Zastępstwo procesowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastępstwo procesowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
wrz

Istota:

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż stanowi część zapłaty za usługę zastępstwa procesowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta. Zatem w przedmiotowej sprawie uzyskiwanie kosztów zastępstwa procesowego przez Wnioskodawcę związane jest bezpośrednio z umownym stosunkiem zlecenia z Klientem. Wnioskodawca w imieniu Klienta pobiera od strony przegrywającej proces zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym Wnioskodawca nie świadczy usługi na rzecz strony przegrywającej proces lecz na rzecz Klienta, z którym zawarł umowę o zastępstwo procesowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy zatem usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tylko i wyłącznie względem Klienta. Skutkiem powyższego zasądzone tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty inkasowane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wynagrodzenie za usługi na rzecz klienta mieszczące się w zakresie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że zwrot kosztów zastępstwa procesowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż stanowi część zapłaty za usługę zastępstwa procesowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta. Zatem w przedmiotowej sprawie uzyskiwanie kosztów zastępstwa procesowego przez Wnioskodawcę związane jest bezpośrednio z umownym stosunkiem zlecenia z Klientem. Wnioskodawca w imieniu Klienta pobiera od strony przegrywającej proces zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym Wnioskodawca nie świadczy usługi na rzecz strony przegrywającej proces lecz na rzecz Klienta, z którym zawarł umowę o zastępstwo procesowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy zatem usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tylko i wyłącznie względem Klienta. Skutkiem powyższego zasądzone tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty inkasowane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wynagrodzenie za usługi na rzecz klienta mieszczące się w zakresie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2016
29
lis

Istota:

Czy w przypadku umowy z kontrahentem A, przytoczone zapisy wskazują na powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w okresie, w którym koszty zastępstwa procesowego zostaną przekazane Wnioskodawcy przez kontrahenta A lub komornika, nawet jeżeli Wnioskodawca wystawi wcześniej (tj. w ciągu 15 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku zasądzającego zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla kontrahenta A, z podaniem jako daty sprzedaży dnia uprawomocnienia się wyroku) fakturę VAT zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną o numerze 1061-IPTPP1.4512.256.2016.2.MW.

Fragment:

W umowie nie ma zapisów jednoznacznie określających wysokość kwoty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Umowa w tym zakresie powołuje się na „ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ” Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące obowiązku kontrahenta A do przekazania wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego na rzecz Wnioskodawcy: „ W razie uzyskania w toku postępowania sądowego orzeczenia zasądzającego od strony przeciwnej koszty zastępstwa procesowego, uprawnionym do ich otrzymania będzie Zleceniobiorca ” oraz „ Wpłaty na etapie sądowo-egzekucyjnym księgowane będą w kolejności zgodnej z zasadami ogólnymi ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego z tym, że w pierwszej kolejności spłacane będą koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. ” Zdaniem Wnioskodawcy, dwa przytoczone wyżej fragmenty oznaczają, że kontrahent A będzie dokonywał płatności na rzecz Wnioskodawcy tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ze środków uzyskanych na etapie sądowo - egzekucyjnym. To oznacza, że bez uzyskania wpłaty od dłużnika kontrahent A nie dysponuje środkami do przekazania na rzecz Wnioskodawcy.

2016
28
lis

Istota:

Ustalenie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Fragment:

Zapis w umowie z kontrahentem A w brzmieniu „ W razie uzyskania w toku postępowania sądowego orzeczenia zasądzającego od strony przeciwnej koszty zastępstwa procesowego, uprawnionym do ich otrzymania będzie Zleceniobiorca ” nie oznacza, że kontrahent A, na którego rzecz świadczy usługi Wnioskodawca, jest zobowiązany do płatności na rzecz Wnioskodawcy kwoty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa procesowego, tak jak inne elementy należności zasądzonej na rzecz kontrahenta A, muszą zostać wyegzekwowane od strony przeciwnej przez komornika. Użyte w umowie słowo „ otrzymania ” odnosi się do przyjęcia środków po ich wyegzekwowaniu przez komornika. Wobec tego w przypadku nieskutecznej egzekucji lub jej umorzenia zasądzone koszty zastępstwa procesowego nigdy nie będą przedmiotem realnego zobowiązania kontrahenta A wobec Wnioskodawcy i Wnioskodawca nie będzie mógł się domagać ich otrzymania od kontrahenta, na rzecz którego świadczy usługi. Wnioskodawca nie jest stroną w postępowaniu, lecz zastępcą procesowym kontrahenta A, więc nie ma możliwości wystąpienia do strony przeciwnej we własnym imieniu i na swój rachunek o zapłatę zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Kwota kosztów zastępstwa procesowego zostanie „ odstąpiona ” Wnioskodawcy przez kontrahenta A po ich wyegzekwowaniu przez komornika.

