IBPBI/2/4510-139/15/SD | Interpretacja indywidualna

1. Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jako spółka powołana przez Gminę, w której ma 100% udziałów, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
2. W przypadku korzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w jakim okresie czasu Spółka musi przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych dochód podlegający zwolnieniu?
3. Czy Spółka spełni warunek zwolnienia dochodu na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przeznaczając dochód na wydatki związane z utrzymaniem tych zasobów, do których zaliczy: bieżącą eksploatację, konserwacje, remonty, wynagrodzenia wraz z obowiązującymi obciążeniami pracowników przyporządkowanych do obsługi zasobu mieszkaniowego oraz na inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym?
IBPBI/2/4510-139/15/SDinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 4. zasoby mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jako spółka powołana przez Gminę, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe,
 • ustalenia terminu, do którego Wnioskodawca musi przeznaczyć dochód podlegający zwolnieniu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (czynsze z lokali mieszkalnych) i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z innego tytułu niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi - jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z czynszu lokali użytkowych, wynagrodzenia za zarzadzanie i administrowanie wspólnot mieszkaniowych w budynkach niemieszkalnych i innych pożytków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jako spółka powołana przez Gminę, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego,
 • ustalenia terminu, do którego Wnioskodawca musi przeznaczyć dochód podlegający zwolnieniu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (czynsze z lokali mieszkalnych) i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z innego tytułu niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
 • braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z czynszu lokali użytkowych, wynagrodzenia za zarzadzanie i administrowanie wspólnot mieszkaniowych w budynkach niemieszkalnych i innych pożytków.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego. Z dniem 2 września 2013 r. (z chwilą zarejestrowania w KRS) wstąpiła w trybie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, we wszystkie prawa i obowiązki swego poprzednika. Spółka jest spółką prawa handlowego, której założycielem jest Gmina posiadająca 100% udziałów. Zgodnie z zapisami aktu założycielskiego, Spółka realizuje zadania własne Gminy, zaspokajając zbiorowe potrzeby ludności poprzez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi we władaniu (posiadaniu) Gminy. Sprawuje zarząd nieruchomościami na podstawie porozumienia o przekazaniu w odpłatne użytkowanie nieruchomości znajdujących się we władaniu Gminy. Spółka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a także nieruchomościami osób fizycznych, w zakresie których Gmina przekazała na rzecz Spółki swoje prawa i obowiązki. Spółka zarządza również wspólnotami mieszkaniowymi. Spółka osiąga przychody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, przychody za wynagrodzenie z tytułu zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz inne pożytki, ponosząc równocześnie koszty z tytułu obsługi ww. zasobu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jako spółka powołana przez Gminę, w której ma 100% udziałów, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego...
 2. W przypadku korzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w jakim okresie czasu Spółka musi przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych dochód podlegający zwolnieniu...
 3. Czy Spółka spełni warunek zwolnienia dochodu na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przeznaczając dochód na wydatki związane z utrzymaniem tych zasobów, do których zaliczy: bieżącą eksploatację, konserwacje, remonty, wynagrodzenia wraz z obowiązującymi obciążeniami pracowników przyporządkowanych do obsługi zasobu mieszkaniowego oraz na inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego uznając, że jest samorządową jednostką organizacyjną (spółka powołana przez Gminę, w której Gmina ma 100 % udziałów, ponadto realizuje zadania własne Gminy). Do ustalenia wysokości dochodu zwolnionego, Spółka dokona przypisania kosztów uzyskania odpowiednio do tego źródła przychodów, do którego powstania się przyczyniły. Jednocześnie spełni warunek zwolnienia dochodu zaliczając do działalności zwolnionej przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych, przychody z tytułu zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w budynkach w 100% mieszkalnych oraz w pierwszej kolejności koszty bezpośrednio przyporządkowane do ww. działalności, takie jak, koszty związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami, jak również wynagrodzenia pracowników przyporządkowanych do obsługi zasobu mieszkaniowego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. Do działalności zwolnionej, Spółka zaliczy również koszty, których nie będzie można w sposób bezpośredni przyporządkować do działalności zwolnionej na podstawie proporcji, w jakiej suma przychodów z działalności zwolnionej z opodatkowania pozostaje w stosunku do ogólnej wartości przychodów Spółki.

Dochód z tej działalności zostanie przeznaczony bezterminowo na utrzymanie zasobów, poprzez wydatkowanie tych środków na koszty bieżącej eksploatacji, konserwacje i remonty, wynagrodzenia pracowników przyporządkowanych do obsługi zasobu mieszkaniowego wraz z obowiązującymi obciążeniami oraz na inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

Przychody z tytułu czynszu lokali użytkowych, wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie wspólnot mieszkaniowych w budynkach niemieszkalnych i inne pożytki, jak również przyporządkowane do ww. działalności koszty Spółka opodatkuje na zasadach ogólnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Natomiast, stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie unormowane w powołanym przepisie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ustawodawca uzależnił prawo do korzystania z tego zwolnienia od spełnienia określonych przesłanek materialnoprawnych. I tak:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uprawnionymi do korzystania z omawianego zwolnienia są: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
 • zwolnieniu może podlegać wyłącznie taki dochód ww. kategorii podatników, który został uzyskany z określonego rodzaju działalności, tj. z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; zwolnienie nie obejmuje natomiast dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;
 • ww. dochód podlega zwolnieniu, jeżeli został bez względu na termin przeznaczony na określone przez ustawodawcę cele, tj. cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że warunki te muszą być spełnione łącznie.

