Zastępstwo inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastępstwo inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1) Czy dochody Fundacji przeznaczane w zaprezentowanym stanie przyszłym, w szczególności na następujące kategorie wydatków:- wydatki na obsługę prawną budowy Centrum, w tym na uzyskanie stosowanych decyzji administracyjnych, - wydatki na wynagrodzenie podmiotów świadczących usługi budowlane lub wykonujących inne prace lub roboty, w szczególności roboty geodezyjne, w tym na zakup materiałów budowlanych oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum, - wydatki na zakup dla potrzeb Centrum sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum, a także- wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu umowy o zastępstwo inwestycyjne na rzecz Centrum, podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b Ustawy o CIT?2)Czy wartość nieodpłatnych świadczeń i rzeczy pozyskanych przez Fundację w trakcie wykonywania umowy o zastępstwo inwestycyjne lub innej umowy związanej z realizacją projektu budowy Centrum i przeznaczonych na cel w postaci budowy Centrum podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT?

Fragment:

(...) Fundacja może więc dokonywać wydatków na cel w postaci budowy Centrum, podczas gdy użytek z Centrum w postaci realizacji celów statutowych Fundacji będzie zapewniony poprzez działalność Instytutu przy wykorzystaniu Centrum. Działalność ta natomiast niewątpliwie polega na szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Odnosząc się natomiast do kwestii zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego przez Fundację w następstwie nieodpłatnych świadczeń uzyskanych na mocy umowy o zastępstwo inwestycyjne lub innej umowy związanej z realizacją projektu budowy Centrum i przekazanych na rzecz Instytutu dla potrzeb budowy lub funkcjonowania Centrum, to również taki dochód podlegał będzie zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b Ustawy o CIT. Wniosek powyższy wynika bowiem z celowościowej wykładni przedmiotowego przepisu. Za takim poglądem wprost opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podmiot posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 sierpnia 2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2005r. Firma .... zwróciła się o udzielenie interpretacji w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego, do wysokości dokonanej przedpłaty ( zaliczki ) na dostawę usług budowlano - montażowych. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku : Firma ..... zawarła umowę z inwestorem zastępczym na obsługę inwestycji budowlano - montażowej o wartości kosztorysowej powyżej 3 mln zł.. Zgodnie z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy inwestor zastępczy realizujący inwestycję (budowę), uprawniony jest do otrzymania zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego?

Fragment:

(...) we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy) to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem, Spółce nie będzie jednak przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowaną inwestycją. Już treść umowy o zastępstwo inwestycyjne wskazuje, że Spółka realizuje inwestycje na rzecz Gminy. Ponadto fakt, że Gmina po zakończeniu inwestycji przekazała wybudowany budynek Spółce do nieodpłatnego korzystania wskazuje, że nie był to środek trwały Spółki. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania, i w przedstawionym stanie (...)