Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej | Interpretacje podatkowe

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego wniosku o wydanie banderol.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. Uzasadnienie Spółka z o.o. „G” działająca przez pełnomocnika adwokata J. B. wnioskiem z dnia 21.11.2006. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie Spółki dotyczyło obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w spółce cywilnej, ewentualnie z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej czy wykonywanej przez podatnika umowy o pracę, umowę - zlecenie)?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 12.07.2005 r. przez współwłaścicieli (...) z siedzibą w (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: - czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowiący własność osoby trzeciej. Mając na uwadze, że powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jak również mając na względzie, iż wartość lokalu przekracza 15.000zł, na podstawie art. 112 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Spółka odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z osobą trzecią – podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z treści wydanych przez właściwy Urząd Skarbowy oraz ZUS (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo - akcyjnej - nie będących akcjonariuszami. Właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania podatkowego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 240, poz. 2067). Z treści § 3 rozporządzenia wynika, że zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Jednocześnie przepis (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.