Zastaw | Interpretacje podatkowe

Zastaw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastaw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie przychodów i kosztów podatkowych z tytu3u przejecia przedmiotu zastawu
Fragment:
W przypadku czeoci umów po?yczkowych, zabezpieczenie wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u tych umów dokonywane jest w drodze ustanowienia przez po?yczkobiorców (klientów Spó3ki) zastawu rejestrowego na maj1tku ruchomym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 297 z póYn. zm.; dalej: „ Ustawa o zastawie rejestrowym ”) lub przeniesienia w3asnooci rzeczy na podstawie umowy przew3aszczenia na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszaj1cym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawierane przez Spó3ke z klientami umowy zastawu rejestrowego przewiduj1 mo?liwooa zaspokojenia Spó3ki (zastawnika) przez przejecie przez Spó3ke na W3asnooa przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z przepisami Ustawy o zastawie rejestrowym (art. 22 i nast. tej ustawy) lub przejecia w3asnooci rzeczy w przypadku umowy przew3aszczenia zawartej pod warunkiem zawieszaj1cym, w sytuacji, gdy dany klient (po?yczkobiorca) nie zaspokaja w ca3ooci lub w czeoci wierzytelnooci Spó3ki z tytu3u zawartej umowy po?yczki (tj. rat po?yczki) oraz wierzytelnooci pobocznych (np. naliczonych odsetek karnych) powsta3ych w zwi1zku ze owiadczon1 przez Spó3ke us3ug1 udzielenia po?yczki. Przejecie na w3asnooa przedmiotu zastawu rejestrowego przez Spó3ke nastepuje we wskazanych wy?ej przypadkach po up3ywie terminu wykonania zobowi1zan z tytu3u umowy po?yczki, które zosta3y zabezpieczone tym zastawem, z dniem z3o?enia przez Spó3ke (zastawnika) oowiadczenia na piomie o przejeciu tego przedmiotu na w3asnooa natomiast w przypadku umowy przew3aszczenia w3asnooa przechodzi na L. w momencie ziszczenia sie warunku zawieszaj1cego wskazanego w umowie pomiedzy stronami.
2017
19
sty

Istota:
1) Czy przejęcie przez Spółkę (działającą jako zastawnik) na własność rzeczy leasingobiorcy (zastawcy) będących przedmiotem zastawu rejestrowego skutkuje powstaniem obowiązku rozpoznania przez Spółkę przychodu podatkowego na gruncie ustawy CIT?2) Czy na moment zbycia przedmiotu zastawu, który to moment w rozumieniu Spółki skutkuje obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wierzytelności Spółki zaspokojonej poprzez przejęcie przez Spółkę (działającą jako zastawnik) na własność rzeczy leasingobiorcy (zastawcy) będących przedmiotem zastawu rejestrowego?
Fragment:
W przypadku części umów leasingu finansowego, zabezpieczenie wierzytelności Spółki z tytułu tych umów dokonywane jest w drodze ustanowienia przez leasingobiorców (klientów Spółki) zastawu rejestrowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.; dalej: Ustawa o zastawie rejestrowym). Zawierane przez Spółkę z klientami umowy zastawu rejestrowego przewidują możliwość zaspokojenia Spółki (zastawnika) w drodze przejęcia przez Spółkę na własność przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z przepisami Ustawy o zastawie rejestrowym (art. 22 i nast. tej ustawy), w sytuacji, gdy dany klient (leasingobiorca) nie zaspokaja w całości lub w części wierzytelności Spółki z tytułu zawartej umowy leasingu finansowego (tj. rat leasingowych) oraz innych wierzytelności pobocznych (np. naliczonych odsetek karnych) powstałych w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą leasingu finansowego. Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego przez Spółkę następuje we wskazanych wyżej przypadkach po upływie terminu wykonania zobowiązań z tytułu umowy leasingu finansowego, które zostały zabezpieczone tym zastawem, z dniem złożenia przez Spółkę (zastawnika) oświadczenia na piśmie o przejęciu tego przedmiotu na własność. W razie przejęcia przez Spółkę na własność przedmiotu zastawu dokonywana jest jego wycena przez biegłego rzeczoznawcę.
2016
9
kwi

