Zastrzeżenie własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastrzeżenie własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy, a jeśli tak to jakie skutki ma umieszczenie zapisu na fakturze "towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy" dla sprzedawcy i kupującego w zakresie podatku dochodowego? -Czy w jakikolwiek sposób taki zapis ogranicza możliwość zaliczenia wydatku udokumentowanego fakturą z takim zapisem w koszty?

Fragment:

(...) uiszczenia sprzedawcy w terminie całej umówionej ceny. Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym - art.589 k.c. Ziszczenie się warunku /zapłata/ powoduje z mocy prawa przejście własności rzeczy na kupującego. Zastrzeżenie własności rzeczy przez sprzedawcę ma na celu zabezpieczenie jego wierzytelności. Gdyby nie zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy, umowa sprzedaży rzeczy ruchomej , przeniosłaby jej własność na kupującego z chwilą zawarcia umowy - art.155 k.c. Jeżeli towar został wydany nabywcy, to mimo istnienia klauzuli z art. 589 k.c. umieszczonej na fakturze - do czasu uiszczenia ceny /i pod warunkiem jej uiszczenia/ nie staje się on właścicielem rzeczy - to uzyskuje z chwilą wydania rzeczy faktyczne władztwo nad nimi. Dysponowanie towarem umożliwia korzystanie z niego, zbycie (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup, która zawiera zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy?

Fragment:

(...) Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym dostawcy – zwłaszcza nowi – zamieszczają na fakturach VAT zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy. Zapis taki zgodnie z art. 589 K.C. i uniemożliwia kupującemu rozporządzanie rzeczą (w tym dalsze zbycie rzeczy) do czasu zapłaty należności za nią. Zdaniem Spółki zapis taki uniemożliwia Spółce rozliczenie podatki VAT, ze względu na nie dojście do skutku umowy sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co w przypadku zastrzeżenia własności nie ma miejsca. W myśl art. 86 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowany, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zawierających zastrzeżenie "towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu uiszczenia całości zapłaty" ?
Czy prawo to nabywa w miesiącu otrzyamnia faktury (bądź następnych) czy w momencie zapłaty całej należności za towar ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.07.2004 r. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Regulacja dotycząca terminu odliczania przez podatnika podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług zawarta została w przepisie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Co do zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Natomiast w art. 86 ust. 12 cyt. ustawy określono przesłankę, zgodnie z którą, w przypadku otrzymania faktury z tytułu nabycia towarów i usług lub faktury od komitenta z tytułu dostawy towarów, będącej przedmiotem umowy komisu, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy na podstawie dokumentów celnych potwierdzających jedynie fakt przeniesienia posiadania urządzenia w sensie faktycznym można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
2. Jaki jest termin korekty podatku naliczonego z tytułu importu towaru, zwróconego następnie na podstawie korekty faktury VAT sprzedawcy?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21.07.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Jak wynika z ww. pisma, w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2001 r. Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu linii technologicznej do produkcji stropów "FILIGRAN". Z bliższych wyjaśnień zawartych w piśmie Spółki wynika, iż transakcja zakupu ww. linii technologicznej została potwierdzona fakturą VAT, zgodnie z którą termin zapłaty należności wynikającej z faktury wynosił 90 dni, a nabyta linia przechodziła na własność Spółki dopiero po uregulowaniu całości należności. Ponieważ należność ta nie została uregulowana, a (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
Z treści pisma wynika, że:
Spółka w związku z wykonywaniem usług polegających na modernizacji maszyn i urządzeń dla górnictwa dokonuje zakupów zarówno towarów, jak i usług od różnych podmiotów. Część dostawców w wystawionych przez siebie fakturach dokumentujących sprzedaż towarów zawiera zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (art. 589 Kodeksu cywilnego) np. poprzez umieszczanie w treści faktury formuły, że towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całości zapłaty lub innego sformułowania o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca ma wątpliwości, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających tego typu zastrzeżenie. Spółka nabywając towary na podstawie faktur VAT, które zawierają zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, nabywa jednocześnie prawo do dysponowania nimi według swego uznania. Pomimo takiego zastrzeżenia to Spółka a nie Sprzedający faktycznie rozporządza otrzymanym towarem. Z tego powodu, zdaniem Podatnika, w przypadku otrzymania faktur za dostawę ww. towarów, które to faktury zawierają powyższe zastrzeżenie, pomimo braku zapłaty, Spółka nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wynikającego z powyższych faktur w miesiącu ich otrzymania lub w miesiącu następnym. W opinii Wnioskodawcy taka interpretacja pozostaje zgodna z ogólna zasadą opodatkowania podatkiem VAT, tj. zasadą, która mówi, że momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku naliczonego przez kupującego powstaje, co do zasady, z momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku należnego przez sprzedającego tj. w momencie dostawy towaru.

Fragment:

(...) Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie wyjaśnia: W art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), określono, że w przypadku nabycia towarów i usług (...) kiedy podatnik otrzymuje fakturę przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje dopiero z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi z wyjątkiem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 ustawy. Powyższy przepis, poza wymieniowymi enumeratywnie wyjątkami, uzależnia prawo do odliczenia podatku od spełnienia dwóch przesłanek: - otrzymania faktury oraz - nabycia przez nabywcę dostawy praw do rozporządzania towarem, a w przypadku (...)