1462-IPPB3.4510.968.2016.1.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie przychodów i kosztów podatkowych z tytu3u przejecia przedmiotu zastawu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 30 wrzeonia 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia konsekwencji podatkowych przejecia na w3asnooa przedmiotu zastawu lub przejecia w wyniku realizacji umowy przew3aszczenia rzeczy po?yczkobiorcy (zastawcy/d3u?nika) bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia – jest prawid3owe;
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia przejetych od d3u?ników przedmiotów objetych zastawem b1dY umow1 przew3aszczenia na zabezpieczenie – jest prawid3owe;
 • sposobu podatkowego rozliczenia nadwy?ki uzyskanej ceny sprzeda?y przejetych przedmiotów nad wartooci1 zobowi1zania po?yczkobiorcy – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych przejecia na w3asnooa przedmiotu zastawu lub przejecia w wyniku realizacji umowy przew3aszczenia rzeczy po?yczkobiorcy (zastawcy/d3u?nika) bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia oraz kwestii zwi1zanych ze zbyciem przejetych przedmiotów.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny oraz zdarzenie przysz3e.

Bank S.A. (dalej „Bank”), L. S.A. (dalej „L.” lub „Spó3ka”) oraz inne spó3ki zale?ne Banku utworzy3y Podatkow1 Grupe Kapita3ow1 Bank S.A. (dalej „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. la ustawy o PDOP, na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która zosta3a zarejestrowana przez w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego.

Zgodnie z umow1 PGK:

 • PGK zosta3a utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w31cznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, je?eli nast1pi to przed dniem 31 grudnia 2016 r.,
 • w ramach PGK, Bank jest spó3k1 dominuj1c1 w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o PDOP oraz zosta3 wyznaczony jako spó3ka reprezentuj1ca PGK w zakresie obowi1zków wynikaj1cych z ustawy o PDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP,
 • w ramach PGK, L. jest spó3k1 zale?n1 w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o PDOP.

L. posiada siedzibe dzia3alnooci gospodarczej w Polsce. Spó3ka oferuje swoim klientom g3ównie us3ugi leasingowe oraz us3ugi udzielania po?yczek. Spó3ka zawiera z klientami umowy po?yczki w rozumieniu art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z póYn. zm.; dalej: „Kodeks cywilny”).

W przypadku czeoci umów po?yczkowych, zabezpieczenie wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u tych umów dokonywane jest w drodze ustanowienia przez po?yczkobiorców (klientów Spó3ki) zastawu rejestrowego na maj1tku ruchomym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 297 z póYn. zm.; dalej: „Ustawa o zastawie rejestrowym”) lub przeniesienia w3asnooci rzeczy na podstawie umowy przew3aszczenia na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszaj1cym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zawierane przez Spó3ke z klientami umowy zastawu rejestrowego przewiduj1 mo?liwooa zaspokojenia Spó3ki (zastawnika) przez przejecie przez Spó3ke na W3asnooa przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z przepisami Ustawy o zastawie rejestrowym (art. 22 i nast. tej ustawy) lub przejecia w3asnooci rzeczy w przypadku umowy przew3aszczenia zawartej pod warunkiem zawieszaj1cym, w sytuacji, gdy dany klient (po?yczkobiorca) nie zaspokaja w ca3ooci lub w czeoci wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u zawartej umowy po?yczki (tj. rat po?yczki) oraz wierzytelnooci pobocznych (np. naliczonych odsetek karnych) powsta3ych w zwi1zku ze owiadczon1 przez Spó3ke us3ug1 udzielenia po?yczki.

Przejecie na w3asnooa przedmiotu zastawu rejestrowego przez Spó3ke nastepuje we wskazanych wy?ej przypadkach po up3ywie terminu wykonania zobowi1zan z tytu3u umowy po?yczki, które zosta3y zabezpieczone tym zastawem, z dniem z3o?enia przez Spó3ke (zastawnika) oowiadczenia na piomie o przejeciu tego przedmiotu na w3asnooa natomiast w przypadku umowy przew3aszczenia w3asnooa przechodzi na L. w momencie ziszczenia sie warunku zawieszaj1cego wskazanego w umowie pomiedzy stronami.

W razie przejecia przez Spó3ke na w3asnooa przedmiotu zastawu lub w przew3aszczenia dokonywana jest jego wycena przez bieg3ego rzeczoznawce.

