Zasoby mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasoby mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „ zasób mieszkaniowy ” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia, czy urządzenia związane z lokalami mieszkalnymi, natomiast „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi ” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi. Przy wykładni przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istotne jest także określenie pojęcia „ utrzymania ” zasobów mieszkaniowych, które należy odczytywać jako zachowanie istniejącej substancji mieszkaniowej w stanie należytym, niezmienionym, niepogorszonym. Przez pojęcie „ zasoby mieszkaniowe ” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże; pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (...)

2018
10
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Przeznaczenie dochodów na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, wszelkie środki otrzymane z tytułu zbycia Dokumentacji projektowej oraz Nieruchomości będą wydatkowane na utrzymanie istniejących zasobów mieszkaniowych. W szczególności, środki te nie zostaną użyte w celu budowy lub finansowania nowych lokali mieszkalnych, ani na potrzeby innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej X. W związku z powyższym, zdaniem Spółki dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów w C w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Dokumentacji projektowej oraz udziału 1/2 własności Nieruchomości, a także dochód z tytułu sprzedaży udziału 1/2 własności Nieruchomości na rzecz C, spełniają przesłankę przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zwolnienie od opodatkowania dochodów uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT znajduje zastosowanie wobec dochodów osiągniętych przez Spółkę, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki tego przepisu, tj.: 1) Spółka jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 2) przedmiotowe dochody są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 4) dochody te są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.

Fragment:

Pojęcie zasobów mieszkaniowych w kontekście gospodarowania nimi nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przy ustaleniu jego znaczenia nie tylko dopuszczalne, ale i celowe jest uwzględnienie reguł wykładni systemowej. Możliwości takiej nie wyklucza przy tym autonomia prawa podatkowego. Dokonując wykładni pojęcia „ zasoby mieszkaniowe ” dopuszczalne jest odwołanie się do normy powołanego art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a w konsekwencji posługiwanie się, jako jednym z kryteriów, statusem prawnym podmiotu korzystającego z takich zasobów. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczą się w pojęciu „ zasoby mieszkaniowe ” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile służą mieszkańcom, będącym jednocześnie członkami spółdzielni. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2017
23
wrz

Istota:

Czy przychody ze zbycia „świadectw efektywności energetycznej" w związku z przeprowadzonymi pracami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody spółdzielni mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że uzyskane środki finansowe przez Wnioskodawcę z tytułu świadectw efektywności energetycznej nie będą stanowić dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie będą bowiem dochodem związanym z wymienionymi wyżej lokalami, pomieszczeniami, obiektami, urządzeniami stanowiącymi zasoby mieszkaniowe – przychodami uzyskanymi bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych (opłaty, czynsze, wpłaty na fundusz remontowy itd.). Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

2017
27
maj

Istota:

Czy dochód z tytułu najmu suteryny na cele mieszkalne zwolniony jest z podatku dochodowego od osób pranych w świetle zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia należy zauważyć, że z definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że zasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Pojęcie to nie może być jednak rozciągane na lokale użytkowe. Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Podsumowując powyższe zauważyć należy, że wykładnia literalna jednoznacznie wskazuje, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą cechą wyróżniającą dla uznania, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. W świetle powyższego należy stwierdzić, że dochód z wynajmu suteryny studentom na cele mieszkaniowe, jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i następnie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty, korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

Czy dochód, jaki uzyskała Spółdzielnia ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy przeznaczenie tego dochodu oraz jego wydatkowanie na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wobec powyższego, do przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obok opłat czy czynszów, zaliczyć należy również przychody i koszty dotyczące odpłatnego zbycia zasobów mieszkaniowych. Zatem, w celu ustalenia, czy przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu jest przychodem (dochodem) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, istotne jest ustalenie, czy owe prawo mieści się w pojęciu zasobu mieszkaniowego Spółdzielni. Jak wskazano wyżej, zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie). Odnosząc zatem przedstawiony wyżej stan prawny do opisu analizowanej sprawy stwierdzić należy, że dochody powstałe z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu mieścić się będą w pojęciu dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – do momentu rozpoczęcia inwestycji opłata za wieczyste użytkowanie oraz koszty utrzymania terenu, na którym wybudowano budynki jednorodzinne stanowiła składnik kosztów mienia Spółdzielni zaliczanego do Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

2017
18
lut

Istota:

Czy darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Tym samym, także ponoszone w związku z nimi koszty stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin i nie stanowią, zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez Spółdzielnię w związku z wynajmowanymi pomieszczeń po zsypach, pralniach, suszarniach, piwnic oraz części klatek schodowych i części korytarzy, od osób będących członkami Spółdzielni, jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przeznaczone w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią przychody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegające zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Natomiast, dochody z ww. tytułów związane z wynajmem pomieszczeń osobom, które nie są członkami Spółdzielni nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Podobny pogląd wyraził również (...)

2016
28
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Wyżej wymienione przychody Spółdzielnia przeznaczy na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Przychody z tytułu kar umownych oraz odszkodowań zaliczone zostały do przychodów podatkowych w momencie ich otrzymania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychody określone w stanie faktycznym kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych – pod warunkiem przeznaczenia ww. przychodów w całości na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany w związku z przychodami wymienionymi w stanie faktycznym w pkt od 1 do 3, których źródłem są nieruchomości należące do zasobów mieszkaniowych, pod warunkiem przeznaczenia ich w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, stanowią w całości dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegający zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.

2016
2
gru

Istota:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej po uzyskaniu zapłaty na konto Spółdzielni?

Fragment:

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów w nim wymienionych, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu, należy odwołać się do definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasobów mieszkaniowych. Wskazać w tym miejscu należy, że updop nie definiuje tych pojęć, a zatem zasadne jest skorzystanie w tym zakresie z reguł wykładni językowej. Przez „ zasoby mieszkaniowe ” należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Przez „ zasoby mieszkaniowe ” należy zatem rozumieć: budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem (...)

2016
9
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy odszkodowanie otrzymane od gminy za przejętą część gruntu będącego własnością spółdzielni, będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z jego przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych

Fragment:

Przychód ten będzie więc miał wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 updop będzie mógł podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, w części w jakiej zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zwolnienia ww. dochodu z opodatkowania pod warunkiem jego wydatkowania na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, oparł się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego, przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę, przyjmując jako element zdarzenia przyszłego, że środki pochodzące ze wskazanego we wniosku odszkodowania zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W tym też kontekście i zakresie, dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Pamiętać jednakże należy, że w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy lub kontrolny, organ ten może zweryfikować prawdziwość okoliczności przedstawionych we wniosku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.