Zasoby mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasoby mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Zwraca Sąd uwagę, że ustawodawca w przepisie wskazuje na gospodarkę zasobem mieszkaniowym, a nie zasobem lokalowym. Z kolei, przechodząc do kwestii dochodów i kosztów opisanych we wniosku, to w świetle przedstawionego wyżej rozumienia pojęcia kosztów i dochodów odnoszących się do gospodarowania zasobem mieszkaniowym, WSA uznał za zasadne stwierdzenie Organu podatkowego, że do dochodów i kosztów takich nie mogą zatem być zaliczone dochody i koszty związane ze sprawami sądowymi – otrzymane koszty sądowe nie pochodzą bowiem z tytułu korzystania z zasobu mieszkaniowego. Podobnie koszty obsługi prawnej i procesu czy egzekucji nie są wydatkowane bezpośrednio na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, są to koszty ponoszone na dochodzenie roszczeń. Przy czym odzyskane należności czynszowe będą dochodem z zasobu mieszkaniowego. W ocenie Sądu również przychody i koszty związane z rentami, odszkodowaniami czy zadośćuczynieniami nie są ani przychodem ani kosztem z gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Wypłacane przez Spółdzielnię mieszkaniową renty/odszkodowania nie wynikają bezpośrednio z utrzymania zasobu mieszkaniowego, ale są rezultatem/następstwem odpowiedzialność Spółdzielni przewidzianej w innych przepisach.

2018
7
wrz

Istota:

Czy dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o charakterze mieszkalnym, o których mowa w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

Zatem ze zwolnienia korzystają dochody z gospodarki zasobem mieszkaniowym, pod warunkiem odpowiedniego ich wydatkowania. W zakresie zasobu mieszkaniowego ze zwolnienia korzysta również wydatkowanie dochodu związane z utrzymaniem mieszkań, a zatem również obiektów, o których mowa w pkt 1-4. Zasoby mieszkaniowe Przechodząc do istoty wniosku Spółki, kluczowe dla odpowiedzi na pytanie Spółki jest rozstrzygnięcie czy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowią zasób mieszkaniowy Spółki. W braku definicji, na gruncie podatkowym, pojęcia zasób mieszkaniowy w orzecznictwie podkreśla się że „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „ gospodarka ”- w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „ Zasób ” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „ mieszkanie ” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl ). Tak więc przymiotnik „ mieszkaniowy ” „ mieszkaniowych ”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „ zasób mieszkaniowy ” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia, czy urządzenia związane z lokalami mieszkalnymi, natomiast „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi ” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi. Przy wykładni przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istotne jest także określenie pojęcia „ utrzymania ” zasobów mieszkaniowych, które należy odczytywać jako zachowanie istniejącej substancji mieszkaniowej w stanie należytym, niezmienionym, niepogorszonym. Przez pojęcie „ zasoby mieszkaniowe ” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże; pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (...)

2018
10
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Przeznaczenie dochodów na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, wszelkie środki otrzymane z tytułu zbycia Dokumentacji projektowej oraz Nieruchomości będą wydatkowane na utrzymanie istniejących zasobów mieszkaniowych. W szczególności, środki te nie zostaną użyte w celu budowy lub finansowania nowych lokali mieszkalnych, ani na potrzeby innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej X. W związku z powyższym, zdaniem Spółki dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów w C w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Dokumentacji projektowej oraz udziału 1/2 własności Nieruchomości, a także dochód z tytułu sprzedaży udziału 1/2 własności Nieruchomości na rzecz C, spełniają przesłankę przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zwolnienie od opodatkowania dochodów uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT znajduje zastosowanie wobec dochodów osiągniętych przez Spółkę, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki tego przepisu, tj.: 1) Spółka jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 2) przedmiotowe dochody są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 4) dochody te są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.

Fragment:

Pojęcie zasobów mieszkaniowych w kontekście gospodarowania nimi nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przy ustaleniu jego znaczenia nie tylko dopuszczalne, ale i celowe jest uwzględnienie reguł wykładni systemowej. Możliwości takiej nie wyklucza przy tym autonomia prawa podatkowego. Dokonując wykładni pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” dopuszczalne jest odwołanie się do normy powołanego art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a w konsekwencji posługiwanie się, jako jednym z kryteriów, statusem prawnym podmiotu korzystającego z takich zasobów. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczą się w pojęciu „ zasoby mieszkaniowe ” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile służą mieszkańcom, będącym jednocześnie członkami spółdzielni. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2017
23
wrz

Istota:

Czy przychody ze zbycia „świadectw efektywności energetycznej" w związku z przeprowadzonymi pracami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody spółdzielni mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że uzyskane środki finansowe przez Wnioskodawcę z tytułu świadectw efektywności energetycznej nie będą stanowić dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie będą bowiem dochodem związanym z wymienionymi wyżej lokalami, pomieszczeniami, obiektami, urządzeniami stanowiącymi zasoby mieszkaniowe – przychodami uzyskanymi bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych (opłaty, czynsze, wpłaty na fundusz remontowy itd.). Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

2017
27
maj

Istota:

Czy dochód z tytułu najmu suteryny na cele mieszkalne zwolniony jest z podatku dochodowego od osób pranych w świetle zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia należy zauważyć, że z definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że zasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Pojęcie to nie może być jednak rozciągane na lokale użytkowe. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Podsumowując powyższe zauważyć należy, że wykładnia literalna jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą cechą wyróżniającą dla uznania, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. W świetle powyższego należy stwierdzić, że dochód z wynajmu suteryny studentom na cele mieszkaniowe, jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i następnie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty, korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

Czy dochód, jaki uzyskała Spółdzielnia ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy przeznaczenie tego dochodu oraz jego wydatkowanie na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wobec powyższego, do przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obok opłat czy czynszów, zaliczyć należy również przychody i koszty dotyczące odpłatnego zbycia zasobów mieszkaniowych. Zatem, w celu ustalenia, czy przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu jest przychodem (dochodem) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, istotne jest ustalenie, czy owe prawo mieści się w pojęciu zasobu mieszkaniowego Spółdzielni. Jak wskazano wyżej, zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie). Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do opisu analizowanej sprawy stwierdzić należy, że dochody powstałe z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu mieścić się będą w pojęciu dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – do momentu rozpoczęcia inwestycji opłata za wieczyste użytkowanie oraz koszty utrzymania terenu, na którym wybudowano budynki jednorodzinne stanowiła składnik kosztów mienia Spółdzielni zaliczanego do Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

2017
18
lut

Istota:

Czy darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Tym samym, także ponoszone w związku z nimi koszty stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez Spółdzielnię w związku z wynajmowanymi pomieszczeń po zsypach, pralniach, suszarniach, piwnic oraz części klatek schodowych i części korytarzy, od osób będących członkami Spółdzielni, jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przeznaczone w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią przychody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegające zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Natomiast, dochody z ww. tytułów związane z wynajmem pomieszczeń osobom, które nie są członkami Spółdzielni nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Podobny pogląd wyraził również (...)

2016
28
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Wyżej wymienione przychody Spółdzielnia przeznaczy na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Przychody z tytułu kar umownych oraz odszkodowań zaliczone zostały do przychodów podatkowych w momencie ich otrzymania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychody określone w stanie faktycznym kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych – pod warunkiem przeznaczenia ww. przychodów w całości na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany w związku z przychodami wymienionymi w stanie faktycznym w pkt od 1 do 3, których źródłem są nieruchomości należące do zasobów mieszkaniowych, pod warunkiem przeznaczenia ich w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią w całości dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegający zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.