ITPB2/4511-104/15/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni mieszka, zarabia i płaci podatki w Polsce. Jej miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest od urodzenia Polska. Nigdy nie mieszkała w innym kraju. Wnioskodawczyni jest wdową, samotnie wychowuje jednego syna i otrzymuje z Wielkiej Brytanii świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego określonego mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach decyzją The Pension Service z dnia 7 marca 2012 r. Z posiadanych przez Wnioskodawczynię informacji (załącznik VIII do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.) wynika, że świadczenie to nie stanowi emerytury, renty ani dodatku pielęgnacyjnego, jedynie jest to zasiłek rodzinny. Świadczenie to wpływa na konto bankowe Wnioskodawczyni od 2012 r. Od stycznia 2013 r. do chwili obecnej bank co miesiąc odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z postanowieniem Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Brak jest szczegółowych interpretacji, czy owe świadczenie powinno być opodatkowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy zważywszy na rodzaj przyznanego świadczenia Wnioskodawczyni powinna odprowadzić od niego podatek zwracając uwagę na Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce)...
  2. Czy przedmiotowe świadczenie - zasiłek rodzinny określony mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica jest zwolniony od płacenia podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawczyni jest obywatelką państwa polskiego, które przynależy do struktur Unii Europejskiej. Otrzymane świadczenie mimo, że płynie z innego państwa europejskiego ma podobny status jak świadczenia polskie, zatem powinno być traktowane na równi ze świadczeniami wypłacanymi w Polsce.

Wnioskodawczyni uważa, że świadczenie otrzymane z Wielkiej Brytanii może podlegać opodatkowaniu w Polsce ze względu na Jej status rezydencji. Wnioskodawczyni mieszka na terenie Polski, tym samym posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski. Co w praktyce oznacza, że podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia (miejsca położenia źródeł przychodów). W przypadku polskich rezydentów osiągających dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski sposób opodatkowania takich dochodów należy ustalić przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W świetle Konwencji zasiłek rodzinny otrzymany z Wielkiej Brytanii należy traktować jako „inne dochody”, o których mowa w art. 21 Konwencji. W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywany zasiłek rodzinny nie jest emeryturą ani rentą, zatem nie mieści się w kategorii dochodów z art. 17 Konwencji.

Przedmiotowy zasiłek nie jest też związany z pracą wykonywaną w Polsce lub Wielkiej Brytanii, tym samym nie jest identyfikowany z dochodami z pracy najemnej wymienionymi w art. 14 Konwencji.

Świadczenia zagraniczne powinny korzystać z tych samych zwolnień podatkowych, co świadczenia polskie. Właściwa kwalifikacja zasiłku rodzinnego w świetle Konwencji ma istotne znaczenie, ponieważ ma wpływ na sposób jego opodatkowania. Zgodnie z art. 21 Konwencji „inne dochody”, do których zaliczamy przedmiotowy zasiłek rodzinny, otrzymywane przez polskiego rezydenta podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są „świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych”. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód ten jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powinna od tych dochodów płacić podatku w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni mieszka, zarabia i płaci podatki w Polsce. Jej miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest od urodzenia Polska. Nigdy nie mieszkała w innym kraju. Wnioskodawczyni jest wdową, samotnie wychowuje jednego syna i otrzymuje z Wielkiej Brytanii świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego określonego mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach decyzją The Pension Service z dnia 7 marca 2012 r. Z posiadanych przez Wnioskodawczynię informacji (załącznik VIII do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.) wynika, że świadczenie to nie stanowi emerytury, renty ani dodatku pielęgnacyjnego, jedynie jest to zasiłek rodzinny. Świadczenie to wpływa na konto bankowe Wnioskodawczyni od 2012 r. Od stycznia 2013 r. do chwili obecnej bank co miesiąc odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z postanowieniem Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Brak jest szczegółowych interpretacji, czy owe świadczenie powinno być opodatkowanie.

W myśl art. 17 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 21 ust. 1 ww. konwencji).

Zgodnie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 14 maja 2014 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 15 maja 2014 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane Wnioskodawczyni mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenie otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od ww. świadczenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.