Zastępstwo procesowe | Interpretacje podatkowe

Zastępstwo procesowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastępstwo procesowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa Procesowego dla Radcy Prawnego ustanowionego z urzędu, który wykonuje zawód radcy prawnego wyłącznie w spółce, należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej Spółki komandytowej, w której wspólnikiem jest ten Radca prawny czy też należy je traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2011 r. (data wpływu 18 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 30 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów. Wniosek nie spełniał (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wydatek związany z obsługą prawną w zakresie sporu administracyjno - sądowego dotyczącego decyzji środowiskowej stanowi koszt inwestycji zwiększający wartość początkową środków trwałych powstałych w ramach realizowanej inwestycji, a tym samym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych od wytworzonego majątku?
Fragment:
(...) prawnych. Z uwagi jednak na jego ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę inwestycją (koszty zastępstwa procesowego dotyczą sporu dotyczącego określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje inwestycji) należy uznać go za wydatek inwestycyjny i odnieść wartość początkową wytwarzanego środka trwałego (koszt wytworzenia). Wydatki bezpośrednio dotyczące inwestycji bowiem, takie jak np. koszt uzyskania decyzji środowiskowej (w konsekwencji także wydatek na zastępstwo procesowe w sporze o jej uzyskanie) są zaliczane do kosztów wytworzenia środka trwałego. Poniesie tych wydatków świadczy o tym, że decyzja w zakresie realizacji danej inwestycji została już przez podmiot podjęta. Innymi słowy, wydatki te są związane z pracami przygotowawczymi ukierunkowanymi na realizację inwestycji, t.j. wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego. Winny zatem być elementem kosztu wytworzenia i generować wartość początkową środka trwałego. (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji faktycznej Wnioskodawca może skorygować fakturę z dnia 29 października 2009 r., ponieważ zmienił się odbiorca faktury, zwiększeniu uległo też wynagrodzenie?
Fragment:
(...) o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zatem stwierdzić należy, iż czynności prawnicze wykonywane z urzędu, na zlecenie sądu wypełniają dyspozycję art. 8 oraz art. 15 ust. 1 ww. ustawy i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Pomoc prawna w postaci zastępstwa procesowego, świadczona przez Wnioskodawcę jest traktowana jako usługa prawnicza, a kwota otrzymywanego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, jako wynagrodzenie za świadczenie usług przez podatnika podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką 22%. Czynności wykonywane na zlecenie Sądu powinny zostać udokumentowane fakturami VAT. Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie pomocy prawnej z urzędu, zleconych przez sąd może być zasądzone od: strony postępowania, Skarbu Państwa, częściowo od strony i Skarbu Państwa. W przypadku gdy postępowanie jest dwuinstancyjne, a w I instancji pomoc (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wypłacone pracownikowi wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego płatnik powinien potraktować jako przychód ze stosunku pracy i zastosować koszty uzyskania wymienione w art.22 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też to dodatkowe wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i policzy koszty uzyskania na zasadach wymienionych w art.22 ust.9 pkt 4 ustawy ?
Fragment:
(...) od osób fizycznych wynika: stan faktyczny - płatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zawód radcy prawnego. Zgodnie z art. 22 (4) ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych pracownicy ci są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego . Tryb i warunki realizowania prawa radcy prawnego do dodatkowego wynagrodzenia zawierają podpisywane przez prezesa lub dziełającego w jego imieniu zastępce prezesa z w/w osobami umowy o zastępstwo procesowe. pytanie płatnika - czy wypłacone pracownikowi wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego płatnik powinien potraktować jako przychód ze stosunku pracy i zastosować koszty uzyskania przychodu wyminenione w art.22 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też to dodatkowe wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i policzy koszty uzyskania na zasadach wymienionych w art.22 ust.9 pkt.4 (...)
2011
1
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego minimalne wynagrodzenie oraz dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
Fragment:
(...) 2 cytowanego rozporządzenia stanowi, iż w przypadku gdy uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego sąd może przyznać opłaty wyższe niż wskazane w ust. 1, nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne. Tut. organ podatkowy wskazuje, iż powyższe nie ma przełożenia na kwestie podatkowe. Niezależnie bowiem, od zasadzonej przez sąd kwoty kosztów, oraz od momentu ich zasadzenia (wydania tytułu wykonawczego), zastępstwo procesowe jest usługą i w myśl cytowanych wyżej przepisów winno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W opinii tut. organu podatkowego brak podstaw prawnych, by wiązać kwestię opodatkowania zastępstwa procesowego z momentem uzyskania tytułu wykonawczego zasadzającego koszty zastępstwa procesowego oraz wysokością zasądzonej kwoty. Mając na uwadze powyższe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 27 września 2006 r., iż koszty zastępstwa (...)
2011
1
maj

