Zatrudnianie (zatrudnienie) | Interpretacje podatkowe

Zatrudnianie (zatrudnienie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnianie (zatrudnienie). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
2012
5
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, brzmieniu obowiązującym od dnia 20 maja 2010r., jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług (...)
2012
15
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.
2012
2
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Z zestawienia czynności jakie może wykonywać adwokat i zakresu obowiązków aplikanta zatrudnionego w Kancelarii wynika jednoznacznie, że wykonywane przez Wnioskodawcę zadania na podstawie umowy o pracę z Kancelarią X nie są tożsame z zadaniami, jakie będzie wykonywać Wnioskodawca, jako Adwokat. Zatem ograniczenia w wyborze formy podatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w charakterze adwokata, które reguluje zapis art. 9a ust. 3 updof, nie będą mieć zastosowania. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2013 roku, będą mogły być opodatkowane według zasad określonych przepisami art. 9a i 30c updof, tj. 19% stawką podatku, o ile przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.
2012
24
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca utraci możliwość korzystania z opodatkowania liniowego i obowiązywać będą zasady normalnego opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek progresywny)?
Fragment:
W myśl art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl art. 9a ust. 2 cytowanej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast stosownie do postanowień art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy dobrze Wnioskodawca ustal kurs do wyliczenia diety?
Fragment:
Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przepisy prawa podatkowego – pomimo, iż ww. przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost odwołuje się do tego pojęcia, nie zawierają definicji podróży służbowej. Dlatego w kwestii tej należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). W art. 775 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca określił, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyjazdem służbowym pracowników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie faktycznie poniesione wydatki, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie przychodu, o ile nie są one wyszczególnione jako nie stanowiące takich kosztów w momencie wypłaty delegacji stosując w celu przeliczenia waluty obcej, średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
2011
1
cze

Istota:
Czy do dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej można stosować stawkę podatku liniowego w wysokości 19%, jeżeli usługi świadczone na rzecz obecnego pracodawcy nie są zbieżne z zakresem obowiązków w ramach stosunku pracy?
Fragment:
Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Cytowane przepisy pozbawiają zatem prawa opodatkowania według 19% stawki podatkowej tych podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał bądź wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.
2011
1
cze

Istota:
Z jakiego dnia lub okresu należy ustalić stan zatrudnienia przed datą rozpoczęcia inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia po rozpoczęciu inwestycji (dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości)?
Fragment:
Uchwała nie precyzuje pojęcia daty rozpoczęcia realizacji inwestycji, dlatego należy posiłkować się ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). W przypadku P. inwestycja polegała na budowie zakładu produkcyjno-usługowego przetwórstwa warzywno-rybnego, szamba oraz związanych z tym przyłączy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy prace przygotowawcze rozpoczęto 12.10.2003 r. W piśmie wyjaśniającym podatnik poinformował tutejszy organ podatkowy, że nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Statystycznym kwartalnego sprawozdania o stanie zatrudnienia na druku Z.-03. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że sytuację zatrudnienia w zakładzie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, tj. przed dniem 12.10.2003 r. najlepiej obrazuje przedstawienie przeciętnego zatrudnienia za III kwartał 2003 r. sporządzone zgodnie z wytycznymi do sprawozdania Z-03, tzn. narastająco od początku roku. Przedstawienie przeciętnego zatrudnienia jedynie z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia inwestycji, polegające na zsumowaniu dwóch stanów dziennych tj., z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca i podzieleniu przez dwa, możliwe jest jedynie przy stabilnej sytuacji kadrowej w zakładzie .
2011
1
kwi

Istota:
Na jaki dzień ustalić stan zatrudnienia po zakończeniu inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc pracy
Fragment:
Wnioskodawca w punkcie 3 wniosku zwrócił się z pytaniem, na jaki dzień ustalić stan zatrudnienia po zakończeniu inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w § 1 ust. 2 określa, że dodatkowe stanowisko pracy to zatrudnienie, po dacie rozpoczęcia realizacji inwestycji ? w przeliczeniu na jeden pełny etat. Uchwała nie precyzuje pojęcia daty zakończenia realizacji inwestycji, dlatego należy posiłkować się ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). W przypadku P. inwestycja polegała na budowie zakładu produkcyjno-usługowego przetwórstwa warzywno-rybnego, szamba oraz związanych z tym przyłączy. Zgodnie z wpisem do dziennika budowy ? budowę obiektu budowlanego zakończono 10.09.2004 r., zaś decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie zakładu stała się ostateczna z dniem 2.11.2004 r. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy stwierdzić, że w tej sytuacji wystarczające będzie dla ustalenia stanu zatrudnienia po zakończeniu realizacji inwestycji przedłożenie rocznego sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy ? Z-06 za rok 2004 .
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie małżonka będzie kosztem uzyskania przychodu dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z tytułu najmu ?
Fragment:
Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew stwierdza, co następuje: W zakresie możliwości uznania w/w wynagrodzenia za koszt uzyskania przychodu decydujące znaczenie ma art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 10 nie zawiera ograniczenia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będących pozostałymi współwłaścicielami i uzyskującymi dochód z tytuły najmu ze współwłasności. Z uwagi na powyższe, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu ze współwłasności , wynagrodzenie małżonka współwłaściciela nieruchomości nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu drugiego z małżonków, będzie natomiast stanowiło koszt uzyskania przychodów dla pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości., Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.