2011
1
paź

Istota:

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa Procesowego dla Radcy Prawnego ustanowionego z urzędu, który wykonuje zawód radcy prawnego wyłącznie w spółce, należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej Spółki komandytowej, w której wspólnikiem jest ten Radca prawny czy też należy je traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

Świadczenie usług prawnych przez spółkę, w której jest wspólnikiem obejmuje między innymi zastępstwa procesowe stron przed sądami. Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła Wnioskodawczynię do reprezentowania strony jako radcę prawnego z urzędu w sprawie przed Sądem Rejonowym wskazując w piśmie o ustanowieniu pełnomocnika że Wnioskodawczyni wykonuje zawód radcy prawnego w spółce komandytowej. Po zakończeniu postępowania Sąd zasądził zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego oraz kosztów dojazdu pełnomocnika z urzędu na rozprawę. W związku z zasądzonym wynagrodzeniem spółka wystawiła fakturę dla Sądu z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sprawą, w której jako radca prawny, Zainteresowana reprezentowała stronę jako ustanowiony pełnomocnik z urzędu. Nadmienić należy, że ustanowiony w sprawie radca prawny nie musiał występować osobiście jako pełnomocnik strony - mógł np. złożyć pełnomocnictwo substytucyjne na innego radcę prawnego z Kancelarii Wnioskodawczyni. Po zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów dojazdu na rozprawę wystawiona została na Sąd faktura VAT i ujęta w księgach rachunkowych jako przychód z działalności gospodarczej Kancelarii Radcy Prawnego. Faktura została przez Sąd w całości zapłacona na rachunek bankowy Kancelarii.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatek związany z obsługą prawną w zakresie sporu administracyjno - sądowego dotyczącego decyzji środowiskowej stanowi koszt inwestycji zwiększający wartość początkową środków trwałych powstałych w ramach realizowanej inwestycji, a tym samym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych od wytworzonego majątku?

Fragment:

Z uwagi jednak na jego ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę inwestycją (koszty zastępstwa procesowego dotyczą sporu dotyczącego określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje inwestycji) należy uznać go za wydatek inwestycyjny i odnieść wartość początkową wytwarzanego środka trwałego (koszt wytworzenia). Wydatki bezpośrednio dotyczące inwestycji bowiem, takie jak np. koszt uzyskania decyzji środowiskowej (w konsekwencji także wydatek na zastępstwo procesowe w sporze o jej uzyskanie) są zaliczane do kosztów wytworzenia środka trwałego. Poniesie tych wydatków świadczy o tym, że decyzja w zakresie realizacji danej inwestycji została już przez podmiot podjęta. Innymi słowy, wydatki te są związane z pracami przygotowawczymi ukierunkowanymi na realizację inwestycji, t.j. wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego. Winny zatem być elementem kosztu wytworzenia i generować wartość początkową środka trwałego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji faktycznej Wnioskodawca może skorygować fakturę z dnia 29 października 2009 r., ponieważ zmienił się odbiorca faktury, zwiększeniu uległo też wynagrodzenie?

