ITPB2/4511-724/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zasiłku żałobnego z Wielkiej Brytanii.
ITPB2/4511-724/15/ENBinterpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  4. zasiłki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 31 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 31 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jej centrum interesów osobistych (ośrodek interesów życiowych) znajduje się w Polsce. Posiada mieszkanie w Polsce, zamieszkuje w nim z dziećmi. Wnioskodawczyni mieszka i pracuje na stałe w Polsce, cały rok podatkowy (są to okresy dłuższe niż 183 dni w roku podatkowym), jest obywatelką Polski.

W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o rentę rodzinną w Polsce. W związku z niespełnieniem wymogów (brak wymaganych okresów składkowych do nabycia prawa do renty w Polsce) oraz okresami zatrudnienia małżonka Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii i Norwegii ZUS przekazał wniosek o naliczenie okresów ubezpieczenia w państwach członkowskich UE. Z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni otrzymała decyzję o przyznaniu zapomogi z tytułu śmierci współmałżonka oraz decyzję o przyznaniu zasiłku dla owdowiałego rodzica. Środki z tytułu ww. świadczeń zostały przekazane na rachunek Wnioskodawczyni w kwietniu 2015 r. Bank od wypłaconych świadczeń pobrał zaliczki tytułem podatku dochodowego od wypłaconych rent i emerytur zagranicznych. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami, na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Świadczenia te są zaliczane do świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zapomoga z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zasiłek dla owdowiałego rodzica i zapomoga z tytułu śmierci współmałżonka przyznane na podstawie przepisów Wielkiej Brytanii o świadczeniach rodzinnych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni otrzymała decyzję o przyznaniu zapomogi z tytułu śmierci współmałżonka oraz decyzję o przyznaniu zasiłku dla owdowiałego rodzica. Środki z tytułu ww. świadczeń zostały przekazane na rachunek Wnioskodawczyni w kwietniu 2015 r. Bank od wypłaconych świadczeń pobrał zaliczki tytułem podatku dochodowego od wypłaconych rent i emerytur zagranicznych. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami, na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Świadczenia te są zaliczane do świadczeń rodzinnych.

W myśl art. 17 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica i zapomogi z tytułu śmierci współmałżonka otrzymane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenia są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia tych świadczeń w zeznaniu podatkowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
ITPB2/4511-99/15/IB | Interpretacja indywidualna

dochody uzyskiwane za granicą
ILPB1/415-1243/13-3/TW | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-515/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

zasiłki
IPPB2/4511-405/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.