Kształt omawianego zwolnienia jest ściśle związany z ratio legis tego przepisu – wspieraniu podmiotów realizujących działalność służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Z tego względu, ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, mogą korzystać wyłącznie określone kategorie podatników, w tym „samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej”.

Rozważając zakres znaczeniowy ww. pojęcia, należy podkreślić, że ustawodawca w ustawie o pdop nie zdefiniował „samorządowej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej”. Wobec powyższego, w celu wyjaśnienia tego pojęcia, konieczne jest odniesienie się do znaczenia tego pojęcia na gruncie unormowań w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

I tak, odnosząc się do regulacji dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, należy wskazać, że zgodnie z regulacją art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zadania gminy zostały przy tym określone m.in. w art. 7 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności, zadania własne obejmują m.in. sprawy gospodarki nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1) i gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7). Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4 ww. ustawy). W myśl art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Ową „odrębna ustawą” w zakresie zasad i form gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegającej na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

W myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Stosownie do art. 2 ww. ustawy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek (art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej). Jak wynika z powołanych regulacji, zarówno gminny zakład budżetowy, jak i spółki prawa handlowego (w tym spółki z o.o.) tworzone przez gminę, stanowią formy organizacyjne w ramach których mogą być realizowane zadania gminy. Zatem, zarówno gminny zakład budżetowy, jak i gminna spółka z o.o. mieszczą się w pojęciu samorządowej (gminnej) jednostki organizacyjnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z o.o., powstałą z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego, realizującą zadania własne Gminy zaspokajając zbiorowe potrzeby ludności.

Wobec powyższego, mając na względzie zarówno cel regulacji art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, jak i charakter prawny oraz przedmiot działalności Wnioskodawcy, uzasadnione jest stwierdzenie, że należy on do kategorii podmiotów będących adresatami zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.

Zatem, pierwszy z warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania został przez Wnioskodawcę spełniony.

W tym miejscu ponownie wskazać należy, że jak wynika z treści cytowanych powyżej art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione następujące warunki:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych i bez względu na termin wydatkowane na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Ustawa o pdop nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast, pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem. Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W związku z faktem, że jak wskazano ustawa o pdop nie zawiera definicji wyżej przytoczonych pojęć, przyjąć należy, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zatem, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci,
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Z powyższego wynika, że zasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie i bez względu na termin wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o pdop nie zakreśla terminu do którego dochód, aby korzystać za zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44, winien być „przeznaczony” na cele mieszkaniowe. Biorąc jednak pod uwagę, że „przeznaczenie” jest warunkiem koniecznym do zwolnienia dochodu z opodatkowania owe „przeznaczenie” musi poprzedzać wykazanie dochodu w deklaracji jako korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania. Należy podkreślić, że ustawa o pdop omawiając przedmiotowe zwolnienie posługuje się dwoma różnymi terminami, a mianowicie „przeznaczeniem” i „wydatkowaniem”. O ile „przeznaczenie” jest wyrazem woli podatnika, to „wydatkowanie” wiąże się z przepływem środków mającym swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

Ze zwolnienia nie będą korzystały dochody, osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop. Taki sam skutek wywoła również sytuacja, gdy dochody Spółki będą pochodziły co prawda z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ale nie zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że osiąga przychody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, przychody z wynagrodzenia z tytułu zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz inne pożytki, ponosząc równocześnie koszty z tytułu obsługi ww. zasobu.

W tym miejscu wskazać należy, że lokale użytkowe (bez względu na strukturę własności) nie wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych, ponieważ nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Ponadto, istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych.

Ponadto, dochodów z tytułu wynagrodzenia za zarzadzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi również nie można uznać za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; jest to bowiem działalność usługowa w stosunku do wspólnot mieszkaniowych.

W związku z powyższym, wskazane powyżej przychody oraz sfinansowane z nich koszty, nie mieszczą się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi i generują dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie:

 • ustalenia, czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jako spółka powołana przez Gminę, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe,
 • ustalenia terminu, do którego Wnioskodawca musi przeznaczyć dochód podlegający zwolnieniu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (czynsze z lokali mieszkalnych) i przeznaczonego na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z podatku dochodu osiągniętego z innego tytułu niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z czynszu lokali użytkowych, wynagrodzenia za zarzadzanie i administrowanie wspólnot mieszkaniowych w budynkach niemieszkalnych i innych pożytków jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cele mieszkaniowe
IPTPP4/4512-22/15-6/OS | Interpretacja indywidualna

dochody wolne od podatku
IBPBI/2/423-1028/12/SD | Interpretacja indywidualna

gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
IBPBI/2/423-166/12/CzP | Interpretacja indywidualna

zasoby mieszkaniowe
IPTPB3/4510-63/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.