Zatrudnianie (zatrudnienie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnianie (zatrudnienie). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
5
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

2012
15
sie

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, brzmieniu obowiązującym od dnia 20 maja 2010r., jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług (...)

2012
2
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

2012
24
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Z zestawienia czynności jakie może wykonywać adwokat i zakresu obowiązków aplikanta zatrudnionego w Kancelarii wynika jednoznacznie, że wykonywane przez Wnioskodawcę zadania na podstawie umowy o pracę z Kancelarią X nie są tożsame z zadaniami, jakie będzie wykonywać Wnioskodawca, jako Adwokat. Zatem ograniczenia w wyborze formy podatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w charakterze adwokata, które reguluje zapis art. 9a ust. 3 updof, nie będą mieć zastosowania. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2013 roku, będą mogły być opodatkowane według zasad określonych przepisami art. 9a i 30c updof, tj. 19% stawką podatku, o ile przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca utraci możliwość korzystania z opodatkowania liniowego i obowiązywać będą zasady normalnego opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek progresywny)?

Fragment:

W myśl art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl art. 9a ust. 2 cytowanej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast stosownie do postanowień art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy dobrze Wnioskodawca ustal kurs do wyliczenia diety?

Fragment:

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przepisy prawa podatkowego – pomimo, iż ww. przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost odwołuje się do tego pojęcia, nie zawierają definicji podróży służbowej. Dlatego w kwestii tej należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). W art. 775 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca określił, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyjazdem służbowym pracowników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie faktycznie poniesione wydatki, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie przychodu, o ile nie są one wyszczególnione jako nie stanowiące takich kosztów w momencie wypłaty delegacji stosując w celu przeliczenia waluty obcej, średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

2011
1
cze

Istota:

Czy do dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej można stosować stawkę podatku liniowego w wysokości 19%, jeżeli usługi świadczone na rzecz obecnego pracodawcy nie są zbieżne z zakresem obowiązków w ramach stosunku pracy?

Fragment:

Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Cytowane przepisy pozbawiają zatem prawa opodatkowania według 19% stawki podatkowej tych podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał bądź wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Z jakiego dnia lub okresu należy ustalić stan zatrudnienia przed datą rozpoczęcia inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia po rozpoczęciu inwestycji (dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości)?

Fragment:

Uchwała nie precyzuje pojęcia daty rozpoczęcia realizacji inwestycji, dlatego należy posiłkować się ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). W przypadku P. inwestycja polegała na budowie zakładu produkcyjno-usługowego przetwórstwa warzywno-rybnego, szamba oraz związanych z tym przyłączy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy prace przygotowawcze rozpoczęto 12.10.2003 r. W piśmie wyjaśniającym podatnik poinformował tutejszy organ podatkowy, że nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Statystycznym kwartalnego sprawozdania o stanie zatrudnienia na druku Z.-03. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że sytuację zatrudnienia w zakładzie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, tj. przed dniem 12.10.2003 r. najlepiej obrazuje przedstawienie przeciętnego zatrudnienia za III kwartał 2003 r. sporządzone zgodnie z wytycznymi do sprawozdania Z-03, tzn. narastająco od początku roku. Przedstawienie przeciętnego zatrudnienia jedynie z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia inwestycji, polegające na zsumowaniu dwóch stanów dziennych tj., z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca i podzieleniu przez dwa, możliwe jest jedynie przy stabilnej sytuacji kadrowej w zakładzie .

2011
1
kwi

Istota:

Na jaki dzień ustalić stan zatrudnienia po zakończeniu inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc pracy

Fragment:

Wnioskodawca w punkcie 3 wniosku zwrócił się z pytaniem, na jaki dzień ustalić stan zatrudnienia po zakończeniu inwestycji, aby wykazać wzrost zatrudnienia w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w § 1 ust. 2 określa, że dodatkowe stanowisko pracy to zatrudnienie, po dacie rozpoczęcia realizacji inwestycji ? w przeliczeniu na jeden pełny etat. Uchwała nie precyzuje pojęcia daty zakończenia realizacji inwestycji, dlatego należy posiłkować się ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). W przypadku P. inwestycja polegała na budowie zakładu produkcyjno-usługowego przetwórstwa warzywno-rybnego, szamba oraz związanych z tym przyłączy. Zgodnie z wpisem do dziennika budowy ? budowę obiektu budowlanego zakończono 10.09.2004 r., zaś decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie zakładu stała się ostateczna z dniem 2.11.2004 r. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy stwierdzić, że w tej sytuacji wystarczające będzie dla ustalenia stanu zatrudnienia po zakończeniu realizacji inwestycji przedłożenie rocznego sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy ? Z-06 za rok 2004 .

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie małżonka będzie kosztem uzyskania przychodu dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z tytułu najmu ?

Fragment:

Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew stwierdza, co następuje: W zakresie możliwości uznania w/w wynagrodzenia za koszt uzyskania przychodu decydujące znaczenie ma art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 10 nie zawiera ograniczenia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będących pozostałymi współwłaścicielami i uzyskującymi dochód z tytuły najmu ze współwłasności. Z uwagi na powyższe, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu ze współwłasności , wynagrodzenie małżonka współwłaściciela nieruchomości nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu drugiego z małżonków, będzie natomiast stanowiło koszt uzyskania przychodów dla pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości., Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.