Zasad1 jest, i? przejete na w3asnooa przez Spó3ke we wskazany wy?ej sposób rzeczy Spó3ka zbywa na rzecz podmiotów trzecich. W praktyce mo?e zdarzya sie, i? Spó3ka zbedzie przejety przedmiot zastawu lub przew3aszczenia za cene inn1 ni? wartooa ustalona na moment jego przejecia. Spó3ka mo?e bya zobowi1zana do zwrotu na rzecz po?yczkobiorcy ca3ooci lub czeoci nadwy?ki uzyskanej ceny sprzeda?y nad wartooci1 zobowi1zania po?yczkobiorcy, przy czym takie zobowi1zanie Spó3ki mo?e powstaa albo bya obliczone póYniej ni? nastepuje sprzeda? rzeczy.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania.

 1. Czy przejecie przez L. (dzia3aj1c1 jako zastawnik) na w3asnooa lub przejecie w wyniku realizacji umowy przew3aszczenia rzeczy po?yczkobiorcy (zastawcy/d3u?nika) bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia skutkuje powstaniem obowi1zku rozpoznania przez Spó3ke (w ramach rozliczen podatkowych podatnika: Wnioskodawcy) przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PDOP?
 2. Czy na moment zbycia przedmiotu zastawu (lub przew3aszczenia), je?eli powstanie koniecznooa rozpoznania przychodu podatkowego, L. (w ramach rozliczen podatkowych podatnika: Wnioskodawcy) bedzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej wierzytelnooci Spó3ki zaspokojonej poprzez przejecie przez Spó3ke (dzia3aj1c1 jako zastawnik) na w3asnooa rzeczy po?yczkobiorcy (zastawcy/d3u?nika) bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszaj1cym?
 3. Czy - w przypadku, gdy Spó3ka jest zobowi1zana do zwrotu na rzecz po?yczkobiorcy ca3ooci lub czeoci nadwy?ki uzyskanej ceny sprzeda?y nad wartooci1 zobowi1zania po?yczkobiorcy - Spó3ka - w ramach rozliczen PGK - bedzie uprawniona do pomniejszenia przychodów podatkowych rozpoznanych w zwi1zku ze zbyciem rzeczy o kwote zwracan1 po?yczkobiorcy, zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP?

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad 1) Zdaniem Wnioskodawcy, przejecie przez L. (dzia3aj1c1 jako zastawnik) na w3asnooa bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przew3aszczenia na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszaj1cym rzeczy po?yczkobiorcy nie skutkuje powstaniem obowi1zku rozpoznania przez Spó3ke przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PDOP w czeoci stanowi1cej sp3ate po?yczki. Przychód podatkowy powinien bya rozpoznany przez Spó3ke w czeoci odpowiadaj1cej odsetkom naliczonym od po?yczki, które nie zosta3y wczeoniej sp3acone przez po?yczkobiorce oraz w czeoci dotycz1cej wierzytelnooci pobocznych, które dotychczas nie podlega3y opodatkowaniu PDOP (np. odsetki karne).

Ad 2) Zdaniem Wnioskodawcy, je?eli na moment póYniejszego zbycia przedmiotu zastawu lub przew3aszczenia po stronie Spó3ki powstaje obowi1zek rozpoznania przychodu podatkowego to wówczas L. bedzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej wierzytelnooci Spó3ki zaspokojonej w wyniku przejecia na w3asnooa i zbycia bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia rzeczy po?yczkobiorcy (zastawcy/d3u?nika).

Ad 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji nale?y dokonaa korekty przychodów (pomniejszenia uprzednio rozpoznanego w zwi1zku ze zbyciem przedmiotu przychodu) w wysokooci zwracanej po?yczkobiorcom nadwy?ki powsta3ej w wyniku rozliczenia sprzeda?y przedmiotów stanowi1cych zabezpieczenie umów po?yczek, na zasadach przewidzianych w art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP.

 1. Uzasadnienie Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania pierwszego

Katalog przychodów stanowi1cych przychody podlegaj1ce opodatkowaniu zawiera art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP. W katalogu tym nie zosta3 wprost wymieniony przychód z tytu3u przejecia przez zastawnika (Spó3ke) na w3asnooa rzeczy zastawcy (po?yczkobiorcy) bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego ani przychód z tytu3u przejecia przedmiotu przew3aszczenia na zabezpieczenie w zwi1zku z niezaspokojeniem w ca3ooci lub w czeoci wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u zawartej umowy po?yczki.

