Zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika
Fragment:
(...) zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej; Spółka) jest nowoczesną hutą produkującą wyroby stalowe takie jak: walcówkę, pręty płaskowniki, siatki, stal zbrojeniową. Spółka prowadzi swoją główną działalność w zakładzie zlokalizowanym w Zawierciu (dawna Huta Zawiercie).
2016
20
mar

Istota:
W sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie posiadał zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, które potwierdza warunki techniczne pojazdu wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 247, poz. 1652, z późn. zm.) z teraźniejszą datą dla pojazdu samochodowego Wnioskodawcy nabytego w roku 2013 r. lub zaświadczenie wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów to na podstawie art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia pojazdu samochodowego w październiku 2013 r. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał zaświadczenia, o którym mowa powyżej, to wówczas nie będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia w pełnej wysokości, w oparciu o art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy.
Fragment:
Nr IPPP1/443-268/14-2/AW uznał, iż pojazd Wnioskodawcy jest pojazdem samochodowym, o którym była mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy nowelizującej, Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia pojazdu, zarówno w sytuacji uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów na podstawie starych przepisów, jak i w sytuacji wydania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie pełnego prawa do odliczenia z tytułu nabycia samochodu w sytuacji posiadania zaświadczenia wydanego przez okręgową stacje kontroli pojazdów, i nieprawidłowe w zakresie pełnego prawa do odliczenia od nabytego samochodu w sytuacji braku posiadania zaświadczenia potwierdzającego warunki techniczne pojazdu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie mając bezwarunkowego charakteru, przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, występującemu w takim charakterze, przy czym podatek naliczony winien dotyczyć zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.
2014
30
gru

Istota:
Miejski Zarząd Dróg i Transportu pobierając opłatę za wydane zaświadczenie, zmianę zaświadczenia lub wydanie wtórnika wykonuje wprawdzie działania zlecone przez Gminę, jednak w przedmiotowej sprawie pobierana opłata nie stanowi zapłaty za świadczenie usług.
Fragment:
Jednocześnie należy wskazać, że opłaty pobierane przez Wnioskodawcę za wydane zaświadczenie, zmianę zaświadczenia lub wydanie wtórnika po wpłaceniu przez operatora na rachunek Wnioskodawcy odprowadzane są przez Niego na rachunek Gminy. Ponadto wydane zaświadczenie, zmiana zaświadczenia lub wydanie wtórnika jedynie potwierdzą, iż operator posiada uprawnienia do wykonywania publicznego transportu drogowego na określonej linii komunikacyjnej. W związku z powyższym Wnioskodawca pobierając ww. opłatę za wydane zaświadczenie, zmianę zaświadczenia lub wydanie wtórnika wykonuje wprawdzie działania zlecone przez Gminę, jednak jak wskazano we wniosku opłaty pobierane przez Wnioskodawcę za wydane zaświadczenie, zmianę zaświadczenia lub wydanie wtórnika po wpłaceniu przez operatora na rachunek Wnioskodawcy odprowadzane są na rachunek Gminy. Zatem w przedmiotowej sprawie pobierana przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu opłata nie stanowi zapłaty za świadczenie przez ten podmiot usług. Ponadto należy dodać, że samo wydanie zaświadczenia nie stanowi żadnego przysporzenia dla podmiotu otrzymującego takie zaświadczenie, a jest ono niezbędne w celu wykazania się przed uprawnionymi organami kontroli posiadanymi uprawnieniami i powinno znajdować się w środku transportu.
2013
25
kwi

