IBPB-1-1/4510-89/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia od opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań spółdzielni w zakresie w jakim dotyczą one zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych
IBPB-1-1/4510-89/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. spółdzielnie
 3. umorzenie zobowiązania
 4. zasoby mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań spółdzielni w zakresie w jakim dotyczą one:

 • zasobów mieszkaniowych – jest prawidłowe,
 • lokali użytkowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań spółdzielni w zakresie w jakim dotyczą one zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca nabył od spółki (dalej: „Sprzedawca”) mienie na podstawie aktów notarialnych. Na nabyte mienie składają się prawa wieczystego użytkowania działek oraz odrębne prawa własności budynków wielomieszkaniowych. Zapłata za zakup nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów miała następować w ratach kwartalnych do dnia 1 września 2015 r.

Według aktu notarialnego z 1995 roku cena za prawo wieczystego użytkowania, budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą i lokalami użytkowymi wyniosła 17.780.196,00 zł (w tym budynki wraz z infrastrukturą za cenę 16.230.886,70 zł).

Według aktu notarialnego z 1996 roku cena za prawo wieczystego użytkowania, budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą i lokalami użytkowymi wyniosła 185.000,00 zł (w tym budynki wraz z infrastrukturą za cenę 137.066,00 zł, prawo wieczystego użytkowania za cenę 19.236,70 zł i garaże za cenę 28 697,30 zł).

Na dzień 31 października 2000 r. zadłużenie Wnioskodawcy wobec Sprzedawcy wynosiło ogółem 20.580.255,16 zł. Zadłużenie Wnioskodawcy wynikało z:

 1. z tytułu zakupu zasobu mieszkaniowego Sprzedawcy wraz z infrastrukturą (na podstawie aktów notarialnych)
 2. z tytułu sprzedaży bieżącej,
 3. z tytułu udzielonej pożyczki,
 4. z tytułu zaległych czynszów,
 5. z tytułu usług remontowych,
 6. odsetek z tytułu nieterminowych zapłat.

W dniu 23 listopada 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą, w którym to porozumieniu jest mowa o tym, że Sprzedawca wychodząc naprzeciw Nabywcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej częściowo umarza mu zobowiązanie i że w przypadku terminowych realizacji zobowiązań Zarząd Sprzedawcy będzie sukcesywnie podejmował decyzje o dalszym umarzaniu zobowiązań Nabywcy. Częściowe umorzenie dotyczyło punktów: b), d), e), f). W porozumieniu strony odstąpiły od dochodzenia dalszych roszczeń od pozostałej części długu przez Sprzedawcę po 2015 roku w przypadku terminowej realizacji postanowień zawartych w ww. porozumieniu.

Z pisma z dnia 31 lipca 2015 r. od Sprzedawcy kierowanego do Zarządu Nabywcy wynika, że na dzień 31 lipca 2015 r. zobowiązanie Nabywcy wynosi 15.401.676,78 zł. Kwota długu na dzień 31 lipca 2015 r. wynika z:

 • umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego z 1995 r. - kwota 14.941 039,28 zł
 • umowy pożyczki od Sprzedawcy - z 1990 r. na kwotę 50.000,00 zł
 • umowy pożyczki od Sprzedawcy - z 1993 r. na kwotę 410.637,50 zł, co daje łącznie 15.401.676,78 zł długu.

Wnioskodawca oraz Sprzedawca zamierzają zawrzeć odrębne porozumienie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego w sprawie umorzenia znaczącej części wymienionego wyżej zadłużenia w łącznej kwocie 15.401.676,78 zł.

W następstwie ewentualnego umorzenia zobowiązania Wnioskodawca uzyska przychód. Przychód ten (wynikający z umorzenia zadłużenia) nie zostanie wydatkowany na jakiekolwiek inne cele niż cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi a zatem bez względu na okres czasu zostanie przeznaczony na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Wnioskodawcy będący następstwem umorzenia zobowiązania opisanego w opisie stanu faktycznego będzie dochodem wolnym od opodatkowania podatkiem od osób prawnych w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładając, że przeznaczony będzie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., winno być : t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazana ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „zasobów mieszkaniowych”.

Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, należy przez nie rozumieć:

a.znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne oraz, jak np.:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strychy, piwnice, komórki,
 • balkony, loggie,
 • garaże,

b.pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

 • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
 • kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
 • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

c.urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.:

 • zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Można zatem stwierdzić, że pod pojęciem „zasobów mieszkaniowych”, użytym w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mieszczą się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć wszelkie działania mające na celu utrzymanie substancji pomieszczeń mieszkalnych w należytym stanie.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi składają się wszelkie przychody (w szczególności opłaty, czynsze oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat tych należności) oraz koszty związane z lokalami, pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami mieszczącymi się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Stanowią one odpowiednio przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a jednocześnie przychody i koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Grunty wraz z trwale z nimi związanymi budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych. Zatem przychód powstały z umorzenia części zapłaty za ten zasób będzie przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Umorzenie długu wynika z powstania i utrzymywania zasobów mieszkaniowych spółdzielni i zostanie przeznaczone na dalsze utrzymywanie, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi spółdzielni, zatem będzie nierozerwalnie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Dochód w wysokości umorzenia zadłużenia Wnioskodawcy wobec Sprzedawcy zostanie przeznaczony na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy umorzona część długu będzie stanowiła dochód wolny od opodatkowania w rozumieniu przepisów artykułu 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód ten nie spowoduje wprawdzie zwiększenia stanu środków pieniężnych ale jest związany z zasobami mieszkaniowymi spółdzielni ponieważ zasoby te Wnioskodawca nabył zawierając umowy dotyczące nabycia opisanych w stanie faktycznym zasobów mieszkaniowych.

