

(...) podatnik jest obowiązany do uiszczania zaliczek za dany rok podatkowy – tymczasowo – zgodnie z podstawową regułą (art. 25 ust. 1 ustawy) i powrotu do uproszczonej formy wpłacania zaliczek w najbliższym roku podatkowym, w którym możliwe będzie określenie ich wysokości. Jedyną ewentualnością skutkującą powrotem do zasady ogólnej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy jest – w przypadku podatników, którzy wybrali model uproszczony – rezygnacja z tej formy poprzez pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, gdyż zgodnie z warunkiem określonym w art. 25 ust. 7a ustawy, wybór tej formy uiszczania zaliczek skutkuje obowiązkiem jej kontynuacji w następnych latach podatkowych, a podatnikowi pozostawiono suwerenne prawo do decydowania, jaki model wywiązywania się z obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych będzie stosować. W kontekście powyższego, kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczanych przez Spółkę w (...)

2011
1
lip

Istota:

1.Czy sformułowanie zawarte w zawiadomieniu o stosowaniu metody uproszczonej wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: „Niniejszym zawiadamiam, że w roku 2008 będziemy stosować uproszczoną metodę (…)” należy traktować jako oświadczenie obejmujące jeden rok podatkowy?
2.Czy przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się uproszczoną metodą?

Fragment:

(...) skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: „Niniejszym zawiadamiam, że w roku 2008 będziemy stosować uproszczoną metodę (…)” nie należy traktować jako oświadczenia obejmującego jeden rok podatkowy. Cytowany wyżej przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że, w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłat zaliczek, podatnik złoży pisemne zawiadomienie o tej rezygnacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Powyższa regulacja nie zwalnia z obowiązku zawiadomienia o ww. rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się w tej formie. Obowiązku tego Wnioskodawca nie spełnił, w związku z czym, nie ma prawa rozliczać się w 2009 r. na zasadach ogólnych. Interpretacja dotyczy (...)

2011
1
lip

Istota:

VAT - w zakresie prawidłowej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 01.07.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 lipca 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zawiadomienie, o którym mowa w art. 89a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług przesyłane urzędowi skarbowemu może zawierać kwoty należności netto, kwotę VAT oraz kwotę należności wraz z podatkiem VAT łącznie bez podziału na wartości wynikające z faktur wystawionych dla poszczególnych kontrahentów?

Fragment:

(...) nierzetelnych dłużników. Rozwiązania określone w przepisach art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiając wierzycielowi odpowiednie pomniejszenie należności podatkowych przenoszą zobowiązanie podatkowe na dłużnika, a tym samym rozwiązanie to uwzględnia naczelną zasadę systemu podatku VAT czyli zasadę neutralności. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego podatnik, składając deklarację, w której dokonuje korekty, obowiązany jest dołączyć zawiadomienie o korekcie. Na zawartość merytoryczną zawiadomienia ustawodawca wskazuje używając zwrotu „wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego". Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, iż należy podać informację o kwotach korekty podatku należnego. Przepis ten nie przewiduje możliwości łącznego podania kwot, natomiast wskazuje na obowiązek podania wszystkich kwot korekty podatku należnego, wynikających z wierzytelności od poszczególnych kontrahentów. Mając powyższe (...)

2011
1
cze

Istota:

Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego i dla prawidłowego wyznaczenia upływu terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów procesowych.

Fragment:

(...) jest uchronienie się przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu czynności procesowej poprzez wniosek o jego przywrócenie. Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego. Ustawodawca określił ten termin jako jednostronnie zamknięty, bowiem ściśle wyznaczył wyłącznie ostatni dzień, w którym możliwe jest zawiadomienie organu podatkowego o zakończeniu przerwy. Z tego też względu dla prawidłowego wyznaczenie upływu tego terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów zawarte w art. 12 ordynacji podatkowej. Konieczne jest tu, jak słusznie uczyniły to organy podatkowe, przeprowadzenie wykładni językowej art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przepisie tym określono, że chodzi o dzień poprzedzający dzień (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje w zeznaniu za 2006 rok odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu w przypadku, gdy inwestor zgłosił zawiadomienie o zakończeniu inwestycji 27.12.2006 r., a organ właściwy stwierdził, przyjęcie obiektu do użytkowania, zawiadomienia z dnia 19.01.2007 r.?

