IBPB-1-3/4510-443/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz udziałem w gruncie należy traktować jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi? Czy przeznaczenie tego dochodu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni podlega zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu od podatku?
IBPB-1-3/4510-443/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. zasoby mieszkaniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm), oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz udziałem w gruncie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz udziałem w gruncie.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami Statutu oraz na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków prowadził jako deweloper inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi w garażu podziemnym. Inwestycja obejmuje 28 lokali mieszkalnych i halę garażową z 23 miejscami postojowymi. Inwestycja była realizowana poprzez rachunek powierniczy ze środków przyszłych właścicieli, którzy nie są członkami Spółdzielni.

Realizując postanowienia umów deweloperskich, Spółdzielnia przeniosła prawo własności lokali mieszkalnych, miejsc garażowych wraz z udziałem w gruncie, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek. Zgodnie z zapisami aktów notarialnych wspólnota mieszkaniowa powierzy zarządzanie nieruchomością Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Z tytułu realizacji w/w inwestycji Spółdzielnia osiągnęła dochód.

Spółdzielnia zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wnosi zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz udziałem w gruncie należy traktować jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi...
 2. Czy przeznaczenie tego dochodu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni podlega zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz § 5 Statutu, Spółdzielnia realizuje przedmiot działalności miedzy innymi poprzez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz osób trzecich odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych.

Zysk Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zapisami Statutu, przeznaczany jest na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, pokrycie wydatków związanych z opłatą eksploatacyjną na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków, zwiększenie funduszu zasobowego i zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni. Wnioskodawca uważa, że przeznaczenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji w przypadku przeznaczenia go na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych, tj. na cele o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi podstawę do zwolnienia tego dochodu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko takie potwierdza również Minister Finansów, który w analogicznym stanie faktycznym wydał indywidualną interpretację z 20 lutego 2013 r. sygn. akt DD6/033/119c/MNX/09/PK-1294, z której wynika, że dochód uzyskany z całokształtu działalności prowadzonej w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc także ze sprzedaży przez spółdzielnie mieszkaniowe (członkom i innym osobom) składników tych zasobów, uprzednio przez nie wybudowanych (np. mieszkań) wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony będzie na utrzymanie pozostałych zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Spółdzielnie mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10, 11 i 24a (które w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania) jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

 • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Updop nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też należy sięgnąć do wykładni językowej powyższych pojęć.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez „zasoby mieszkaniowe” należy zatem rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

W odniesieniu do drugiego z ww. pojęć wskazać należy, że z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się m.in. lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami (tj. np. garażami i miejscami postojowymi), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

Związane z wyżej wymienionymi zasobami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updop (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadziła inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z miejscami postojowymi w garażu podziemnym. Następnie przeniosła prawo własności ww. lokali, miejsc garażowych wraz z udziałem w gruncie, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek. Spółdzielnia z tytułu zrealizowanej inwestycji osiągnęła dochód, który zamierza przeznaczyć na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Na mocy art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane ze źródła, jakim jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, mogą być wolne od podatku, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Pod pojęciem „utrzymania” zasobów należy przy tym rozumieć zachowanie ich w stanie należytym, niezmienionym, niepogorszonym.

Wobec powyższego, przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz udziałem w gruncie, jako związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, stanowi przychód z tej gospodarki. W konsekwencji, dochód uzyskany z tego tytułu należy traktować jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym, ww. dochód spółdzielni, który zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, należy traktować jako dochód podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.