Istota:
Obowiązek wystawienia faktury VAT w sposób określony w art. 106 ust. 1 związanej z świadczeniem usługi zastępstwa procesowego w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Fragment:
(...) W dniu 27 września 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek z dnia 27 września 2006 r. uzupełniono pismem z dnia 23 listopada 2006 r., w którym podatnik sprecyzował przedstawione zapytanie. Pismem z 25 października 2006 r. wezwano podatnika do uzupełnienia wniosku z dnia 27 września 2006 r. poprzez podanie symbolu PKWiU – Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na wykazywane usługi, ponieważ zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 204r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). W odpowiedzi na wezwanie podatnik w dniu 8 listopada 2006 r. uzupełnił wniosek z dnia 27 września 2006 r. wskazał następujące symbole świadczonych przez siebie usług: • 74.11 • 74.11.174.11.12 • (...)
2011
1
maj

Istota:
Określenie czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
(...) na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stwierdzam, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelaria Adwokacka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie określenia czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Kancelarii pomoc prawna z urzędu zawiera się w definicji usług z art.8 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.), ponieważ czynności adwokatów i radców prawnych z (...)
2011
1
mar

Istota:

Stan faktyczny
W dniu 01.12.2003r. Spółka / zwana dalej zleceniodawcą / zawarła umowę z Panem Y prowadzącym działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego / zwanym dalej zleceniobiorcą /, o świadczenia usług prawnych a w szczególności : udzielanie opinii i porad prawnych, przygotowywanie projektów umów, uczestniczenie i reprezentowanie zleceniodawcy w prowadzonych przez nią negocjacjach. Z tytułu wykonywania usługi – obsługi prawnej ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto 6.050,00 zł. powiększonej o podatek VAT płatne po otrzymaniu faktury. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po analizie kosztów za 2004r. Zarząd Spółki dążąc do poprawy wyniku za rok 2005 poprzez redukcję kosztów podjął decyzję o spisaniu porozumienia pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą o rozwiązanie umowy z dniem podpisania tj. 25.02.2005r. Strony postanowiły, że zleceniobiorca otrzyma w terminie 14 dni od daty podpisania równowartość opisanego w umowie wynagrodzenia za trzy miesiące po doręczeniu faktury VAT.
Pytanie podatnika
Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę za usługi za trzy miesiące otrzymaną od zleceniobiorcy ?
Stanowisko podatnika
Zdaniem podatnika zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm. / kosztami uzyskania przychodów są wszelkie odpisy, koszty i wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tych odpisów, kosztów i wydatków, które zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z całokształtem prowadzonej działalności. Mając powyższe na uwadze Spółka otrzymując fakturę wystawioną za usługi prawne w wysokości ustalonej zgodnie z zawartym porozumieniem może w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 10 marca 2005r./ data wpływu do Urzędu spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego: W dniu 01.12.2003r. Spółka / zwana dalej zleceniodawcą / zawarła umowę z Panem Y prowadzącym działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego / zwanym dalej zleceniobiorcą /, o świadczenia usług prawnych a w szczególności : udzielanie opinii i porad prawnych, przygotowywanie (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zasądzone koszty zastępstwa procesowego klasyfikowane do usług wg PKWiU 74.11.12 zawierają podatek od towarów i usług.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U, Nr 97, poz. 1050 ze zm.) cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, które kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (...)
2011
1
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.