Zawiadomienie | Interpretacje podatkowe

Zawiadomienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawiadomienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka prawidłowo wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w 2011 r. w wysokości wyliczonej na podstawie rzeczywistych osiągniętych dochodów?
Fragment:
(...) podatnik jest obowiązany do uiszczania zaliczek za dany rok podatkowy – tymczasowo – zgodnie z podstawową regułą (art. 25 ust. 1 ustawy) i powrotu do uproszczonej formy wpłacania zaliczek w najbliższym roku podatkowym, w którym możliwe będzie określenie ich wysokości. Jedyną ewentualnością skutkującą powrotem do zasady ogólnej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy jest – w przypadku podatników, którzy wybrali model uproszczony – rezygnacja z tej formy poprzez pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, gdyż zgodnie z warunkiem określonym w art. 25 ust. 7a ustawy, wybór tej formy uiszczania zaliczek skutkuje obowiązkiem jej kontynuacji w następnych latach podatkowych, a podatnikowi pozostawiono suwerenne prawo do decydowania, jaki model wywiązywania się z obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych będzie stosować. W kontekście powyższego, kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczanych przez Spółkę w (...)
2011
16
lis

Istota:
1.Czy sformułowanie zawarte w zawiadomieniu o stosowaniu metody uproszczonej wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: „Niniejszym zawiadamiam, że w roku 2008 będziemy stosować uproszczoną metodę (…)” należy traktować jako oświadczenie obejmujące jeden rok podatkowy?
2.Czy przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się uproszczoną metodą?
Fragment:
(...) skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: „Niniejszym zawiadamiam, że w roku 2008 będziemy stosować uproszczoną metodę (…)” nie należy traktować jako oświadczenia obejmującego jeden rok podatkowy. Cytowany wyżej przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że, w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłat zaliczek, podatnik złoży pisemne zawiadomienie o tej rezygnacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Powyższa regulacja nie zwalnia z obowiązku zawiadomienia o ww. rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się w tej formie. Obowiązku tego Wnioskodawca nie spełnił, w związku z czym, nie ma prawa rozliczać się w 2009 r. na zasadach ogólnych. Interpretacja dotyczy (...)
2011
1
lip

Istota:
VAT - w zakresie prawidłowej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 01.07.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej formy zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 lipca 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy zawiadomienie, o którym mowa w art. 89a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług przesyłane urzędowi skarbowemu może zawierać kwoty należności netto, kwotę VAT oraz kwotę należności wraz z podatkiem VAT łącznie bez podziału na wartości wynikające z faktur wystawionych dla poszczególnych kontrahentów?
Fragment:
(...) nierzetelnych dłużników. Rozwiązania określone w przepisach art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiając wierzycielowi odpowiednie pomniejszenie należności podatkowych przenoszą zobowiązanie podatkowe na dłużnika, a tym samym rozwiązanie to uwzględnia naczelną zasadę systemu podatku VAT czyli zasadę neutralności. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego podatnik, składając deklarację, w której dokonuje korekty, obowiązany jest dołączyć zawiadomienie o korekcie. Na zawartość merytoryczną zawiadomienia ustawodawca wskazuje używając zwrotu „wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego". Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, iż należy podać informację o kwotach korekty podatku należnego. Przepis ten nie przewiduje możliwości łącznego podania kwot, natomiast wskazuje na obowiązek podania wszystkich kwot korekty podatku należnego, wynikających z wierzytelności od poszczególnych kontrahentów. Mając powyższe (...)
2011
1
cze

