IBPBI/1/415-412/12/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 05 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 kwietnia 2012r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest członkiem zarządu oraz jednym z udziałowców spółki z o.o. (dalej „Spółka”). Wnioskodawca zamierza zawrzeć, w ramach prowadzonej przez Niego jednoosobowej działalności gospodarczej, umowę ze Spółką, której przedmiotem będzie świadczenie usług projektowych na rzecz Spółki („Umowa”). W ramach Umowy Wnioskodawca będzie m.in. świadczył usługi polegające na przygotowaniu projektów nowych produktów. Usługi Wnioskodawcy będą udokumentowane np. w postaci projektów. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako członka zarządu to m.in. czynności reprezentacyjne i czynności zarządcze. Zakres obowiązków Wnioskodawcy określony w Umowie nie będzie pokrywał się z zakresem wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. Będąc zatrudnionym na stanowisku dyrektora w Spółce, Wnioskodawca nie wykonywał zadań określonych w Umowie. W ramach zawartej Umowy Wnioskodawca będzie we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, wykonywał usługi na rzecz Spółki. W zakresie Umowy, Wnioskodawca będzie świadczył usługi w wybranym przez siebie miejscu i czasie, nie podlegając przy tym kierownictwu przedstawicielom Spółki. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność gospodarczą za wykonywane na podstawie Umowy usługi, o czym świadczyła będzie np. klauzula dotycząca kary umownej zawarta w Umowie. Klauzula będzie określała karę, jaką Wnioskodawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz Spółki w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w Umowie. Wnioskodawca w ramach Umowy nie będzie pozostawał w stałej dyspozycyjności wobec Spółki oraz nie będzie podpisywał list obecności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, na podstawie art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ustawy o PIT, będzie mógł wybrać opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej z zastosowaniem 19% stawki podatku...

(pytanie oznaczona we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ustawy o PIT, będzie mógł wybrać opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej z zastosowaniem 19% stawki podatku.

Wnioskodawca uważa, iż prawidłowym i dopuszczalnym będzie zastosowanie przez niego 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywanej przez niego na podstawie Umowy na rzecz Spółki. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (...). Ust. 3 cytowanego przepisu stanowi, iż jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c. Wnioskodawca podkreśla, iż zakres zadań, które będą przez niego wykonywane w ramach świadczenia usług na podstawie Umowy na rzecz Spółki, nie pokrywa się w żadnym stopniu z zakresem obowiązków, które wykonuje obecnie w Spółce. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy będą polegały m.in. na przygotowaniu projektów nowych produktów, podczas gdy obecne obowiązki obejmują m.in. reprezentowanie i zarządzanie Spółką. Wnioskodawca nie wykonywał czynności określonych w Umowie w ramach stosunku pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż spełnia wszystkie ustawowe przesłanki pozwalające mu wybrać 19% stawkę podatku do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie Umowy na rzecz Spółki.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest członkiem zarządu oraz jednym z udziałowców spółki z o.o. Wnioskodawca zamierza zawrzeć, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, umowę ze Spółką, której przedmiotem będzie świadczenie usług projektowych na rzecz Spółki. W ramach umowy Wnioskodawca będzie m.in. świadczył usługi polegające na przygotowaniu projektów nowych produktów. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako członka zarządu to m.in. czynności reprezentacyjne i czynności zarządcze. Zakres obowiązków Wnioskodawcy określony w umowie nie będzie pokrywał się z zakresem wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. Będąc zatrudnionym na stanowisku dyrektora w Spółce, Wnioskodawca nie wykonywał zadań określonych w umowie.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż skoro jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie czynności, których istotą jest projektowanie (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to świadczenie tych usług nie wyłącza możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca będzie mógł opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmieniać należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.