Zaświadczenie o zapłacie podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaświadczenie o zapłacie podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu przemieszczenia na terytorium kraju środków transportu w celu wykonania na nich usług przebudowy na ambulanse sanitarne.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu 15 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu przemieszczenia na terytorium kraju środków transportu w celu wykonania na nich usług przebudowy na ambulanse sanitarne – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 czerwca 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 13 (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w tym stanie faktycznym, gdy Spółka odbierze z urzędu skarbowego VAT-25, będzie Jej przysługiwało prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 października (data wpływu 7 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całego podatku naliczonego z faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 28 października 2008 r., (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość zastąpienia zaświadczenia VAT-25, wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług, innym zaświadczeniem, którym powinna być faktura wewnętrzna

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007r. (data wpływu 24 lipca 2007r.) uzupełnionym pismem bez daty (data wpływu 4 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastąpienia zaświadczenia VAT-25, wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług, innym zaświadczeniem, którym powinna być faktura wewnętrzna - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2007r. został (...)

2011
1
maj

Istota:

W jakich przypadkach faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku zastępuje zaświadczenie VAT-25 ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści „Ordynacją podatkową”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 13 kwietnia 2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 13 kwietnia 2007r. ( uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. – data wpływu 24 kwiecień 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Starosta „X” w dniu 12 kwietnia 2007r. dokonał czasowej rejestracji samochodu ciężarowego MERCEDES ATEGO 817, rok produkcji 1998 o nr podwozia WDB0000000K000000 na wniosek Pana „Z” (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów. W ramach działalności dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu w celu ich dalszej sprzedaży podatnikom krajowym, tym samym nie powstaje u niego obowiązek uiszczenia podatku VAT. Następnie wystawia faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowqe nabycie. Na udokumentowanie sprzedaży pojazdu wystawia faktury VAT, w których jest wyszczególniona kwota podatku od towarów i usług. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy właściwie interpretuje przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że nie ma obowiązku uzyskania zaświadczenia o zapłaceniu lub braku obowiązku zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu (VAT-25), gdyż takie zaświadczenie zastępuje wystawiona przez niego faktura z wyszczególnioną kwotą podatku VAT.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik - będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych - dokonuje na terytorium innych państw członkowskich Wspólnoty, nabyć środków transportu, od podatników podatku od wartości dodanej zarejestrowanych dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Środki transportu nabywane są przez Podatnika w celach handlowych, bez zamiaru ich rejestracji na terytorium kraju. Mając powyższe na uwadze tutejszy organ zauważa co następuje. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa powyżej, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku używania przedmiotowych środków transportu na podstawie umowy użyczenia, przemieszczanych do Polski z innego państwa członkowskiego, stosuje się przepis dotyczący wydawania zaświadczeń VAT-25.

Fragment:

(...) Dnia 28 czerwca 2007r. podatnik złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest wynajem samochodów ciężarowych, naczep i przyczep. Pojazdy te, są nowymi środkami transportu - w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy o VAT i są transferowane ze spółki matki - „PP” Niemcy do Spółki „PP” Polska oraz używane na terytorium kraju na podstawie umowy użyczenia, zawartej na okres 4 lat. Umowa nie przewiduje przeniesienia praw własności przedmiotowych pojazdów na Spółkę PP Polska, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Również prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości użyczonych samochodów przysługuje ich właścicielowi, tj. firmie PP Niemcy. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. braku podstaw prawnych żądania dodatkowych wyjaśnień w przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Fragment:

(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 7 sierpnia 2006r. Podatnik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi sprzedaż pojazdów mechanicznych. Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, głównie nabywa samochody osobowe, które na potrzeby podatku od towarów i usług są traktowane jako towar używany (art.43 ust.1 pkt 2 oraz art.43 ust.2 pkt 2). Następnie występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24). Podatnik stwierdza, iż wypełniając poszczególne rubryki przedmiotowego wniosku podaje się w szczególności dane identyfikacyjne: podmiotu zainteresowanego, środka transportu oraz dane podmiotu dokonującego dostawy. Kwestionuje natomiast fakt, iż urzędnicy przyjmujący powyższy wniosek, poza (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka zwraca się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej, w związku z którą nie ma obowiązku uzyskania zaświadczenia o zapłaceniu lub braku obowiązku zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu (VAT-25) a faktura VAT jest wystarczająca do zarejestrowania pojazdu przez nabywcę.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) w związku z art. 103 ust. 3 i 4, art. 105 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm):uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 18.08.2006r. /uzupełnionymw dniu 06.10.2006r/ wniosku dotyczącym obowiązku uzyskania zaświadczenia o zapłaceniu lub braku obowiązku zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, konserwacji i naprawy motocykli, sprzedaży części i akcesoriów do nich oraz sprzedaży innych środków transportu, jest podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się na zasadach ogólnych. W ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Podatnik do faktury sprzedaży z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług, pojazdu nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego jego nabycia załącza zaświadczenia na druku VAT-25?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 03.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż do faktury sprzedaży z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług, pojazdu nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego jego nabycia nie załącza zaświadczenia na druku VAT-25 - za prawidłowe . UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 03.03.2005r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej obowiązku załączania do faktury VAT sprzedaży pojazdu w kraju, uprzednio nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zaświadczenia na druku VAT-25. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zajmuje się odsprzedażą pojazdów samochodowych sprowadzonych do kraju w ramach (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany jednocześnie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, prowadzący działalność w zakresie importu i handlu samochodami zapytuje o możliwość otrzymania zaświadczenia VAT-25 lub zaświadczenia o zapłacie podatku VAT od przywożonych przez niego z zagranicy samochodów, które są następnie odsprzedawane przed ich rejestracją w kraju.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1. uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub, 2. brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ust. 1 art. 105 ustawy, wydawane jest na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać w szczególności dane wymienione w ust. 2 art. 105 ustawy. Jednocześnie – zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu - do powyższego wniosku winna być dołączona umowa lub faktura stwierdzająca nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku (...)