DD6/033/292/MNX/08/RD-80823 | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
DD6/033/292/MNX/08/RD-80823interpretacja indywidualna
  1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
  2. towarzystwo budownictwa społecznego
  3. zasoby mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 17 stycznia 2008 r. Nr ITPB3/423-145/07/AM przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007 r. Wnioskodawca (dalej: Spółka, Towarzystwo lub Wnioskodawca) złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, realizuje zadania wynikające z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego.

Spółka korzysta ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - w postaci kredytu zaciągniętego w Banku - przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (budowa lokali mieszkalnych pod wynajem). Kredyt ten podlega umorzeniu w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia, po jego terminowym zakończeniu i rozliczeniu.

Eksploatując własne zasoby mieszkaniowe, Spółka zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych pobierając jednocześnie kaucje mieszkaniowe tytułem zabezpieczenia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz partycypacje w kosztach budowy. Kaucje mieszkaniowe pozostają w posiadaniu Towarzystwa do czasu zakończenia umowy najmu, a po ustaniu najmu i opuszczeniu lokalu są zwracane najemcy. Pobrane kaucje są deponowane na rachunku bankowym w postaci lokat i przynoszą odsetki.

Partycypacje są z reguły źródłem finansowania inwestycji, jednak w czasie trwania inwestycji są także gromadzone na lokatach i przynoszą dochód w postaci odsetek.

Spółka w swojej działalności nalicza i pobiera odsetki od zaległości od najemców zalegających z opłatami czynszu; stanowią one przychód finansowy Towarzystwa.

W związku z powyższym Towarzystwo zadało następujące pytania.

  1. Czy umorzona wartość kredytu zaciągniętego w Banku w wysokości 10% kosztów kredytowanej inwestycji stanowić będzie dochód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też w związku ze zmianami w przedmiotowej ustawie, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 lub też art. 17 ust. 1 pkt 21 podlega zwolnieniu od podatku...
  2. Czy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlegają opodatkowaniu odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunkach bieżących oraz odsetki naliczone od zaległości czynszowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Umorzona wartość kredytu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochód z umorzenia kredytu przeznaczony zostaje na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a umowy kredytowe podpisane zostały przed dniem obowiązywania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 przedmiotowej ustawy, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych.
  2. Odsetki od lokat terminowych, odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym, pochodzące z kaucji, partycypacji i wpłat czynszowych, jak też odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu przez najemców są ściśle związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym i, pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 17 stycznia 2008 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-145/07/AM), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 17 stycznia 2008 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB3/423-145/07/AM), nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: updop), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 21 updop wolne od podatku są dochody, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Mając na względzie brzmienie tego przepisu, jak też przepisów art. 12 ust. 1 pkt 3 updop oraz mając na względzie opisane we wniosku okoliczności stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wskazany przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 21 updop nie ma zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Towarzystwu umorzony zostanie kredyt w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia po jego terminowym zakończeniu i rozliczeniu. W związku z tym, dochody Towarzystwa uzyskane z umorzonego kredytu preferencyjnego przeznaczonego na budowę lokali mieszkalnych, jako dochody otrzymane w związku z tworzeniem nowego zasobu mieszkaniowego, nie podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop (podobnie wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 951/11).

Jednocześnie ze stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Towarzystwo odsetki od lokat terminowych kwalifikuje do dochodu zwolnionego od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Przepis ten należy wykładać przyjmując, że zwolnieniu podatkowemu podlega wyłącznie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Są to zatem dochody, których źródło stanowią opłaty i czynsze związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych i przynależnych do nich pomieszczeń, jak również korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, wodno-kanalizacyjnej czy ciepłowniczej. W odniesieniu do odsetek uzyskiwanych z tytułu zdeponowania środków finansowych nie na rachunku bieżącym, lecz lokacie terminowej, nie sposób mówić o dochodzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Rzecz w tym, że źródłem dochodu jest w tym przypadku posiadany kapitał pieniężny, czyli nadwyżka finansowa, ulokowana na odpowiednim koncie bankowym. Przysporzenie w postaci odsetek od kapitału jest w istocie pochodną ulokowania dochodu, pochodzącego wprawdzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lecz zachowującego - z powodu dokonanej operacji finansowej - autonomiczny (odrębny) charakter. Jeżeli zatem odsetki, o których mowa, kwalifikujemy jako dochód powstały z tytułu posiadania i zarządzania środkami pieniężnymi, to nie można uznać ich jednocześnie za dochód z gospodarowania czy też zarządzania zasobami mieszkaniowymi (podobnie wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2091/11).

Za prawidłowe natomiast uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzające że do odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym pochodzących z kaucji, partycypacji, wpłat czynszowych, nieterminowego regulowania czynszu przez najemców ma zastosowanie zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Stanowisko takie prezentowane jest w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

W konsekwencji, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Towarzystwa, zgodnie z którym dochody Towarzystwa uzyskane z umorzonego kredytu preferencyjnego przeznaczonego na budowę lokali mieszkalnych oraz dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
IBPBI/2/423-166/12/CzP | Interpretacja indywidualna

towarzystwo budownictwa społecznego
ITPB1/4511-392/15/MW | Interpretacja indywidualna

zasoby mieszkaniowe
IPPB3/4510-583/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.