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza sie otrzymanych lub zwróconych po?yczek (kredytów), w tym równie? uregulowanych w naturze, z wyj1tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po?yczek (kredytów).

Ponadto, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o PDOP, kwoty naliczonych lecz nieotrzymanych odsetek od nale?nooci, w tym od udzielonych po?yczek (kredytów) nie stanowi1 przychodu podatkowego. Kwoty te powinny zostaa rozpoznane w przypadku otrzymania przez po?yczkodawce (kredytodawce) odsetek od po?yczkobiorcy (kredytodawcy), a zatem przychód powinien bya rozpoznawany na zasadzie kasowej.

Bior1c pod uwage powy?sze regulacje, Wnioskodawca pragnie wskazaa, i? po?yczkobiorca jest zobowi1zany do rozpoznania przychodu podatkowego jedynie z tytu3u faktycznie otrzymanych odsetek (nale?nooci ubocznych) od udzielonych po?yczek. Natomiast sp3ata kwoty g3ównej po?yczki jest dla po?yczkodawcy neutralna podatkowo.

Zgodnie natomiast z treoci1 art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, za przychody zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 osi1gniete w roku podatkowym, uwa?a sie tak?e nale?ne przychody, choaby nie zosta3y jeszcze faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ponadto, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje sie ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za date powstania przychodu uznaje sie dzien otrzymania zap3aty zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP.

Z uwagi na powy?sze, nale?y stwierdzia, ?e Spó3ka jest zobowi1zana do rozpoznania, wed3ug zasad okreolonych w powy?szych przepisach, przychodu z tytu3u odsetek od po?yczki w momencie ich otrzymania. Natomiast w myol art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP, zwrócone po?yczki, równie? te uregulowane w naturze nie stanowi1 dla Spó3ki przychodu podatkowego.

W opinii Wnioskodawcy, przejecie przedmiotu, zastawu lub przew3aszczenia nale?y traktowaa jako sp3ate wierzytelnooci Spó3ki wobec po?yczkodawcy (zastawcy/d3u?nika) przy czym sp3ata ta nastepuje nie poprzez uregulowanie zobowi1zania w formie pienie?nej, ale poprzez wykonanie innego owiadczenia (tutaj: przejecie przedmiotu zastawu/przew3aszczenia o okreolonej wartooci).

W zwi1zku z powy?szym, dokonana w powy?szy sposób sp3ata wierzytelnooci po?yczkowych nie powoduje zdaniem Wnioskodawcy, w myol literalnego brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP koniecznooci rozpoznania przychodu podatkowego w czeoci odpowiadaj1cej sp3acie kwoty g3ównej potyczki. Natomiast, dokonana w powy?szy sposób sp3ata rat po?yczkowych odpowiadaj1ca p3atnoociom odsetkowym, które do momentu przejecia przedmiotu zastawu stanowi3y odsetki naliczone i nie zosta3y przez Spó3k1 otrzymane, a w konsekwencji nie zosta3y rozpoznane jako przychód podatkowy, bedzie stanowi3a przychód podatkowy w momencie przejecia przedmiotu zastawu/przew3aszczenia.

Jednoczeonie, w ocenie Wnioskodawcy, skoro przejecie na w3asnooa przedmiotu zastawu/przew3aszczenia nale?y traktowaa jako to?same z otrzymaniem zap3aty od d3u?nika, prawid3owe bedzie, aby rozpoznaa przychód podatkowy w czeoci wierzytelnooci pobocznych zabezpieczonych zastawem rejestrowym/przew3aszczeniem na zabezpieczenie, które nie stanowi3y dotychczas przychodu podatkowego (czyli np. odsetki karne, które powinny bya rozliczone na zasadzie kasowej).

Stanowisko takie potwierdzaj1 organy podatkowe, w szczególnooci:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2015 r. o sygn. IPPB3/4510-399/15-2/GJ stwierdzi3, i?: „Przejecie przez Spó3ke (dzia3aj1c1 jako zastawnik) na w3asnooa bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego rzeczy leasingobiorcy (zastawcy) nie skutkuje powstaniem obowi1zku rozpoznania przez Spó3ke przychodu podatkowego na gruncie ustawy CIT w czeoci dotycz1cej rat leasingowych. Przychód podatkowy powinien bya natomiast przez Spó3ke rozpoznany w czeoci dotycz1cej wierzytelnooci pobocznych, które dotychczas nie by3y opodatkowane podatkiem CIT (np. odsetki karne).

