Zasób | Interpretacje podatkowe

Zasób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasób. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych ...”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.), państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli i jest państwowym zasobem geodezyjnym. Obowiązek gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do starostów – w zakresie zasobów powiatowych. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały z zasobu odpłatnie, jednakże nie stanowi to działalności gospodarczej a ustawowe wypełnianie obowiązków wynikających z ustaw regulujących powyższe kwestie. Czynności wykonywane przez powiat polegające na udostępnianiu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związane z udostępnianiem tych informacji mieszczą się w zakresie zadań z administracji rządowej. Powiat jako organ władzy publicznej w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej nałożone odrębnymi przepisami prawa jest objęty regulacją art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług a zatem ww. czynności nie podlegają przepisom tej ustawy.
2017
23
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych (...)” – jest prawidłowe.
Fragment:
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli i jest państwowym zasobem geodezyjnym. Obowiązek gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do starostów – w zakresie zasobów powiatowych. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały z zasobu odpłatnie, jednakże nie stanowi to działalności gospodarczej a ustawowe wypełnianie obowiązków wynikających z ustaw regulujących powyższe kwestie. W 2015 r. zawiązany został Związek Powiatów Województwa, do którego przystąpił również Wnioskodawca. Do zadań Związku należy m.in. realizowanie projektów z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym do tworzenia numerycznej mapy oraz pozyskania danych ewidencji gruntów i lokali, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz tworzenia bazy obiektów topograficznych (BDOT500), w tym przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej mapy numerycznej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2017
16
gru

Istota:
Czy koszty w postaci odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na budowę mieszkań na wynajem należy uznać jako koszty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez T Sp. z o. o.
Fragment:
Odróżnić więc należy sam proces inwestycyjny (budowanie) tworzenia zasobów mieszkaniowych od gospodarowania istniejącymi już zasobami mieszkaniowymi (eksploatacja). Stąd też, aby można było mówić o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, zasób ten musi istnieć. W przypadku realizacji procesu inwestycyjnego zasób mieszkaniowy dopiero powstanie. Nie należy wobec tego utożsamiać procesu budowy mieszkań na wynajem z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. W związku z tym odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego na budowę mieszkań na wynajem są kosztami pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez T. W myśl art. 16 g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
2011
1
lip

Istota:
Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej podmiotom zewnętrznym.
Fragment:
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wspólnota stwierdziła, że ww. przychodów nie należy zaliczać do przychodów przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, gdyż dotyczą one podobnie jak przychody z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na fundusz remontowy przychodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. W ocenie Wspólnoty nie są to przychody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 01.01.2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z powołanego przepisu wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tj. cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zasób
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.