Istota:
1) Czy przejęcie przez Spółkę (działającą jako zastawnik) na własność rzeczy pożyczkobiorcy (zastawcy) będących przedmiotem zastawu rejestrowego skutkuje powstaniem obowiązku rozpoznania przez Spółkę przychodu podatkowego na gruncie ustawy CIT?2) Czy na moment zbycia przedmiotu zastawu, który to moment w rozumieniu Spółki skutkuje obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wierzytelności Spółki zaspokojonej poprzez przejęcie przez Spółkę (działającą jako zastawnik) na własność rzeczy pożyczkobiorcy (zastawcy) będących przedmiotem zastawu rejestrowego?
Fragment:
W przypadku części umów pożyczkowych, zabezpieczenie wierzytelności Spółki z tytułu łych umów dokonywane jest w drodze ustanowienia przez pożyczkobiorców (klientów Spółki) zastawu rejestrowego na majątku ruchomym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.; dalej: Ustawa o zastawie rejestrowym). Zawierane przez Spółkę z klientami umowy zastawu rejestrowego przewidują możliwość zaspokojenia Spółki (zastawnika) przez przejęcie przez Spółkę na własność przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z przepisami Ustawy o zastawie rejestrowym (art. 22 i nast. tej ustawy), w sytuacji, gdy dany klient (pożyczkobiorca) nie zaspokaja w całości lub w części wierzytelności Spółki z tytułu zawartej umowy pożyczki (tj. rat pożyczki) oraz innych wierzytelności pobocznych (np. naliczonych odsetek karnych) powstałych w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą udzielenia pożyczki. Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego przez Spółkę następuje we wskazanych wyżej przypadkach po upływie terminu wykonania zobowiązań z tytułu umowy pożyczki, które zostały zabezpieczone tym zastawem, z dniem złożenia przez Spółkę (zastawnika) oświadczenia na piśmie o przejęciu tego przedmiotu na własność. W razie przejęcia przez Spółkę na własność przedmiotu zastawu dokonywana jest jego wycena przez biegłego rzeczoznawcę.
2016
9
kwi

Istota:
Opodatkowanie VAT czynności przejęcia przedmiotu zastawu oraz obowiązku wystawienia faktury.
Fragment:
W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania, czy przejęcie przez Bank B. na własność przedmiotu zastawu w wykonaniu uprawnień zastawnika wynikających z Umowy Zastawu Rejestrowego stanowiło dostawę towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu VAT. W tym miejscu wskazać należy, że zastaw rejestrowy jest szczególną kategorią zastawu unormowanego w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.). Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Istotą zastawu rejestrowego jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem, bez względu na to, czyją stała się własnością, także z pierwszeństwem przed wierzytelnościami osobistymi właściciela rzeczy. Zastaw może być ustanowiony przez zastawnika (wierzyciela, którego wierzytelność ma być zabezpieczona) oraz przez zastawcę (osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu), koniecznym do ustanowienia zastawu rejestrowego jest podpisanie umowy zastawniczej pomiędzy zastawnikiem a zastawcą oraz wpis do rejestru zastawów prowadzony przez sądy.
2016
7
lut

Istota:
Wydanie towarów na rzecz zastawnika.
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że zastaw rejestrowy jest szczególną kategorią zastawu unormowanego w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.). Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Istotą zastawu rejestrowego jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem, bez względu na to, czyją stała się własnością, także z pierwszeństwem przed wierzytelnościami osobistymi właściciela rzeczy. Zastaw może być ustanowiony przez zastawnika (wierzyciela, którego wierzytelność ma być zabezpieczona) oraz przez zastawcę (osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu), koniecznym do ustanowienia zastawu rejestrowego jest podpisanie umowy zastawniczej pomiędzy zastawnikiem a zastawcą oraz wpis do rejestru zastawów prowadzony przez sądy. Samo zawarcie umowy zastawniczej na zabezpieczenie wierzytelności nie jest czynnością skutkującą powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT. Jednakże w przypadku niewywiązania się z zobowiązania, wierzyciel może od tego momentu swobodnie dysponować rzeczą obciążaną zastawem, a dokonana dostawa nabiera odpłatnego charakteru.
2016
13
sty

