Zawarcie związku małżeńskiego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawarcie związku małżeńskiego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w momencie podpisywania aktu notarialnego, niebędąc w związku małżeńskim nabywam prawo do ulgi, i czy po zawarciu związku małżeńskiego stracę prawo lub współmałżonek straci prawo do ulgi?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 12 marca 2007 r., uzupełnione w dniu 03.04.2007r. postanawia: Uzasadnienie Stan faktyczny: Według opisanego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w 2006 roku przyznano Pani kredyt na zakup od developera nowego domu. Płatności udokumentowane fakturami na Pani imię i nazwisko, następowały w transzach począwszy od roku 2006 do roku 2007. Zakończenie budowy i wydanie aktu notarialnego nastąpiło w roku 2007. Dom zakupiła Pani wspólnie z osobą trzecią, posiada Pani 50% udziału w prawie własności domu, pozostały udział posiada osoba trzecia, co jest potwierdzone aktem notarialnym oraz imiennymi fakturami. Osoba trzecia jest w analogicznej sytuacji, jeśli chodzi o skorzystanie z ulgi odsetkowej. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można dokonać odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w sytuacji, gdy małżonek przed zawarciem związku małżeńskiego korzystał z odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej?

Fragment:

(...) Wnioskiem z 03.2006r., uzupełnionym o własne stanowisko w sprawie w 04.2006r., zwróciła się Pani z zapytaniem czy od dochodu uzyskanego w 2005 roku podlegają odliczeniu spłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2005r. zawarła Pani związek małżeński. W grudniu 2005r. uzyskała Pani własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, którego zakup został sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast mąż jeszcze przed ślubem korzystał z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany. W art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) zostały określone warunki, których spełnienie uprawnia do dokonania odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik w roku 2005 i w latach następnych może skorzystać wspólnie z żoną z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy będąc kawalalerem, korzystał w latach 1996 do 1998 z "dużej ulgi budowlanej"?

Fragment:

(...) mieszkalnego w ramach ulgi budowlanej, a następnie mieszkanie to sprzedał. W 1999 r. podatnik zawarł związek małżeński. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, a małżonkowie składają wspólne zeznania podatkowe. W 2005 r. podatnik ma zamiar zaciągnąć wspólnie z żoną kredyt hipoteczny na kupno nowego nowego domu. Inwestycja będzie zakończona w 2005 r. Zdaniem wnioskodawcy fakt, iż skorzystał z odliczeń na zakup lokalu mieszkalnego w latach poprzedzających zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawia go prawa do odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Ocena prawna prawna stanowiska z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z przepisami art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu (...)