Zasób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasób. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych ...”.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.), państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli i jest państwowym zasobem geodezyjnym. Obowiązek gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do starostów – w zakresie zasobów powiatowych. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały z zasobu odpłatnie, jednakże nie stanowi to działalności gospodarczej a ustawowe wypełnianie obowiązków wynikających z ustaw regulujących powyższe kwestie. Czynności wykonywane przez powiat polegające na udostępnianiu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związane z udostępnianiem tych informacji mieszczą się w zakresie zadań z administracji rządowej. Powiat jako organ władzy publicznej w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej nałożone odrębnymi przepisami prawa jest objęty regulacją art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług a zatem ww. czynności nie podlegają przepisom tej ustawy.

2017
16
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych (...)” – jest prawidłowe.

Fragment:

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli i jest państwowym zasobem geodezyjnym. Obowiązek gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do starostów – w zakresie zasobów powiatowych. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały z zasobu odpłatnie, jednakże nie stanowi to działalności gospodarczej a ustawowe wypełnianie obowiązków wynikających z ustaw regulujących powyższe kwestie. W 2015 r. zawiązany został Związek Powiatów Województwa, do którego przystąpił również Wnioskodawca. Do zadań Związku należy m.in. realizowanie projektów z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym do tworzenia numerycznej mapy oraz pozyskania danych ewidencji gruntów i lokali, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz tworzenia bazy obiektów topograficznych (BDOT500), w tym przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej mapy numerycznej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty w postaci odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na budowę mieszkań na wynajem należy uznać jako koszty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez T Sp. z o. o.

Fragment:

Odróżnić więc należy sam proces inwestycyjny (budowanie) tworzenia zasobów mieszkaniowych od gospodarowania istniejącymi już zasobami mieszkaniowymi (eksploatacja). Stąd też, aby można było mówić o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, zasób ten musi istnieć. W przypadku realizacji procesu inwestycyjnego zasób mieszkaniowy dopiero powstanie. Nie należy wobec tego utożsamiać procesu budowy mieszkań na wynajem z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. W związku z tym odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego na budowę mieszkań na wynajem są kosztami pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez T. W myśl art. 16 g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej podmiotom zewnętrznym.

Fragment:

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wspólnota stwierdziła, że ww. przychodów nie należy zaliczać do przychodów przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, gdyż dotyczą one podobnie jak przychody z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na fundusz remontowy przychodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. W ocenie Wspólnoty nie są to przychody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - obowiązującymi od 01.01.2007 r. - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z powołanego przepisu wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tj. cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.