IPTPB2/4511-543/15-4/AKr | Interpretacja indywidualna

Czy dochód z tytułu zasiłku socjalnego (dla osoby niepełnosprawnej) w związku z przebytym udarem, wypłacanego przez belgijską firmę ubezpieczeniową jest zwolniony od opodatkowania w Polsce?
IPTPB2/4511-543/15-4/AKrinterpretacja indywidualna
  1. nieograniczony obowiązek podatkowy
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zasiłki
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Belgii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Belgii.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 20 listopada 2015 r., Nr IPTPB2/4511-543/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 20 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 listopada 2015 r.). W dniu 30 listopada 2015 r. (nadano w dniu 27 listopada 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do stycznia 2011 r. Wnioskodawca był zatrudniony w firmie w Belgii. W styczniu 2011 r. w czasie świadczenia pracy Wnioskodawca dostał obustronnego udaru mózgu. Przez rok czasu był hospitalizowany w belgijskim szpitalu. W kwietniu 2011 r. Wnioskodawcy został przyznany zasiłek socjalny z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych w związku z tym, że został uznany za osobę niepełnosprawną (zaświadczenie – atest z dnia 15 kwietnia 2011 r.). Zasiłek ten jest zwolniony z podatku w Belgii na podstawie art. 38 par. 4 Kodeksu cywilnego z dnia 10 kwietnia 1992 r. i wypłacany jest do chwili obecnej, gdyż Wnioskodawca sprawności nie odzyskał. Świadczenie to ma charakter zasiłku pielęgnacyjnego i opiekuńczego.

W maju 2013 r. Wnioskodawca wrócił do Polski, gdzie obecnie mieszka, jednak zabiegi rehabilitacyjne i leczenie kontynuuje w Belgii, nadal posiada ubezpieczenie belgijskie. Od tego momentu zasiłek socjalny jest wypłacany Wnioskodawcy w Polsce za pośrednictwem banku w kwocie brutto przez belgijską firmę ubezpieczeniową. Bank nie pobiera podatku dochodowego od wypłacanego Wnioskodawcy świadczenia.

W związku z tym, że w 2013 r. przebywał w Polsce dłużej niż 182 dni Wnioskodawca uznał, że obowiązek podatkowy za 2013 r. miał w kraju, złożył więc roczne zeznanie podatkowe za 2013 r. wspólnie z małżonką w Urzędzie Skarbowym w ... i wykazał jedyny dochód z tego zasiłku do opodatkowania, zgodnie z zaleceniami pracowników tegoż Urzędu. Wnioskodawca zapłacił 7 417 zł podatku dochodowego. Uważa, że niesłusznie. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenie nie jest rentą inwalidzką ani emeryturą, ale zasiłkiem socjalnym i jako taki winien być zwolniony od opodatkowania w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 maja 2013 r. mieszkał w Belgii. Od 16 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. mieszkał w Polsce, w R.. Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się osobę, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, Wnioskodawca stwierdził, że w 2013 r. był polskim rezydentem podatkowym. Na podstawie dołączonej dokumentacji do wniosku (tłumaczenie uwierzytelnione z języka niderlandzkiego) Wnioskodawca stwierdził, że otrzymał z Funduszu Gwarancji Socjalnych zasiłek dla osoby niepełnosprawnej, zwanym inaczej zasiłkiem socjalnym (pielęgnacyjnym) w ustawodawstwie polskim, który stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego w Belgii (art. 38 par. 4 z dnia 10 kwietnia 1992 r.) jest zwolniony z opodatkowania (str. 2 tłumaczenia pkt 2.2).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy dochód z tytułu zasiłku socjalnego (dla osoby niepełnosprawnej) w związku z przebytym udarem, wypłacanego przez belgijską firmę ubezpieczeniową jest zwolniony od opodatkowania w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacany Mu zasiłek socjalny przez belgijską firmę ubezpieczeniową wolny jest od podatku dochodowego w Polsce na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten zwalnia od podatku dochodowego m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Świadczenie, które Wnioskodawca otrzymuje ma charakter zasiłku pielęgnacyjnego, przeznaczone jest na Jego rehabilitację i opiekę medyczną.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W Belgii opodatkowane są dochody: z nieruchomości, dochody ruchome, dochody z pracy zarobkowej, dochody zastępcze (zasiłki chorobowe, wychowawcze, emerytury, alimenty, dotacje, nagrody). Dochody zwolnione z belgijskiego podatku to: środki na utrzymanie dzieci, zasiłki rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki socjale, zasiłki strajkowe i stypendia.

