IPTPB3/4510-63/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskany przez Spółdzielnię dochód ze sprzedaży działki nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha, który Spółdzielnia przeznaczy na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/4510-63/15-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. spółdzielnie mieszkaniowe
 2. zasoby mieszkaniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Pismem z dnia 12 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1226/14-2/EŻ na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przesłał do tutejszego Organu ww. wniosek zgodnie z właściwością.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 18 lutego 2015 r., nr IPTPB3/4510-63/15-2/KC, (doręczonym w dniu 24 lutego 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 2 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 26 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1989 r. Spółdzielnia nabyła prawo własności gruntu położonego w H. przy ul. P. Na ww. nieruchomości wybudowała dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (P40 i 40A) oraz garaże dla mieszkańców.

W wyniku kolejnych podziałów nieruchomości gruntowej powstały 3 działki:

 • nr 1721/2 - zabudowana budynkami mieszkalnymi;
 • nr 1721/4 - zabudowana garażami;
 • nr 1721/5 - wykorzystywana przez mieszkańców na ogródki działkowe.

W 2011 r. właściciele sąsiednich działek wystąpili do Spółdzielni z prośbą o wytyczenie ulicy K, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta H winna przebiegać przez działkę Spółdzielni o nr 1721/5.

Rada Nadzorcza Spółdzielni przychyliła się do prośby właścicieli sąsiednich działek. W związku z powyższym, Spółdzielnia zleciła wytyczenie ulicy i podział działki 1721/5 przy ul. P. Następnie wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta H o wydanie postanowienia w sprawie podziału działki 1721/5 o pow. 0,5817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr.... Burmistrz zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Spółdzielnię wstępny projekt podziału.

W dniu 17 lipca 2013 r. Burmistrz Miasta H wydał decyzję..., na mocy której został zatwierdzony podział nieruchomości - działki o numerze 1721/5 o pow. 0,5817 ha na następujące działki:

 • działkę nr 1721/6 o pow. 0,0593 ha;
 • działkę nr 1721/7 o pow. 0,0591 ha;
 • działkę nr 1721/8 o pow. 0,0592 ha;
 • działkę nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha;
 • działkę nr 1721/10 o pow. 0,1031 ha;
 • działkę nr 1721/11 o pow. 0,1001 ha;
 • działkę nr 1721/12 o pow. 0,0972 ha - pod drogę gminną ul. K.

W dniu 4 września 2014 r. aktem notarialnym Rep. A nr ... Spółdzielnia dokonała sprzedaży działki nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha.

W piśmie z dnia 25 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Działka nr 1721/9 powstała w wyniku podziału gruntu, który Spółdzielnia nabyła 1989 r. i na ww. gruncie wybudowała dwa budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaże dla mieszkańców. Nieruchomość ta należy do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Działka stanowiła część terenów zielonych tejże nieruchomości mieszkaniowej.
 2. Teren wydzielonej działki 1721/9 nie był zabudowany.
 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży działki 1721/9 Spółdzielnia przeznaczy na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym lokale mieszkalne pozostające w zasobach Spółdzielni, tj. na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
 4. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta H osiedle X” (Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w H z dnia 14 lutego 2001 r.) działka nr 1721/9 figuruje jako teren mieszkalnictwa jednorodzinnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany przez Spółdzielnię dochód ze sprzedaży działki nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha, który Spółdzielnia przeznaczy na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej updop), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi .

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają jedynie te dochody spółdzielni, które:

 1. zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 2. zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W ocenie Spółdzielni, istotnym zatem z punktu prawidłowego stosowania wyżej wymienionego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop jest określenie zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytego przez ustawodawcę w tym przepisie.

Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1116, z późn. zm.) wynika, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności przez dostarczanie im, oprócz lokali mieszkalnych, także lokali o innym przeznaczeniu. Osoby, w posiadaniu których znajdują się lokale, obowiązane są uczestniczyć w wydatkach nie tylko związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych lokali, ale również z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz kosztami ich zarządu (art. 1 ust. 1-2 i art. 4 ww. ustawy).

Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim urządzenia, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Do zasobów tych zaliczyć należy także tzw. nieruchomość wspólną, tj. te części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również cały obszar gruntu, na którym zostały posadowione budynki mieszkalne, z którego w późniejszym terminie wyodrębniono geodezyjnie działkę 1721/5, a w wyniku jej podziału wyodrębniono geodezyjnie część oznaczoną jako działka 1721/9, która zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „X” z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w .... (w tym między innymi wykazanej wyżej działki nr 1721/9), została sprzedana aktem notarialnym w dniu 4 września 2014 r. Dochód uzyskany w wyniku zbycia prawa własności Spółdzielnia przeznaczy na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Niewątpliwym jest, że Spółdzielnia gospodaruje należącymi do Niej zasobami (na podstawie ww. art. 1-2 i art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Dodatkowo na spółdzielni mieszkaniowej, w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ciąży obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Głównym źródłem przychodów uzyskiwanych przez Spółdzielnię są zaliczki wnoszone przez osoby będące zarówno członkami Spółdzielni, jak i nie będące członkami Spółdzielni, w formie bieżących opłat, które przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółdzielni polegającej na gospodarowaniu poszczególnymi zasobami mieszkaniowymi oraz częściami wspólnymi wchodzącymi również w skład tych zasobów mieszkaniowych. Zgodnie bowiem z zapisem art. 5 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, cyt.: „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Zdaniem Spółdzielni, koszty jakie były ponoszone przez Spółdzielnię z tytułu podatku od nieruchomości od działki 1721/9 (jako należącej do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni) obciążały właśnie te osoby, które na mocy posiadanego prawa (lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego, odrębnej własności lokalu) korzystają z lokali mieszkalnych, którymi gospodaruje Spółdzielnia. Niewątpliwie zatem zarówno osoby będące członkami Spółdzielni, jak i niebędące członkami Spółdzielni ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni (por. art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Związane z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, określonymi budowlami, pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami oraz nieruchomościami wspólnymi, opłaty (zaliczki) płacone przez użytkowników tych lokali oraz sfinansowane z nich koszty stanowią więc przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 12 i art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). Uzyskany z tego tytułu dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop będzie wolny od podatku, jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Uwzględniając powyższe, dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi to nic innego, jak dochody z zarządzania tymi zasobami. Zarządzanie zaś to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych podejmowanych w celu zrealizowania celu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. A zatem mowa tutaj o licznych czynnościach o charakterze faktycznym, prawnym, procesowym (urzędowym) i finansowym, dotyczących rzeczy (zasobów mieszkaniowych) w zakresie jej utrzymania, gospodarowania, rozporządzania (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 625/10).

Nieodzowną częścią gospodarowania zasobami mieszkaniowymi jest gospodarka finansowa środkami. Zdaniem Spółdzielni, również pozyskiwanie środków finansowych w postaci dochodu ze sprzedaży działki należącej do zasobów mieszkaniowych, który następnie zostanie przekazany na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości) należy zaliczyć do czynności mieszczących się w pojęciu „gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”. Niewątpliwie czynności te są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym, Spółdzielnia stoi na stanowisku, że uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha, który zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym lokale mieszkalne pozostające w zasobach Spółdzielni - zgodnie z ww. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 updop - jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

W piśmie z dnia 25 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółdzielnia wskazała, że wskazówki w zakresie definiowania pojęcia „zasobów mieszkaniowych” zawarte zostały w piśmie stanowiącym interpretację ogólną Ministra Finansów nr ..... z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie stosowania postanowień art. 17 ust. 1 pkt 44 updop., w którym czytamy m.in.: „(...) Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. W skład tak rozumianych zasobów mieszkaniowych wchodzą także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. piwnice, strychy, garaże, określane w wyżej wymienionej ustawie o własności lokali jako tzw. pomieszczenia przynależne.

Zasobami tymi objęta jest również tzw. nieruchomość wspólna, którą zgodnie z wyżej przytoczoną ustawą o własności lokali, stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdują się te budynki.

Pojęcie „zasobów mieszkaniowych” obejmuje również pomieszczenia związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomieszczeń administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych. (...) W związku z tym, zdaniem Ministra Finansów, przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:
   • dźwigi osobowe i towarowe,
   • aparaty do wymiany ciepła,
   • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
   • klatki schodowe,
   • strychy, piwnice, komórki,
   • balkony, loggie,
   • garaże,
  • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:
    • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej wspólnot mieszkaniowych,
    • kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
    • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
   • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak np.:
     • zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
     • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
     • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
     • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
     • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np.: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

    Związane z wyżej wymienionymi budynkami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (...)”.