Istota:
Wystawianie zaświadczeń z tytułu wygranych w zakładach wzajemnych
Fragment:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Powyższy przepis nakłada na podmiot urządzający zakłady wzajemne obowiązek wystawienia zaświadczenia na żądanie gracza o uzyskanej przez niego wygranej. Terminy do kiedy może być wystawione takie zaświadczenie ustalono jako dzień następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Analizując powyższy przepis w pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że ustawodawca gdy mówi o obowiązku wystawienia zaświadczenia na żądanie gracza, to mowa jest „ o uzyskanej ” przez gracza wygranej. Natomiast określając ostateczny termin wystawienia takiego zaświadczenia mowa jest zarówno „ o uzyskaniu ” wygranej jak też o „ wypłacie (wydaniu) ” wygranej. Należy zatem uznać, że w pojęcie „ uzyskać ” mieści się również pojęcie „ wypłacić (wydać) ”. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że ww. zaświadczenie dotyczy wygranej w grze hazardowej przez którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy rozumie się gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.
2012
12
wrz

Istota:
Możliwość korzystania z tzw. ulgi odsetkowej w przypadku spłaty rat kredytu w walucie, do jakiej jest indeksowany kredyt, zakupionej poza bankiem, który udzielił kredytu.
Fragment:
Odliczenie obejmuje zatem odsetki wykazane w zaświadczeniu banku lub innego uprawnionego do udzielania kredytów podmiotu, które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie - od tej części kredytu, która nie przekracza limitu. Tym samym warunkiem możliwości dokonania odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu jest m.in. posiadanie stosownego dokumentu wskazanego w przepisie art. 26b ust. 2 pkt 6 ustawy, z którego będzie wynika kwota spłaconych przez podatnika odsetek. Przy czym w przypadku, gdy podatnik będzie dokonywał spłaty rat kredytu bezpośrednio w walucie obcej zakupionej poza bankiem, który udzielił mu kredytu, to winien uzyskać od banku zaświadczenie o wysokości spłaconych przez siebie odsetek w walucie obcej. Bank bowiem przyjmując wpłaty w walucie obcej winien wystawić zaświadczenie o ilości odsetek zapłaconych w walucie obcej, a nie w walucie polskiej. Prawidłowe jest zatem stanowisko wnioskodawcy, iż w celu skorzystania z ulgi odsetkowej musi uzyskać zaświadczenie z banku, który udzielił kredytu odnośnie wysokości zapłaconych odsetek, które to zaświadczenie uwzględniać będzie kwoty zapłaconych odsetek w walucie obcej - CHF. W takim przypadku w celu odliczenia od podstaw obliczenia podatku zapłaconych odsetek podatnik musi jednak samodzielnie przeliczyć wartość spłaconych odsetek na złote polskie.
2012
31
lip

Istota:
Jeżeli bank wystawi Wnioskodawcy zaświadczenie o spłaconych odsetkach w walucie obcej, to na podatniku korzystającemu z ulgi spoczywa obowiązek przeliczenia kwoty zapłaconych odsetek według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku (w tym przypadku dokonania wpłaty odsetek) stosownie do treści art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W przypadku skorzystania z możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie innej niż polska (tu w CHF) pojawia się problem z wystawieniem zaświadczenia przez bank w złotych polskich. Bank bowiem przyjmując wpłaty w walucie obcej nie może wystawić zaświadczenia o ilości odsetek zapłaconych w walucie polskiej - poświadczyłby bowiem nieprawdę. Jednocześnie może wystawić jedynie zaświadczenie o ilości odsetek zapłaconych w walucie, które z kolei z punku widzenia odliczania ulgi odsetkowej w walucie polskiej jest niewystarczające. Ponieważ kwestia nie jest opisana przez ustawę pojawiają się liczne spekulacje na temat rozwiązania tej kwestii np.: Bank powinien wystawić zaświadczenie w złotych przeliczając wpłacone franki na złotówki po bankowym kursie sprzedaży. Brak zaświadczenia z banku z wyliczonymi w polskiej walucie odsetkami uniemożliwia dalsze korzystanie z ulgi odsetkowej. Urząd honoruje bowiem tylko zaświadczenia z banku Podatnik powinien dołączyć do zeznania zaświadczenie z banku o kwocie zapłaconych odsetek we frankach szwajcarskich oraz złożyć na piśmie własne oświadczenie, w którym kwotę zapłaconych odsetek we frankach przeliczył na złotówki po kursie kantorowym. Powinien też przechowywać jako dowody faktury z kantoru. Podatnik powinien samodzielnie obliczać ilość zapłaconych odsetek używając średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia przed ratą kredytu.
2012
3
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo w 100% odliczyć VAT od paliwa?
Fragment:
Analizując powyższe przepisy należy wskazać, iż mimo zaistniałej z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany przepisów, zaświadczenia wydane przez okręgowe stacje kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego do końca roku 2010, nie tracą swojej ważności i nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po dniu 31 grudnia 2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany posiada samochody ciężarowe. Auta posiadają homologacje producenta, o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Ww. pojazdy są samochodami ciężarowymi, posiadają 2 miejsca siedzące, za którymi jest stała przegroda, a ich dopuszczalna ładowność wynosi 505 kg. W dowodzie rejestracyjnym mają zamieszczoną adnotację VAT-1. Przedmiotowe samochody spełniają warunki określone w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym.
2011
1
paź