W podobnym tonie wypowiedzia3 sie równie? Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 9 lutego 2016 r. o sygn. IPPB3/4510-997/15-2/DP oraz IPPB3/4510-996/15-2/DP.

W ocenie Wnioskodawcy, powy?sze argumenty wskazuj1, i? przejecie przedmiotu zastawu/przew3aszczenia powinno bya neutralne dla Wnioskodawcy w czeoci dotycz1cej sp3aty kwoty g3ównej po?yczki, zao przychód podatkowy nale?y rozpoznaa jedynie w zakresie w jakim przejecie przedmiotu zastawu/przew3aszczenia stanowi sp3ate odsetek naliczonych od po?yczki oraz innych nale?nooci pobocznych, które nie stanowi3y dotychczas dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

 1. Uzasadnienie Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania drugiego

Zgodnie z treoci1 art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Podkreolenia wymaga, ?e dzia3alnooa prowadzona przez Spó3ke, polega na zawieraniu z klientami umów po?yczek. Spó3ka zabezpiecza swoje wierzytelnooci zawieraj1c z klientami umowy zastawu rejestrowego lub umowy przew3aszczenia na zabezpieczenie.

W konsekwencji, w przypadku braku dokonywania przez klientów Spó3ki sp3at nale?nooci ustalonych w umowach po?yczki, celem zaspokojenia swoich wierzytelnooci, Spó3ka realizuje przys3uguj1ce jej uprawnienia, wynikaj1ce z ustanowienia przez po?yczkobiorców zastawu rejestrowego lub z umowy przew3aszczenia i przejmuje przedmioty tego zastawu/przew3aszczenia na w3asnooa. Nastepnie, Spó3ka zbywa przedmioty zastawu/przew3aszczenia.

Zatem, nie ulega w1tpliwooci, i? celem zbycia przez Spó3ke przedmiotu zastawu rejestrowego/przew3aszczenia jest uzyskanie sp3aty zobowi1zan klientów Spó3ki (po?yczkobiorców) wobec Spó3ki z tytu3u zawartych umów po?yczek.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku braku sp3aty po?yczek przez po?yczkobiorców, których sp3ata zabezpieczona by3a przeniesieniem na po?yczkodawce w3asnooci przedmiotów po?yczkobiorcy, a w konsekwencji dokonania sprzeda?y tych przedmiotów przez Spó3ke, w ceiu realizacji zabezpieczenia z umowy po?yczki, wartooa udzielonych po?yczek nale?y uznaa za swojego rodzaju koszt nabycia tych przedmiotów. Gdyby bowiem Spó3ka nie udzieli3a przedmiotowych po?yczek, nie osi1gn13by przychodu ze sprzeda?y przedmiotu zabezpieczaj1cego jej sp3ate. W tym przypadku, udzielenie po?yczki wi1?e sie z faktycznym pomniejszeniem maj1tku Spó3ki i przyczynia sie do powstania przychodu z tytu3u sprzeda?y przedmiotu bed1cego zabezpieczeniem umowy.

W ocenie Wnioskodawcy istnieje, bior1c pod uwage wyk3adnie celowoociow1, podobienstwo pomiedzy stanem faktycznym (zdarzeniem przysz3ym) objetym niniejszym wnioskiem, a konstrukcj1 datio in solutum (owiadczenia w miejsce wype3nienia), statuowan1 w art. 453 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treoci1 którego je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgod1 wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa.

Zasady rozpoznania przychodu w przypadku spe3nienia przez podatnika owiadczenia w ramach datio in solutum okreola art. 14a ustawy o PDOP. Z kolei, zgodnie z treoci1 art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, w przypadku odp3atnego zbycia rzeczy, praw lub innych owiadczen bed1cych przedmiotem wykonania owiadczenia niepienie?nego, o którym mowa w art. 14a ustawy o PDOP, podatnik jest uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z ich odp3atnego zbycia, z uwzglednieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrebnymi przepisami. Koszt ten stanowi równowartooa wierzytelnooci (nale?nooci) uregulowanej przez wykonanie owiadczenia niepienie?nego (w naturze), o którym mowa w art. 14a ustawy o PDOP, pomniejszonej o naliczony w zwi1zku z przekazaniem tego owiadczenia niepienie?nego podatek od towarów i us3ug, pomniejszona o sume odpisów amortyzacyjnych.

