IBPB-1-1/4510-106/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania bezzwrotnych środków finansowych otrzymanych w ramach Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela
IBPB-1-1/4510-106/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. bonus
 2. zasoby mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania bezzwrotnych środków finansowych otrzymanych w ramach Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania bezzwrotnych środków finansowych otrzymanych w ramach Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W celu ochrony swojego mienia Wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) każdego roku zawiera umowę dotyczącą ubezpieczenia majątku. Wartość polis za ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych jest dzielona powierzchnią użytkową lokali mieszkalnych i obciąża mieszkańców budynków mieszkalnych w opłacie eksploatacyjnej. W roku bieżącym Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela zawiadomienie, że został mu przydzielony bonus w formie bezzwrotnych środków przyznanych w ramach Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację zadań związanych z działalnością zapobiegawczą w obszarze ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, mającą na celu minimalizowanie lub eliminowanie liczby i rozmiarów szkód. Działaniami takimi są: działania przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe, przeciwzalaniowe. Zaznaczono również, że udział środków Funduszu w kosztach działań nie może przekraczać 50% ich całkowitej wartości i powinien stanowić uzupełnienie środków własnych Wnioskodawcy. Zarząd spółdzielni podjął decyzję o częściowym sfinansowaniu otrzymanymi środkami zakupu systemów monitoringu wizyjnego dla trzech budynków mieszkalnych. Z uwagi na przewidywany okres użytkowania systemów monitoringu zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych w związku z czym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku na ich nabycie. Wartość jednostkowa zakupów wraz z montażem przekracza 3.500 zł. Zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. W związku z powyższym zapisem zakupione środki trwałe, a monitoring założony na budynku mieszkalnym jest niewątpliwie zaliczony do zasobów mieszkaniowych, nie mogą być amortyzowane podatkowo.

Jednak spółdzielnia ma prawo zastosować w tym przypadku przepisy ustawy o rachunkowości, gdzie zgodnie z art. 32 ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, w związku z czym środki trwałe w tym przypadku będą amortyzowane bilansowo metodą liniową, a koszt amortyzacji nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Naliczona amortyzacja bilansowa obciąży koszty eksploatacji budynków mieszkalnych, a mieszkańcy tych budynków, dla których, dla zwiększenia bezpieczeństwa, zostały zakupione urządzenia, w opłacie eksploatacyjnej będą ją ponosić do momentu zamortyzowania środków trwałych.

Przyznany Wnioskodawcy przez firmę ubezpieczeniową bonus jest związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, bowiem został przydzielony dzięki zawarciu polis na ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych, a przychód z tego tytułu będzie przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, zmniejszy kwotę obciążenia mieszkańców odpisem zużycia środka trwałego. W związku z tym przychód z tytułu przyznanych środków bezzwrotnych na zakup środków trwałych należy zakwalifikować jako dochody spółdzielni mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a tym samym podlegające zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przydzielony bonus w postaci bezzwrotnych środków przyznanych w ramach Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela na cel statutowy dotyczący zakupu środków trwałych dla budynków mieszkalnych, związany bezpośrednio z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, po podpisaniu umowy z ubezpieczycielem, dotyczącej przekazania środków finansowych na zakup środków trwałych, systemów monitoringu wizyjnego, spółdzielnia zakupi wskazane w umowie urządzenia, finansując je zgodnie z zawartą umową, w części z przekazanych przez ubezpieczyciela środków (nie więcej niż 50%), a w pozostałej części z własnych środków finansowych. Z uwagi na przewidywany okres użytkowania systemów monitoringu zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych w związku z czym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku na ich nabycie. Wartość jednostkowa zakupów wraz z montażem przekracza 3.500 zł. Zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym zapisem zakupione środki trwałe nie będą amortyzowane podatkowo.

Jednak spółdzielnia ma prawo zastosować w tym przypadku przepisy ustawy o rachunkowości, gdzie zgodnie z art. 32 ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, w związku z czym środki trwałe w tym przypadku będą amortyzowane bilansowo metodą liniową przez okres 10 lat, a koszt amortyzacji nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności przez dostarczanie im oprócz lokali mieszkalnych, także lokali o innym przeznaczeniu. Osoby w posiadaniu których znajdują się lokale obowiązane są uczestniczyć w wydatkach nie tylko związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych lokali, ale również z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz kosztami ich zarządu. Na podstawie powyższych przepisów kosztami odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych będą obciążani mieszkańcy nieruchomości w których te urządzenia zostaną zamontowane. Otrzymane dofinansowanie zaksięgowane zostanie jako rozliczenia międzyokresowe i odpisywane będzie rocznie, jako przychody tych nieruchomości, w wysokości naliczonej amortyzacji dot. tych środków trwałych. Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W wyroku z 18 stycznia 2000 r. (sygn. akt III SA 120/99) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć działania mające na celu utrzymanie substancji pomieszczeń mieszkalnych w należytym stanie.

Ministerstwo Finansów w piśmie z 22 grudnia 2006 r. Nr DD6-8213-438AA/K/06/339/391 stwierdziło, że Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą zatem jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ubezpieczanie zasobów mieszkaniowych ma na celu utrzymanie substancji mieszkaniowej w należytym stanie, jest nierozerwalnie związane z zarządzaniem tymi zasobami i nie można tego traktować jako innej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, otrzymany bonus, w postaci bezzwrotnych środków przekazanych przez ubezpieczyciela, stanowić będzie dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 44, pochodzi bowiem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony zostanie na zakup środków trwałych związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej "spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
 4. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
 5. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

W kwestiach podatku dochodowego spółdzielnia mieszkaniowa, jako podmiot posiadający osobowość prawną, podlega ogólnym regułom przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. W takim stanie rzeczy nie dojdzie bowiem do spełnienia kumulatywnych warunków wskazanych w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Ponadto, na mocy art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

W tym miejscu podnieść należy, że powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zasadne jest zatem odwołanie się w tym zakresie do reguł wykładni językowej. Posługując się językiem potocznym, wskazać należy, iż pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów i podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynkach mieszkalnych.

I tak, zgodnie z ugruntowanym poglądem przez „zasoby mieszkaniowe” rozumie się:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 4. grunty na których posadowione są budynki mieszkalne.

Z powyższego wynika, że do zasobów mieszkaniowych – oprócz lokali mieszkalnych – należą także inne pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zatem, związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updop (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z wniosku w celu ochrony swojego mienia Wnioskodawca każdego roku zawiera umowę dotyczącą ubezpieczenia majątku. Wartość polis za ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych jest dzielona powierzchnią użytkową lokali mieszkalnych i obciąża mieszkańców budynków mieszkalnych w opłacie eksploatacyjnej. W roku bieżącym Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela zawiadomienie, że został mu przydzielony bonus w formie bezzwrotnych środków przyznanych w ramach Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację zadań związanych z działalnością zapobiegawczą w obszarze ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, mającą na celu minimalizowanie lub eliminowanie liczby i rozmiarów szkód. Zarząd spółdzielni podjął decyzję o częściowym sfinansowaniu otrzymanymi środkami zakupu systemów monitoringu wizyjnego dla trzech budynków mieszkalnych. Z uwagi na przewidywany okres użytkowania systemów monitoringu zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Wartość jednostkowa zakupów wraz z montażem przekracza 3.500 zł.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że bonus przyznany Wnioskodawcy w związku z zawarciem polis ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych w postaci bezzwrotnych środków w ramach Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela przeznaczony na zakup środków trwałych (systemu monitorignu wizyjnego) dla trzech budynków mieszkalnych, jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.