Fragment:

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca ustanowiony z urzędu jako pełnomocnik reprezentujący stronę wysławił fakturę VAT tytułem „ kosztów zastępstwa procesowego ” na podstawie wyroków Sądu Rejonowego i Okręgowego zasądzającego – jak wskazano we wniosku – wynagrodzenie od powoda zwolnionego od kosztów postępowania sądowego. Ponadto wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, Wnioskodawca zwrócił się o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu do Sądu Rejonowego, który postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r. przyznał wynagrodzenie w wysokości 4.439,70 zł, obejmujące zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Sądem Rejonowym i Okręgowym oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym. W tym miejscu stwierdzić należy, iż pomoc prawna, w postaci zastępstwa procesowego, jest usługą prawniczą sklasyfikowaną według PKWiU pod symbolem 74.11.12 – „ usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu sądowym w pozostałych dziedzinach prawa ”. Koszty zastępstwa procesowego są zasądzane przez Sąd wg stawki określonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy wypłacone pracownikowi wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego płatnik powinien potraktować jako przychód ze stosunku pracy i zastosować koszty uzyskania wymienione w art.22 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też to dodatkowe wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i policzy koszty uzyskania na zasadach wymienionych w art.22 ust.9 pkt 4 ustawy ?

Fragment:

Zgodnie z art. 22 (4) ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych pracownicy ci są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego . Tryb i warunki realizowania prawa radcy prawnego do dodatkowego wynagrodzenia zawierają podpisywane przez prezesa lub dziełającego w jego imieniu zastępce prezesa z w/w osobami umowy o zastępstwo procesowe. pytanie płatnika - czy wypłacone pracownikowi wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego płatnik powinien potraktować jako przychód ze stosunku pracy i zastosować koszty uzyskania przychodu wyminenione w art.22 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też to dodatkowe wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i policzy koszty uzyskania na zasadach wymienionych w art.22 ust.9 pkt.4 ustawy ? stanowisko płatnika - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego jest obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy. W związku z tym podatek od osób fizycznych powinien być naliczony i zapłacony według skali podatkowej określonej w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. nr.14 z 2000r. poz 176 z późn. zm.) ocena prawna - zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego minimalne wynagrodzenie oraz dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Fragment:

Niezależnie bowiem, od zasadzonej przez sąd kwoty kosztów, oraz od momentu ich zasadzenia (wydania tytułu wykonawczego), zastępstwo procesowe jest usługą i w myśl cytowanych wyżej przepisów winno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W opinii tut. organu podatkowego brak podstaw prawnych, by wiązać kwestię opodatkowania zastępstwa procesowego z momentem uzyskania tytułu wykonawczego zasadzającego koszty zastępstwa procesowego oraz wysokością zasądzonej kwoty. Mając na uwadze powyższe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 27 września 2006 r., iż koszty zastępstwa procesowego płacone przed uzyskaniem tytułu wykonawczego są zwolnione od podatku VAT, dodatkowe wynagrodzenie nie przekraczające kwoty sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia jest zwolnione z podatku VAT, a dodatkowe wynagrodzenie przekraczające kwotę sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia jest obciążone 22 % podatkiem VAT jest nieprawidłowe

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek wystawienia faktury VAT w sposób określony w art. 106 ust. 1 związanej z świadczeniem usługi zastępstwa procesowego w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Fragment:

Wygrywając sprawę sąd zasądza na rzecz klienta podatnika koszty zastępstwa procesowego. Klient przelewa na konto podatnika koszty zastępstwa procesowego. Zdaniem podatnika w zaistniałej sytuacji powinien wystawić fakturę VAT na zasadach określonych w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Opierając się na przedstawionym opisie stanu faktycznego w sprawie, organ podatkowy stwierdza: Zasady wystawiania faktur VAT reguluje przepis art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę VAT potwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Pomoc prawna, w postaci zastępstwa procesowego, jest usługą prawniczą sklasyfikowaną według PKWiU pod symbolem 74.11.12- „ usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu sądowym w pozostałych dziedzinach prawa”. Koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd stanowią wynagrodzenie radcy prawnego za nakład wniesionej pracy- są więc wynagrodzeniem za świadczoną usługę.

2011
1
mar

Istota:

Określenie czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelarii Adwokackiej o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stwierdzam, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelaria Adwokacka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie określenia czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Kancelarii pomoc prawna z urzędu zawiera się w definicji usług z art.8 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.), ponieważ czynności adwokatów i radców prawnych z urzędu są wykonywane z nakazu władzy publicznej (sądu), a ich wykonanie następuje z mocy prawa, ponieważ jest ustawowym obowiązkiem adwokata i radcy prawnego.