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych akcji z zakładu pracy jest dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych i w związku z tym powinien być wykazany na zaświadczeniu wystawionym przez Urząd Skarbowy zatytułowanym „Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych”?
Fragment:
Wnioskodawczyni zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie prawidłowego zaświadczenia o dochodach za 2008r. W dniu 10 marca 2010r. otrzymała zaświadczenie, na którym Urząd Skarbowy dalej wykazał dochód ze sprzedaży akcji jako dochód opodatkowany na zasadach ogólnych. Wnioskodawczyni złożyła zażalenie do Izby Skarbowej na działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w kwestii wydanego zaświadczenia. Po upływie dwóch miesięcy otrzymała odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej o niedopuszczalności zażalenia z uwagi na brak postanowienia podlegającego zaskarżeniu. Zdaniem Izby Skarbowej powinna zwrócić się organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o żądanej treści. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści będzie stanowić podstawę do wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej. Wnioskodawczyni zwróciła się zatem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych. W dniu 21 czerwca 2010r. otrzymała zaświadczenie o dochodach tylko z jej renty. Nie mogła tego zaświadczenia złożyć do MOPS, ponieważ nie ma w nim dochodów męża z pracy. Na poparcie własnego stanowiska, iż dochód ze sprzedaży akcji nie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, wnioskodawczyni powołała: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2008r., Znak: IBPB2/415-272/07/HS ; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 05 marca 2009r., Znak: ITPB1/415-775/08/HD .
2011
1
wrz

Istota:
Zakres konsekwencji wprowadzenia do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego.
Fragment:
Dodatkowo należy nadmienić, iż Wnioskodawca nie otrzymał zaświadczenia na druku VAT-25. Ponadto, wg Wnisokdoawcy, przepisy prawa polskiego nie nakładają, w razie chęci wprowadzenia do ewidencji środków trwałych ww. pojazdu, dokonywania uprzedniej zapłaty podatku VAT, obejmującej rynkową wartość takiego samochodu. Wobec powyższego, koniecznym jest uzyskanie interpretacji podatkowej w zakresie skutków podatkowych w razie wprowadzenia pojazdu nabytego w Belgii do ewidencji środków trwałych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
2011
1
wrz

Istota:
Czy posiadając zaświadczenie, o którym mowa wyżej, Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność w przyszłości, to znaczy w najbliższych pięciu latach, jeżeli po stronie kontrahenta Wnioskodawcy organ podatkowy stwierdzi nieprawidłowości w zakresie prawidłowego rozliczania podatku VAT co do jego wysokości, terminowości składania deklaracji VAT-7?
Fragment:
(...) zaświadczenie zapewnia Wnioskodawcę, że podmiot ten reguluje swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT. Natomiast kwestia prawidłowego naliczania, deklarowania i zapłaty podatku VAT danego kontrahenta jest w gestii urzędu wydającego to zaświadczenie, gdyż to urząd rozlicza tego kontrahenta. W opinii Wnioskodawcy, problemy te objęte są tajemnicą skarbową tego kontrahenta i jego urzędu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 306a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego lub też o zaświadczenie ubiega się osoba ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.