Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego wniosku o wydanie banderol.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. Uzasadnienie Spółka z o.o. „G” działająca przez pełnomocnika adwokata J. B. wnioskiem z dnia 21.11.2006. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie Spółki dotyczyło obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w spółce cywilnej, ewentualnie z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej czy wykonywanej przez podatnika umowy o pracę, umowę - zlecenie)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 12.07.2005 r. przez współwłaścicieli (...) z siedzibą w (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: - czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowiący własność osoby trzeciej. Mając na uwadze, że powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jak również mając na względzie, iż wartość lokalu przekracza 15.000zł, na podstawie art. 112 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Spółka odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z osobą trzecią – podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z treści wydanych przez właściwy Urząd Skarbowy oraz ZUS (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo - akcyjnej - nie będących akcjonariuszami. Właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania podatkowego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 240, poz. 2067). Z treści § 3 rozporządzenia wynika, że zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Jednocześnie przepis (...)