Zawarcie umowy | Interpretacje podatkowe

Zawarcie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawarcie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w ratach leasingowych w rozliczeniach podatku VAT za poszczególne miesiące, w których Spółka otrzymuje od Leasingodawcy faktury VAT dokumentujące leasing samochodów.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16 lutego 2007 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym odliczenia podatku naliczonego przy leasingu samochodów, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 18 października 2006 r. Spółka (jako korzystający) zawarła umowę leasingu samochodów z Leasingodawcą (jako finansującym), na podstawie której Spółka otrzymała do użytkowania na czas oznaczony samochody w zamian za umówione raty (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Podatnik jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania bez wezwania Urzędu Skarbowego informacji o zawartych umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia ,nawet jeśli suma należności lub zobowiązań z tytułu tych umów przekroczyła w ciągu roku równowartość 10.000 Euro.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z a , że stanowisko Zakładu z siedzibą w Zawierciu przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2007 roku , który wpłynął do tutejszego organu dnia 26.04.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia i przekazania informacji podatkowej na pisemne żądanie Naczelnika Urzędu Skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.04.2007 roku wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu wniosek z dnia 24.04.2007 roku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ,stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podpisując w grudniu 2006 r. umowę o kredyt na budowę budynku mieszkalnego Strona nabywa prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu?
Fragment:
(...) Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r . Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art.9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 10.11.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku. Wnioskiem z dnia 10.11.2006 r. Strona zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ (...)
2011
1
maj

Istota:
- dotyczy możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od umowy zawartej z firmą amerykańską na przygotowanie oprogramowania, w sprawie obowiązku składania deklaracji oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodwy oraz w sprawie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba S. zam. G. ul. ..., z dnia 26 października 2005r. (uzupełnionego dnia 18.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów oraz składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy - jest prawidłowe, natomiast w sprawie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 - nie jest prawidłowe. Pan Jakub S. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych tj. w sprawie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od umowy zawartej z firmą amerykańską na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zawarta przez Spółkę umowa sprzedaży towarów objętych procedurą składu celnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
W ocenie Spółki brak zatem podstaw do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez nią transakcji.
Fragment:
(...) Rzeczypospolitej Polskiej. Przez umowę sprzedaży, stosownie do art. 535 Kc, sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jako czynność cywilnoprawna zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi jednocześnie własność na kupującego, chyba że z woli stron lub z mocy prawa do przeniesienia własności na kupującego wymagane jest zawarcie umowy zobowiązującej, a następnie rozporządzającej. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary objęte procedurą składu celnego. Zakładając, że Strony ułożyły stosunek prawny w taki sposób, iż najpierw zawarły umowę zobowiązującą wyłącznie do przeniesienia własności komponentów, a następnie umowę przenoszącą własność, na co wskazuje (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy prawa zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami finansowanymi z programu SAPARD
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie pismem z dnia 10.12.2004 r. (znak: US.443/IC/56/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z treścią § 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD umowy dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż umowy o częściową refundację (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu 27.09.2004 r., znak: FN.2-0715-40/2004) w sprawie zapytania, czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD, dotyczących: przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 19329 Jabłonica Polska – Jasionów, przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 19312 Domaradz – Przysietnica, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie uprzejmie wyjaśnia: Podatnikom podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest fundamentalną zasadą konstrukcji VAT, która opiera się na zasadzie potrącalności podatku naliczonego zapłaconego w poprzednich fazach obrotu, a (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 28.09.2004 r., znak: FB.0717-56/2004 r.) w sprawie informacji, dotyczącej braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie uprzejmie wyjaśnia: Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?
Fragment:
(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt-y 1, 2, 4-9. W świetle powyższego, wykonywane osobiście przez Pana niektóre czynności (np.: scenarzysta, reżyser, operator (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.