ILPB3/4510-1-158/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Czy dochody Spółdzielni uzyskane z opłat abonamentowych z tytułu odbioru i przesyłu sygnału telewizji kablowej i internetu za pomocą urządzeń sieci, które stanowią część budynków, lokali i budowli zaliczonych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?
ILPB3/4510-1-158/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 2. internet
 3. opłata abonamentowa
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. telewizja
 6. zasoby mieszkaniowe
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Poniżej przedstawiony opis stanu faktycznego zawiera elementy, które zostały uzupełnione pismem z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Do zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia zalicza własność następujących obiektów: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się budynki, tj. rurociągi, przewody sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektroenergetyczne, telefoniczne w tym urządzenia do przesyłu sygnału telewizji kablowej i internet, budowle komunikacyjne itp.

Wnioskodawca nadmienił, że Spółdzielnia jest operatorem własnej sieci kablowej. Za pomocą tej sieci dostarczany jest sygnał telewizyjny wszystkim mieszkańcom, a sieć kablowa stanowi integralną część budynków mieszkalnych.

W tej sytuacji Spółdzielnia pobiera opłaty za telewizje kablową, której odbiorcami są członkowie Spółdzielni. Sieć kablowa służy również do świadczenia usług dostępu do internetu i z tego tytułu pobierane są opłaty.

Ponadto, Spółdzielnia poinformowała, że opłaty za dostarczanie sygnału telewizji kablowej dla mieszkańców wymienionych w art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są częścią składową opłat za używanie tych lokali.

Wnioskodawca nadmienił, iż każdorazowa zmiana wysokości opłat za używanie lokali (w tym opłaty za dostarczanie sygnału TV SAT) jest zatwierdzana i podejmowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni stosowną uchwałą. Natomiast dostarczenie sygnału dostępu do internetu dla ww. osób reguluje stosowna indywidualna umowa, w której zawarte są opłaty uzależnione od zamówionej prędkości internetu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dochody Spółdzielni uzyskane z opłat abonamentowych z tytułu odbioru i przesyłu sygnału telewizji kablowej i internetu za pomocą urządzeń sieci, które stanowią część budynków, lokali i budowli zaliczonych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów...

Niniejszym Spółdzielnia ogranicza swoje zapytanie do dochodów uzyskiwanych z tytułu pobierania opłat za dostarczanie sygnału telewizji kablowej i internetu od osób wymienionych w art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Treść powyższego pytania wynika z pisma z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) stanowiącego uzupełnienie wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z tytułu opłat abonamentowych za dostarczenie sygnału TV kablowej i internetu pochodzące od lokali mieszkalnych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższa treść oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego wynika z pisma z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) stanowiącego uzupełnienie wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
 4. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
 5. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Obowiązkiem zarówno członków spółdzielni, jak i osób niebędących członkami spółdzielni jest uczestniczenie w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (w przypadku właścicieli lokali) – art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ustalony w powyższy sposób dochód (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Należy zauważyć, że powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przy tym definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, iż pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W konsekwencji, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci);
 4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody, osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa do zasobów mieszkaniowych zalicza własność następujących obiektów: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się budynki, tj. rurociągi, przewody sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektroenergetyczne, telefoniczne w tym urządzenia do przesyłu sygnału telewizji kablowej i internet, budowle komunikacyjne itp. Ponadto, Spółdzielnia jest operatorem własnej sieci kablowej. Za pomocą tej sieci dostarczany jest sygnał telewizyjny wszystkim mieszkańcom, a sieć kablowa stanowi integralną część budynków mieszkalnych. W tej sytuacji Spółdzielnia pobiera opłaty za telewizje kablową. Sieć kablowa służy również do świadczenia usług dostępu do internetu i z tego tytułu pobierane są opłaty.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe unormowania prawne należy stwierdzić, że osiąganie przychodów z opłat abonamentowych z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności jako operatora telewizji kablowej i internetu za pomocą urządzeń sieci, które stanowią część budynków, lokali i budowli zaliczonych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych nie wypełnia definicji przychodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w związku z czym do dochodu powstałego z działalności Spółdzielni z tego tytułu nie będzie miała zastosowania regulacja art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz ogólna zasada wynikająca z art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Wskazany dochód nie jest wynikiem prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie są to należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego. Ze zwolnienia tego nie może bowiem korzystać dochód osiągnięty z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez Spółdzielnię jaką jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powyższej kwalifikacji nie zmienia również okoliczność, że za pomocą tej sieci dostarczany jest sygnał telewizyjny wszystkim mieszkańcom, a sieć kablowa stanowi integralną część budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni, albowiem zdaniem tut. Organu, ta działalność Spółdzielni nie jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z lokali mieszkalnych przez ich mieszkańców. Przychody z tytułu opłat abonamentowych za dostarczenie sygnału TV kablowej i internetu stanowią przychody Spółdzielni z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zaakcentowania wymaga, że ustawodawca poprzez wprowadzenie obecnego brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zróżnicował dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym gospodarkę zasobami mieszkaniowymi od innej działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty wymienione w tym przepisie.

Podsumowując, jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 października 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1079/08: „zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop jest zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym. Jest też niewątpliwym, że omawiany przepis wyraźnie zawęził zwolnienie podatkowe do niektórych dochodów wspólnot mieszkaniowych (i innych, wymienionych w nim podmiotów, realizujących zadania mieszkaniowe) i to pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, z czego łatwo odczytać cel ustawodawcy, a mianowicie – nieopodatkowywanie tych dochodów, które pozostają w bezpośrednim związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Skoro tak, to przepis przewidujący powyższe zwolnienie podatkowe, winien być stosowany zgodnie z jego brzmieniem i celem regulacji ustawowej”.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że dochody Spółdzielni uzyskane z opłat abonamentowych z tytułu odbioru i przesyłu sygnału telewizji kablowej i internetu za pomocą urządzeń sieci, które stanowią część budynków, lokali i budowli zaliczonych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Powinna być więc interpretowana w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Ponadto informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.