Co prawda konstrukcja prawna przejecia na w3asnooa przedmiotu zastawu rejestrowego lub przew3aszczenia na zabezpieczenie oraz zbycia tego przedmiotu, a tak?e instytucji datio in solutum jest odmienna, jednak obie konstrukcje maj1 prowadzia do analogicznego celu, jakim jest zaspokojenie wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u stosunku podstawowego (nale?nooci przys3uguj1cych Spó3ce na podstawie umowy po?yczki).

Wobec powy?szego, w ocenie Wnioskodawcy, konsekwencje podatkowe z perspektywy mo?liwooci rozpoznawania kosztu uzyskania przychodu powinny bya w przypadku takiego ujecia analogiczne w odniesieniu do obydwu wskazanych wy?ej przypadków. A zatem, w obydwu z nich zbycie przedmiotu otrzymanego/przejetego celem zaspokojenia wierzytelnooci wynikaj1cej ze stosunku podstawowego (umowy po?yczki) powinno wi1zaa sie zdaniem Wnioskodawcy z mo?liwooci1 rozpoznania przez w jego rozliczeniach podatkowych kosztu uzyskania przychodu w wysokooci równowartooci wierzytelnooci (nale?nooci) uregulowanej w ten sposób.

Wnioskodawca pragnie podkreolia, i? powy?sze stanowisko znajduje swoje oparcie m.in.

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z 28 lipca 2015 r. o sygn. IPPB3/4510-399/15-2/GJ, w której organ uzna3, ?e podatnik bedzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej wierzytelnooci zaspokojonej w wyniku przejecia na w3asnooa bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego rzeczy leasingobiorcy (zastawcy) a nastepnie ich zbycia na rzecz podmiotu trzeciego,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2016 r. o sygn, IPPB3/4510-997/15-2/DP, w której uzna3, ?e podatnik powinien bya uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej wartooci zaspokojonej wierzytelnooci w przypadku zbycia przejetych rzeczy po?yczkobiorcy, bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego.

W owietle powy?szego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przysz3ym nale?y rozpoznaa koszt uzyskania przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej wartooci zaspokojonej wierzytelnooci Spó3ki w przypadku zbycia przejetych przez Spó3ke rzeczy po?yczkobiorcy, bed1cych przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przew3aszczenia na zabezpieczenie.

 1. Uzasadnienie Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania trzeciego

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodami s1 m.in. otrzymane pieni1dze. Jak jednak spójnie przyjmuje sie w orzecznictwie i doktrynie prawa, „Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 oraz art. 12 ust 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ do przychodów zaliczya mo?na tylko takie wartooci, które okreolaj1 definitywny przyrost maj1tku podatnika.” (wyrok NSA z 27 listopada 2003 r., sygn. III SA 3382/02).

Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP, je?eli korekta przychodu nie jest spowodowana b3edem rachunkowym lub inn1 oczywist1 omy3k1, korekty dokonuje sie poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie przychodów osi1gnietych w okresie rozliczeniowym, w którym zosta3a wystawiona faktura koryguj1ca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzaj1cy przyczyny korekty.

Jak Wnioskodawca wskaza3, mo?e nast1pia sytuacja, w której uzyskana przez Spó3ke cena sprzeda?y przedmiotu zabezpieczenia przekroczy kwote nale?n1 Spó3ce z tytu3u umowy po?yczki. W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami umownymi, Spó3ka mo?e bya zobowi1zana do zwrotu klientom powsta3ej w ten sposób nadwy?ki. Kalkulacja i zwrot nadwy?ki mo?e nast1pia w póYniejszym okresie rozliczeniowym ni? okres, w którym Spó3ka rozpozna3a przychód z tytu3u sprzeda?y przedmiotu zabezpieczenia.

Maj1c na uwadze powy?sze, w ocenie Wnioskodawcy, w przestawionej sytuacji nale?y dokonaa korekty (obni?enia) pierwotnie rozpoznanego przychodu. Korekta nie bedzie spowodowana b3edem rachunkowym lub inn1 oczywist1 omy3k1 i tym samym nale?y dokonaa korekty zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spó3ke oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, który wyda3 interpretacje (art. 54 § 1 ww. ustawy) adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.