    Jak wynika z cyt. wyżej interpretacji istnieją podstawy ku temu, aby prawo własności działki gruntu nr 1721/9 - stanowiące (przed sprzedażą) teren zielony nieruchomości mieszkaniowej - kwalifikować jako element „zasobów mieszkaniowych” Spółdzielni. W konsekwencji, sprzedaż tego prawa należy traktować jako przejaw „gospodarowania zasobami mieszkaniowymi”.

    Podsumowując powyższe uwagi i odpowiadając na postawione pytanie, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez Spółdzielnię dochód z tytułu sprzedaży prawa własności działki gruntu nr 1721/9, przy założeniu, że dochód ten zostanie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, jest zwolniony z podatku dochodowego do osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

    Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

    W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

    Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

    • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
    • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
    • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
    • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
    • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

    Stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

    W kwestiach podatku dochodowego spółdzielnia mieszkaniowa – jako podmiot posiadający osobowość prawną – podlega ogólnym regułom przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

    Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

    Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

    Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

    Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

    Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

    • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
    • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

    Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

    Należy przy tym zauważyć, że powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, że pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

    Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia, czy urządzenia związane z lokalami mieszkalnymi, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi.

    I tak, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:

    1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;
    2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;
    3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci);
    4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

    Związane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

    Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie jednak dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

    Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w 1989 r. Spółdzielnia nabyła prawo własności gruntu położonego w H przy ul. P. Na ww. nieruchomości wybudowała dwa budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaże dla mieszkańców. W wyniku kolejnych podziałów nieruchomości gruntowej powstały 3 działki, m.in. działka nr 1721/5 - wykorzystywana przez mieszkańców na ogródki działkowe. W 2011 r. właściciele sąsiednich działek wystąpili do Spółdzielni z prośbą o wytyczenie ulicy K, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta H winna przebiegać przez działkę Spółdzielni o nr 1721/5. Spółdzielnia zleciła wytyczenie ulicy i podział działki 1721/5 przy ul. P. Następnie wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta H o wydanie postanowienia w sprawie podziału działki 1721/5. Burmistrz zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Spółdzielnię wstępny projekt podziału. W dniu 17 lipca 2013 r. Burmistrz Miasta H wydał decyzję, na mocy której został zatwierdzony podział nieruchomości - działki o numerze 1721/5, w tym także działki nr 1721/9. W dniu 4 września 2014 r. aktem notarialnym, Spółdzielnia dokonała sprzedaży ww. działki o nr 1721/9. Teren wydzielonej działki 1721/9 nie był zabudowany.

    Odnosząc zatem powyższe wyjaśnienia i powołane regulacje prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że niezabudowana działka nr 1721/9 – wykorzystywana przez mieszkańców na ogródki działkowe - nie stanowi dla Wnioskodawcy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie można jej bowiem zaliczyć do żadnej ze wskazanych wyżej grup, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego, bądź sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Tylko grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych, czy np. trawniki, place zabaw, skwery, alejki spacerowe itp., które związane są z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych.

    W związku z powyższym, przychód uzyskany z tytułu sprzedaży niezabudowanej działki, która nie jest w żaden sposób wykorzystywana w zakresie prowadzonej gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jako pochodzący z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, będzie mieć wpływ na wielkość dochodu niepodlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, a więc stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

    W tych okolicznościach stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

    Jednocześnie tutejszy Organ podkreśla, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości oraz powszechności opodatkowania i tym samym powinna być interpretowana w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

    Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

    Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

    Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

    spółdzielnie mieszkaniowe
    ITPB3/423-474/14/KK | Interpretacja indywidualna

    zasoby mieszkaniowe
    IBPBI/2/423-1506/14/MS | Interpretacja indywidualna

    zwolnienia przedmiotowe
    IPPP2/443-888/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

    © 2011-2018 Interpretacje.org
    StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
    Działy przedmiotowe
    Komentarze podatkowe
    Najnowsze interpretacje
    Aport
    Gmina
    Koszty uzyskania przychodów
    Najem
    Nieruchomości
    Obowiązek podatkowy
    Odszkodowania
    Pracownik
    Prawo do odliczenia
    Projekt
    Przedsiębiorstwa
    Przychód
    Różnice kursowe
    Sprzedaż
    Stawki podatku
    Świadczenie usług
    Udział
    Zwolnienia przedmiotowe
    Aktualności
    Informacje o serwisie
    Kanały RSS
    Reklama w serwisie
    Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.