A zatem należy uznać, że dochód z umorzenia długu jest związany z zasobami mieszkaniowymi oraz zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych bowiem środki pieniężne które musiałyby być przeznaczone na spłatę zobowiązania z tytułu zakupu zasobów mieszkaniowych zostaną przeznaczone na ich utrzymanie.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dochód z umorzenia opisanego wyżej zobowiązania jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 05 listopada 2008 r. Znak: IPPB3/423-1002b/08/-5/MK.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu, zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Zauważyć należy, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej, należy rozumieć:

1.znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strychy, piwnice, komórki,
 • balkony, loggie,
 • garaże,

2.pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

 • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych,
 • kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
 • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.:

 • zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody spółdzielni mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w posiadanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą oraz lokale użytkowe.

Ww. nieruchomości Wnioskodawca nabył od spółki akcyjnej na podstawie aktów notarialnych. Na nabyte mienie składają się prawa wieczystego użytkowania działek oraz odrębne prawa własności budynków wielomieszkaniowych. Zapłata za zakup nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów miała następować w ratach kwartalnych do dnia 1 września 2015 r.

Według aktu notarialnego z 1995 roku cena za prawo wieczystego użytkowania, budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą i lokalami użytkowymi wyniosła 17.780.196,00 zł (w tym budynki wraz z infrastrukturą za cenę 16.230.886,70 zł).

Według aktu notarialnego z 1996 roku cena za prawo wieczystego użytkowania, budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą i lokalami użytkowymi wyniosła 185.000,00 zł (w tym budynki wraz z infrastrukturą za cenę 137.066,00 zł, prawo wieczystego użytkowania za cenę 19.236,70 zł i garaże za cenę 28 697,30 zł).

Na dzień 31 października 2000 r. zadłużenie Wnioskodawcy wobec Sprzedawcy wynosiło ogółem 20.580.255,16 zł. Zadłużenie Wnioskodawcy wynikało z:

 1. z tytułu zakupu zasobu mieszkaniowego Sprzedawcy wraz z infrastrukturą (na podstawie aktów notarialnych)
 2. z tytułu sprzedaży bieżącej,
 3. z tytułu udzielonej pożyczki,
 4. z tytułu zaległych czynszów,
 5. z tytułu usług remontowych,
 6. odsetek z tytułu nieterminowych zapłat.

W dniu 23 listopada 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą, w którym to porozumieniu jest mowa o tym, że Sprzedawca wychodząc naprzeciw Nabywcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej częściowo umarza mu zobowiązanie i że w przypadku terminowych realizacji zobowiązań Zarząd Sprzedawcy będzie sukcesywnie podejmował decyzje o dalszym umarzaniu zobowiązań Nabywcy. Częściowe umorzenie dotyczyło punktów: b), d), e), f). W porozumieniu strony odstąpiły od dochodzenia dalszych roszczeń od pozostałej części długu przez Sprzedawcę po 2015 roku w przypadku terminowej realizacji postanowień zawartych w ww. porozumieniu.

Z pisma z dnia 31 lipca 2015 r. od Sprzedawcy kierowanego do Zarządu Nabywcy wynika, że na dzień 31 lipca 2015 r. zobowiązanie Nabywcy wynosi 15.401.676,78 zł. Kwota długu na dzień 31 lipca 2015 r. wynika z:

 • umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego z 1995 r. - kwota 14.941 039,28 zł
 • umowy pożyczki od Sprzedawcy - z 1990 r. na kwotę 50.000,00 zł
 • umowy pożyczki od Sprzedawcy - z 1993 r. na kwotę 410.637,50 zł, co daje łącznie 15.401.676,78 zł długu.

Wnioskodawca oraz Sprzedawca zamierzają zawrzeć odrębne porozumienie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego w sprawie umorzenia znaczącej części wymienionego wyżej zadłużenia w łącznej kwocie 15.401.676,78 zł.

W następstwie ewentualnego umorzenia zobowiązania Wnioskodawca uzyska przychód. Przychód ten (wynikający z umorzenia zadłużenia) nie zostanie wydatkowany na jakiekolwiek inne cele niż cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi a zatem bez względu na okres czasu zostanie przeznaczony na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Biorąc pod uwagę treść art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, że umorzona cześć tej pożyczki stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy.

Przy czym, jak jednoznacznie wynika z wniosku umorzenie to będzie również dot. zobowiązań Spółdzielni związanych z lokalami użytkowymi. W konsekwencji, umorzenie wskazanych we wniosku zobowiązań spółdzielni, generować będzie przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jednak tylko w tej części, która dotyczy lokali mieszkaniowych (wraz z infrastrukturą) znajdujących się w budynkach Spółdzielni. Lokale użytkowe nie stanowią bowiem zasobów mieszkaniowych, gdyż nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Tym samym wartość umorzenia w części dotyczącej lokali mieszkalnych będzie miała wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych o ile w istocie zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w rozumieniu przedstawionym w stanowisku Wnioskodawcy, które to zasoby nie obejmują lokali użytkowych. Natomiast wartość umorzenia w części dotyczącej lokali użytkowych stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy będzie miała wpływ na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślenia wymaga również, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana w sposób ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań spółdzielni w zakresie w jakim dotyczą one:

 • zasobów mieszkaniowych – jest prawidłowe,
 • lokali użytkowych – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.