Fragment:

(...) stanowi art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy. I tak, w przypadku inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, z jej zakończeniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zakończenie to nastąpi przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2000 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zgodnie z art. 54 tej ustawy, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy raz złożone zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej jest wystarczające, czy należy cyklicznie powtarzać składanie zawiadomień dotyczących ewentualnego zawieszenia działalności ?

Fragment:

(...) fizycznych, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż:� W 2001r. Podatnik zgłosił działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ;� w 2002r. zawiadomił o zawieszeniu działalności , które co parę miesięcy jest przedłużane do czasu ewentualnego jej wznowienia lub likwidacji. Pytanie podatnika: Czy raz złożone zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej jest wystarczające, czy należy cyklicznie powtarzać składanie zawiadomień dotyczących ewentualnego zawieszenia działalności ? 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: Podatnik uważa, że raz złożona w Urzędzie informacja w tej sprawie jest wystarczająca i nie ma konieczności jej cyklicznego powtarzania, aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji tj. wznowienia działalności lub zlikwidowania firmy oraz, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zawiadomienie, o którym mowa w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych, Spółka słusznie złożyła?

Fragment:

(...) toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka w grudniu 2005r. na ustny wniosek Naczelnika UrzęduSkarbowego w Głubczycach złożyła zawiadomienie, o którym mowa wart. 5aust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106 poz.489 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") informując, iż spełnia Onawarunki określone w art. 5 ust.9 b pkt 7 lit. a ustawy. Pełnomocnik zadał pytanie, czy powyższe zawiadomienie zostało słuszniezłożone i prosi o uzasadnienie zmiany właściwości naczelnika urzęduskarbowego z dniem 01.0 1.2006r. Zdaniem Pełnomocnika, Spółka nie osiągnęła przychodu netto wymaganego ustawą. Po przeanalizowaniu obowiązującego stanu faktycznego orazobowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego wOpolu informuje, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 9 b pkt 7 lit. a ustawy wyznaczenie terytorialnegozasięgu działania określonego urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka wniosła o potwierdzenie , że złożenie w terminie , tj. w dniu 21.02.2005r. deklaracji CIT-2 za styczeń 2005r. należy traktować jako tożsame ze złożeniem rezygnacji , począwszy od początku roku 2005r. , z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy , przewidzianej w art. 25 ust. 6 i 7 updop , w związku z czym podatnik ma prawo rozliczać się z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych począwszy od stycznia 2005r. na zasadach ogólnych.

Fragment:

(...) przeciwny do wskazanego przez Spółkę (np. NSA z 24.11.2003 , SA/Bd 2107/03 , POP 2004/1/8 ; NSA z 23.01.2002 , SA/Sz 1655/00 , LEX nr 53867) . Nawet gdyby Organ podatkowy podjął czynności sprawdzające w związku ze złożeniem przez Spółkę w dniu 21.02.2005r. - w ostatnim dniu terminu - deklaracji CIT-2 za styczeń 2005r., to nie było już możliwe , by doprowadziły one do złożenia przez Spółkę zawiadomienia w terminie. Deklaracji CIT-2 natomiast nie można uznać za zawiadomienie wymagane przepisem art. 25 ust.7a updop , co już wcześniej wykazano. Należy jednak stwierdzić, że w toku postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o nie zaleganiu doszło do naruszenia zasady art.121 §1 o.p. , zgodnie z którą postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Jak przyznał Naczelnik II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego "w związku ze złożeniem wniosku o nie zaleganie podatnik został poproszony przez pracowników Urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zawiadomienie podatnika rozpoczynającego działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego o wyborze wydłużonego roku podatkowego winno nastąpić w szczególnej formie, czy też wystarczającym będzie złożenie aktu notarialnego umowy spółki, zawierającego stosowne postanowienia w tej kwestii?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy zawiadomienie podatnika rozpoczynającego działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego o wyborze „wydłużonego” roku podatkowego winno nastąpić w szczególnej formie, czy też wystarczającym będzie złożenie aktu notarialnego umowy spółki, zawierającego stosowne postanowienia w tej kwestii, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 8 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) postanawia stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę uznać za prawidłowe . Dnia 20.09.2005 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek „W.” sp. z o.o. z dnia 18.09.2005 (...)