Istota:
Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego i dla prawidłowego wyznaczenia upływu terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów procesowych.
Fragment:
(...) jest uchronienie się przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu czynności procesowej poprzez wniosek o jego przywrócenie. Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego. Ustawodawca określił ten termin jako jednostronnie zamknięty, bowiem ściśle wyznaczył wyłącznie ostatni dzień, w którym możliwe jest zawiadomienie organu podatkowego o zakończeniu przerwy. Z tego też względu dla prawidłowego wyznaczenie upływu tego terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów zawarte w art. 12 ordynacji podatkowej. Konieczne jest tu, jak słusznie uczyniły to organy podatkowe, przeprowadzenie wykładni językowej art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przepisie tym określono, że chodzi o dzień poprzedzający dzień (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje w zeznaniu za 2006 rok odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu w przypadku, gdy inwestor zgłosił zawiadomienie o zakończeniu inwestycji 27.12.2006 r., a organ właściwy stwierdził, przyjęcie obiektu do użytkowania, zawiadomienia z dnia 19.01.2007 r.?
Fragment:
(...) stanowi art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy. I tak, w przypadku inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, z jej zakończeniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zakończenie to nastąpi przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2000 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zgodnie z art. 54 tej ustawy, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy raz złożone zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej jest wystarczające, czy należy cyklicznie powtarzać składanie zawiadomień dotyczących ewentualnego zawieszenia działalności ?
Fragment:
(...) fizycznych, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż:� W 2001r. Podatnik zgłosił działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ;� w 2002r. zawiadomił o zawieszeniu działalności , które co parę miesięcy jest przedłużane do czasu ewentualnego jej wznowienia lub likwidacji. Pytanie podatnika: Czy raz złożone zawiadomienie o zawieszeniu działalności gospodarczej jest wystarczające, czy należy cyklicznie powtarzać składanie zawiadomień dotyczących ewentualnego zawieszenia działalności ? 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: Podatnik uważa, że raz złożona w Urzędzie informacja w tej sprawie jest wystarczająca i nie ma konieczności jej cyklicznego powtarzania, aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji tj. wznowienia działalności lub zlikwidowania firmy oraz, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zawiadomienie, o którym mowa w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych, Spółka słusznie złożyła?
Fragment:
(...) toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka w grudniu 2005r. na ustny wniosek Naczelnika UrzęduSkarbowego w Głubczycach złożyła zawiadomienie, o którym mowa wart. 5aust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106 poz.489 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") informując, iż spełnia Onawarunki określone w art. 5 ust.9 b pkt 7 lit. a ustawy. Pełnomocnik zadał pytanie, czy powyższe zawiadomienie zostało słuszniezłożone i prosi o uzasadnienie zmiany właściwości naczelnika urzęduskarbowego z dniem 01.0 1.2006r. Zdaniem Pełnomocnika, Spółka nie osiągnęła przychodu netto wymaganego ustawą. Po przeanalizowaniu obowiązującego stanu faktycznego orazobowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego wOpolu informuje, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 9 b pkt 7 lit. a ustawy wyznaczenie terytorialnegozasięgu działania określonego urzędu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka wniosła o potwierdzenie , że złożenie w terminie , tj. w dniu 21.02.2005r. deklaracji CIT-2 za styczeń 2005r. należy traktować jako tożsame ze złożeniem rezygnacji , począwszy od początku roku 2005r. , z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy , przewidzianej w art. 25 ust. 6 i 7 updop , w związku z czym podatnik ma prawo rozliczać się z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych począwszy od stycznia 2005r. na zasadach ogólnych.
Fragment:
(...) przeciwny do wskazanego przez Spółkę (np. NSA z 24.11.2003 , SA/Bd 2107/03 , POP 2004/1/8 ; NSA z 23.01.2002 , SA/Sz 1655/00 , LEX nr 53867) . Nawet gdyby Organ podatkowy podjął czynności sprawdzające w związku ze złożeniem przez Spółkę w dniu 21.02.2005r. - w ostatnim dniu terminu - deklaracji CIT-2 za styczeń 2005r., to nie było już możliwe , by doprowadziły one do złożenia przez Spółkę zawiadomienia w terminie. Deklaracji CIT-2 natomiast nie można uznać za zawiadomienie wymagane przepisem art. 25 ust.7a updop , co już wcześniej wykazano. Należy jednak stwierdzić, że w toku postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o nie zaleganiu doszło do naruszenia zasady art.121 §1 o.p. , zgodnie z którą postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Jak przyznał Naczelnik II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego "w związku ze złożeniem wniosku o nie zaleganie podatnik został poproszony przez pracowników Urzędu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zawiadomienie podatnika rozpoczynającego działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego o wyborze wydłużonego roku podatkowego winno nastąpić w szczególnej formie, czy też wystarczającym będzie złożenie aktu notarialnego umowy spółki, zawierającego stosowne postanowienia w tej kwestii?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy zawiadomienie podatnika rozpoczynającego działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego o wyborze „wydłużonego” roku podatkowego winno nastąpić w szczególnej formie, czy też wystarczającym będzie złożenie aktu notarialnego umowy spółki, zawierającego stosowne postanowienia w tej kwestii, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 8 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) postanawia stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę uznać za prawidłowe . Dnia 20.09.2005 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek „W.” sp. z o.o. z dnia 18.09.2005 (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.