Zasoby mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Zasoby mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasoby mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Tym samym, także ponoszone w związku z nimi koszty stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez Spółdzielnię w związku z wynajmowanymi pomieszczeń po zsypach, pralniach, suszarniach, piwnic oraz części klatek schodowych i części korytarzy, od osób będących członkami Spółdzielni, jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przeznaczone w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią przychody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegające zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Natomiast, dochody z ww. tytułów związane z wynajmem pomieszczeń osobom, które nie są członkami Spółdzielni nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Podobny pogląd wyraził również (...)
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wyżej wymienione przychody Spółdzielnia przeznaczy na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Przychody z tytułu kar umownych oraz odszkodowań zaliczone zostały do przychodów podatkowych w momencie ich otrzymania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychody określone w stanie faktycznym kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych – pod warunkiem przeznaczenia ww. przychodów w całości na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany w związku z przychodami wymienionymi w stanie faktycznym w pkt od 1 do 3, których źródłem są nieruchomości należące do zasobów mieszkaniowych, pod warunkiem przeznaczenia ich w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią w całości dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegający zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.
2016
28
gru

Istota:
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej po uzyskaniu zapłaty na konto Spółdzielni?
Fragment:
Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów w nim wymienionych, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu, należy odwołać się do definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasobów mieszkaniowych. Wskazać w tym miejscu należy, że updop nie definiuje tych pojęć, a zatem zasadne jest skorzystanie w tym zakresie z reguł wykładni językowej. Przez „ zasoby mieszkaniowe ” należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Przez „ zasoby mieszkaniowe ” należy zatem rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem (...)
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy odszkodowanie otrzymane od gminy za przejętą część gruntu będącego własnością spółdzielni, będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z jego przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
Fragment:
Przychód ten będzie więc miał wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 updop będzie mógł podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, w części w jakiej zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zwolnienia ww. dochodu z opodatkowania pod warunkiem jego wydatkowania na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, oparł się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego, przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę, przyjmując jako element zdarzenia przyszłego, że środki pochodzące ze wskazanego we wniosku odszkodowania zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W tym też kontekście i zakresie, dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Pamiętać jednakże należy, że w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy lub kontrolny, organ ten może zweryfikować prawdziwość okoliczności przedstawionych we wniosku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
9
kwi

Istota:
Czy przychody z wynajmu mieszkańcom powierzchni wspólnych (komórek, pralni, suszarni, pomieszczeń po likwidacji zsypów, wnęk pod schodami, boksów) w budynkach mieszkalnych stanowią przychody z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu – są przychodami z gospodarki mieszkaniowej i podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tj. cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Jednocześnie należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi ” oraz „ zasoby mieszkaniowe ”. Odnosząc się do znaczenia tych pojęć funkcjonującego w języku powszechnym należy przyjąć, że słowo „ gospodarka ” – kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś, „ zasób ” to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, natomiast „ mieszkanie ” to pomieszczenie, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl ; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, 1996 r., pod red. M. Szymczaka). Przymiotnik „ mieszkaniowy ”, „ mieszkaniowe ” określa zatem rzeczy związane z mieszkaniem, odnoszące się do mieszkania. Z kolei, pod pojęciem „ utrzymania ” zasobów mieszkaniowych należy rozumieć takie traktowanie tych zasobów, które oznacza zachowanie ich w stanie należytym, niezmienionym, niepogorszonym. Zatem należy stwierdzić, że termin „ zasoby mieszkaniowe ” dotyczy obiektów mieszkalnych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
2016
25
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Dochód z umorzenia kredytu przeznaczony zostaje na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a umowy kredytowe podpisane zostały przed dniem obowiązywania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 przedmiotowej ustawy, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Odsetki od lokat terminowych, odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym, pochodzące z kaucji, partycypacji i wpłat czynszowych, jak też odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu przez najemców są ściśle związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym i, pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz.
2016
17
mar

Istota:
Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2, zakładające że dochód (z przekazania nieruchomości z rozpoczętą inwestycją polegającą na budowie osiedla mieszkaniowego tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów) pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Powyższe oznacza, że dochód Wnioskodawcy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Jeżeli jednak dochody uzyskane z gospodarowania ww. zasobami nie zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, wówczas zwolnienie, o którym mowa nie będzie mieć zastosowania. Jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będą podlegały również dochody z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone. Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „ gospodarka ” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „ Zasób ” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „ mieszkanie ” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl ).
2016
10
mar

Istota:
Zasady prowadzenia dokumentacji podatkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) zasobów mieszkaniowych. Podstawę opodatkowania winno się ustalić zatem bez pomniejszania zarówno przychodów, jak i kosztów o kwoty pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. O ile więc powstanie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jednocześnie zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, będzie on zwolniony z opodatkowania. W przypadku, gdy dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie powstanie lub nie spełniono warunku przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, zdaniem Wnioskodawcy opodatkowany winien być cały dochód ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, tzn. od łącznej sumy przychodów odejmuje się łączną sumę kosztów. W efekcie, jeśli nie powstanie dochód lub nie przeznacza się go na określone powyżej cele, nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi i odrębnej dla innych źródeł. Nie będzie miał tu bowiem zastosowania art. 7 ust. 4: "Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 (...)", gdyż te pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie są wolne bezwarunkowo, a jedynie warunkowo, więc i tak muszą być uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania, jak wykazano powyżej.
2016
6
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży windy i przeznaczonego na remonty.
Fragment:
Jak wynika z przedstawionej powyżej definicji zasobów mieszkaniowychzasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Wykładnia literalna jednoznacznie więc wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, iż mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym – w świetle powyższego – pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1534/09 stwierdzono: „(...) przez „ zasoby (...)
2016
16
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku naliczania i zapłaty podatku dochodowego.
Fragment:
Jak wynika z przedstawionej powyżej definicji zasobów mieszkaniowychzasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Wykładnia literalna jednoznacznie więc wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą i konieczną cechą pozwalającą uznać, iż mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym – w świetle powyższego – pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale użytkowe, gdyż prowadzona w nich działalność nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1534/09 stwierdzono: „(...) przez „ zasoby (...)
2016
4
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.