Istota:
Czy prawidłowo postępuje Pani zaliczając po stronie kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności wartość wynikającą z protokołu likwidacyjnego dotyczącego uszkodzonych, nienadających się do sprzedaży zastawów? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości zastawu (zastaw przeszedł na własność lombardu) zabranego przez funkcjonariuszy policji, potwierdzone protokołem policyjnym?
Czy do wyliczenia rocznego dochodu z prowadzonej działalności ma Pani obowiązek uwzględnić wartość remanentu początkowego i remanentu końcowego dotyczącego zastawów, które przeszły na Pani własność? Czy na pewno słuszne jest uwzględnianie wartości remanentów (w przypadku działalności lombardowej) przy obliczaniu rocznego dochodu?
Fragment:
Zgodnie z przepisami na dzień 31 grudnia 2014 r. sporządzono spis z natury, którym zgodnie z przepisami objęte zostały pożyczki nie będące własnością lombardu (umowy pożyczek trwają i klient może spłacić pożyczkę) oraz zastawy, które na ostatni dzień roku stanowią własność lombardu i można je odsprzedać (dotyczy to zastawów niepopsutych, sprawnych, nadających się do sprzedaży). Wyceny remanentu dokonano wg cen rynkowych w oparciu o wartości wynikające z ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy. Do obliczenia dochodu za 2014 r. uwzględniono wartość zastawów, które są własnością podatnika (przedmioty wystawione do sprzedaży), zaś pożyczki tzw. otwarte nie stanowiące własności podatnika zostały wycenione lecz ich wartości nie uwzględniono przy wyliczaniu dochodu rocznego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowo postępuje Pani zaliczając po stronie kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności wartość wynikającą z protokołu likwidacyjnego dotyczącego uszkodzonych, nienadających się do sprzedaży zastawów... Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości zastawu (zastaw przeszedł na własność lombardu) zabranego przez funkcjonariuszy policji, potwierdzone protokołem policyjnym... Czy do wyliczenia rocznego dochodu z prowadzonej działalności ma Pani obowiązek uwzględnić wartość remanentu początkowego i remanentu końcowego dotyczącego zastawów, które przeszły na Pani własność...
2015
25
lis

Istota:
1. Czy w przypadku, gdy wierzyciel tj. B...Leasing Sp. z o.o. dokonał zaspokojenia z przedmiotów zastawu rejestrowego poprzez przejęcie prawa własności po ogłoszeniu upadłości dłużnika, syndyk masy upadłości obowiązany jest wystawić fakturę VAT?
2. Czy w sytuacji obowiązku wystawienia przez syndyka masy upadłości faktury VAT w wyżej opisanym przypadku, wierzyciel obowiązany jest uiścić do masy upadłości w związku z wydaniem wierzycielowi przedmiotu przejęcia na własność, kwotę podatku VAT naliczonego od kwoty wartości ruchomości przejętych na własność?
Fragment:
Zgodnie z treścią przedmiotowych umów zastawu: „ Według wyboru Zastawnika zaspokojenie wymagalnej Zabezpieczonej Wierzytelności może nastąpić w trybie art. 22 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - przez przejęcie przez Zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego na własność - z dniem złożenia Zastawcy przez Zastawnika oświadczeniu o przejęciu na własność ”. W tym miejscu wskazać należy, że zastaw rejestrowy jest szczególną kategorią zastawu unormowanego w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.). Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Istotą zastawu rejestrowego jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem, bez względu na to, czyją stała się własnością, także z pierwszeństwem przed wierzytelnościami osobistymi właściciela rzeczy. Zastaw może być ustanowiony przez zastawnika (wierzyciela, którego wierzytelność ma być zabezpieczona) oraz przez zastawcę (osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu), koniecznym do ustanowienia zastawu rejestrowego jest podpisanie umowy zastawniczej pomiędzy zastawnikiem a zastawcą oraz wpis do rejestru zastawów prowadzony przez sądy.
2014
29
paź

