Zawarcie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawarcie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w ratach leasingowych w rozliczeniach podatku VAT za poszczególne miesiące, w których Spółka otrzymuje od Leasingodawcy faktury VAT dokumentujące leasing samochodów.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16 lutego 2007 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym odliczenia podatku naliczonego przy leasingu samochodów, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 18 października 2006 r. Spółka (jako korzystający) zawarła umowę leasingu samochodów z Leasingodawcą (jako finansującym), na podstawie której Spółka otrzymała do użytkowania na czas oznaczony samochody w zamian za umówione raty (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Podatnik jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania bez wezwania Urzędu Skarbowego informacji o zawartych umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia ,nawet jeśli suma należności lub zobowiązań z tytułu tych umów przekroczyła w ciągu roku równowartość 10.000 Euro.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z a , że stanowisko Zakładu z siedzibą w Zawierciu przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2007 roku , który wpłynął do tutejszego organu dnia 26.04.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia i przekazania informacji podatkowej na pisemne żądanie Naczelnika Urzędu Skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.04.2007 roku wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu wniosek z dnia 24.04.2007 roku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ,stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podpisując w grudniu 2006 r. umowę o kredyt na budowę budynku mieszkalnego Strona nabywa prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu?

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r . Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art.9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 10.11.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku. Wnioskiem z dnia 10.11.2006 r. Strona zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od umowy zawartej z firmą amerykańską na przygotowanie oprogramowania, w sprawie obowiązku składania deklaracji oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodwy oraz w sprawie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba S. zam. G. ul. ..., z dnia 26 października 2005r. (uzupełnionego dnia 18.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów oraz składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy - jest prawidłowe, natomiast w sprawie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 - nie jest prawidłowe. Pan Jakub S. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych tj. w sprawie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od umowy zawartej z firmą amerykańską na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zawarta przez Spółkę umowa sprzedaży towarów objętych procedurą składu celnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
W ocenie Spółki brak zatem podstaw do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez nią transakcji.

Fragment:

(...) Rzeczypospolitej Polskiej. Przez umowę sprzedaży, stosownie do art. 535 Kc, sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jako czynność cywilnoprawna zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi jednocześnie własność na kupującego, chyba że z woli stron lub z mocy prawa do przeniesienia własności na kupującego wymagane jest zawarcie umowy zobowiązującej, a następnie rozporządzającej. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary objęte procedurą składu celnego. Zakładając, że Strony ułożyły stosunek prawny w taki sposób, iż najpierw zawarły umowę zobowiązującą wyłącznie do przeniesienia własności komponentów, a następnie umowę przenoszącą własność, na co wskazuje (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy prawa zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami finansowanymi z programu SAPARD

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie pismem z dnia 10.12.2004 r. (znak: US.443/IC/56/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z treścią § 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD umowy dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż umowy o częściową refundację (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu 27.09.2004 r., znak: FN.2-0715-40/2004) w sprawie zapytania, czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD, dotyczących: przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 19329 Jabłonica Polska – Jasionów, przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 19312 Domaradz – Przysietnica, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie uprzejmie wyjaśnia: Podatnikom podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest fundamentalną zasadą konstrukcji VAT, która opiera się na zasadzie potrącalności podatku naliczonego zapłaconego w poprzednich fazach obrotu, a (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 28.09.2004 r., znak: FB.0717-56/2004 r.) w sprawie informacji, dotyczącej braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie uprzejmie wyjaśnia: Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt-y 1, 2, 4-9. W świetle powyższego, wykonywane osobiście przez Pana niektóre czynności (np.: scenarzysta, reżyser, operator (...)