W myśl zapisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanej w dniu 20 sierpnia 2001 r., zasiłki socjalne nie są wymienione w kategorii dochodów do opodatkowania.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku są między innymi zasiłki pielęgnacyjne. Jest to swoisty rodzaj zasiłku socjalnego adekwatny do zasiłku dla osoby niepełnosprawnej w metodologii belgijskiej.

Reasumując wszystkie przedstawione okoliczności, Wnioskodawca stwierdza, że zgodnie z postanowieniami podpisanej Konwencji, świadczenie w postaci zasiłku dla osoby niepełnosprawnej otrzymywanego z Belgii (od którego nie pobrano podatku), podlega opodatkowaniu w Polsce. Zauważyć jednakże należy, że przedmiotowe świadczenie, jest zwolnione w Polsce od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy. Dlatego dochody z otrzymanego zasiłku z Belgii nie powinny być opodatkowane w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do stycznia 2011 r. Wnioskodawca był zatrudniony w firmie w Belgii. W styczniu 2011 r. w czasie świadczenia pracy Wnioskodawca dostał obustronnego udaru mózgu. Przez rok był hospitalizowany w belgijskim szpitalu. W kwietniu 2011 r. Wnioskodawcy został przyznany zasiłek socjalny z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych w związku z tym, że został uznany za osobę niepełnosprawną. Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 maja 2013 r. Wnioskodawca mieszkał w Belgii. Natomiast od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. mieszkał w Polsce. Od momentu powrotu do Polski zasiłek socjalny jest wypłacany Wnioskodawcy w Polsce za pośrednictwem banku w kwocie brutto przez belgijską firmę ubezpieczeniową. Bank nie pobiera podatku dochodowego od wypłacanego Wnioskodawcy świadczenia. Wnioskodawca uważa, że otrzymywany przez Niego z Funduszu Gwarancji Socjalnych zasiłek dla osoby niepełnosprawnej w ustawodawstwie polskim nazywany jest inaczej zasiłkiem socjalnym (pielęgnacyjnym).

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania zawarte w Konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139).

W myśl art. 18 ww. Konwencji z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ww. Konwencji części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, bez względu na to skąd pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, stwierdzić należy, że zasiłek socjalny dla osoby niepełnosprawnej z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych otrzymywany przez Wnioskodawcę mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Do opodatkowania ww. świadczeń w Polsce zastosowanie mają przepisy polskiego prawa podatkowego – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja źródeł przychodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie.

Zatem do przychodów z innych źródeł zalicza się te wszystkie przychody, które nie mieszczą się w kategorii przychodów zaliczonych do enumeratywnie wymienionych w art. 10 ust. 1-8 powołanej ustawy źródeł przychodów. W rezultacie, wypłacany Wnioskodawcy zasiłek z Belgii należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Zatem bank wypłacając ww. świadczenie nie stanowiące renty zagranicznej, nie był zobowiązany do pobrania od niego i odprowadzenia podatku dochodowego.

Należy zauważyć, że z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdził, że przyznany Mu zasiłek socjalny z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych w związku z tym, że został uznany za osobę niepełnosprawną (zaświadczenie – atest z dnia 15 kwietnia 2011 r.) ma charakter zasiłku pielęgnacyjnego i opiekuńczego. Według Wnioskodawcy, jest zasiłkiem dla osoby niepełnosprawnej zwanym inaczej zasiłkiem socjalnym (pielęgnacyjnym) w ustawodawstwie polskim.

Wobec powyższego, przyjmując za Wnioskodawcą, że przyznany Mu zasiłek dla osoby niepełnosprawnej z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych ma charakter świadczenia pielęgnacyjnego jako taki mieści się w katalogu zwolnienia przedmiotowego określonego w powołanym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym podlega zwolnieniu z opodatkowania na jego podstawie.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieograniczony obowiązek podatkowy
IPTPB2/4511-323/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB4/4511-1343/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

zasiłki
ITPB2/4511-104/15/MU | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ITPP3/4512-557/15/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.