Istota:
Uznanie za dostawę towarów przejęcia na własność samolotu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem stawki podstawowej
Fragment:
Z uwagi na fakt, że X. nie realizował swoich zobowiązań w stosunku do T, w dniu20 listopada 2013 r., działając w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, T, jako zastawnik, zawiadomił X., jako zastawcę,o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń T wynikającychz Umowy Zastawu Rejestrowego poprzez przejęcie przez T na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, tj. Samolotu. W dniu 23 grudnia 2013 r. X. i T zawarły aneks nr 1 do Umowy Zastawu Rejestrowego, w którym ustaliły, że przejęcie przedmiotu zastawu następuje wedle średniej wartości przedmiotu zastawu z dnia przejęcia, wskazując jednocześnie tę wartość w przypadku wykonania prawa przejęcia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. W dniu 8 stycznia 2014 r. X. oraz T. zawarły Umowę Potwierdzającą Przejęcie na Własność Samolotu. W umowie tej T., działając w trybie art. 22 ust. 1 punkt 3) w związkuz ust. 2 punkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, jako zastawnik uprawniony z tytułu zastawu rejestrowego wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego (ze zmianą z dnia 23 grudnia 2013 r.), złożył oświadczenie w sprawie przejęcia przez T na własność przedmiotu zastawu rejestrowego wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego (ze zmianą z dnia 23 grudnia 2013 r.), tj.
2014
7
maj

Istota:
Dotyczy opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci wyrobów jubilerskich oraz opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci złomu złota
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2012 r. (data wpływu 1.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci wyrobów jubilerskich– jest prawidłowe, opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci złomu złota - jest nieprawidłowe, opodatkowania marżą sprzedaży złomu złota- jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1.06.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje zarówno czynności zwolnione z VAT, jak i opodatkowane VAT, posiada również kasę fiskalną. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na udzielaniu pożyczek pod zastaw tzw. usługi lombardowe, gdzie przedmiotem zastawów są rzeczy ruchome w tym wyroby jubilerskie oraz złom złota. Przychodem z ww. działalności są odsetki od udzielonej pożyczki, opłata za przechowywanie zastawionych ruchomości, a w przypadku nieodebrania zastawionych ruchomości przychód z ich sprzedaży. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje również skupu i sprzedaży złomu złota i srebra.
2012
25
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca ustalając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w zysku Spółki w okresie po zastawieniu akcji Spółki powinien przyjąć swoje prawo do udziału w zysku z wyłączeniem zastawionych akcji, tj. czy powinien przyjąć prawo do udziału w zysku na podstawie tych pozostałych akcji, które dają Wnioskodawcy prawo do udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej (art. 306 § 2). Tak więc, podstawowym celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Stosownie do art. 307 § 1 Kodeksu cywilnego, do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Jeżeli rzecz obciążona zastawem przynosi pożytki, na mocy art. 319 omawianej ustawy, zastawnik powinien, w braku odmiennej umowy, pobierać je i zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń. Po wygaśnięciu zastawu obowiązany jest złożyć zastawcy rachunek. Jak stanowi art. 327 Kodeksu cywilnego, przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne. W myśl art. 328 Kodeksu cywilnego, do zastawu na prawach przepisy te stosuje się odpowiednio z zachowaniem przepisów rozdziału II Działu IV Tytułu III Księgi Drugiej Kodeksu. Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli w momencie powzięcia uchwały o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej, prawo do udziału w zysku spółki za czas zastawienia akcji będzie przysługiwało zastawnikowi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do domagania się wypłaty dywidendy, a skoro takie roszczenie w Jego przypadku nie powstanie, nie będzie mógł powstać również przychód należny w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
9
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zastaw
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.