IPTPB2/4511-41/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku zdrowotnego otrzymanego z Wielkiej Brytanii
IPTPB2/4511-41/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zasiłki
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku zdrowotnego otrzymanego z Wielkiej Brytanii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego z Wielkiej Brytanii. Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 20 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-41/15-2/MP, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 20 marca 2015 r. (data doręczenia 26 marca 2015 r.), natomiast w dniu 7 kwietnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, złożona na piśmie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data nadania 2 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni otrzymuje świadczenie z Wielkiej Brytanii Employment and suport allowance, które w Wielkiej Brytanii jest wolne od podatku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Wydział Pracy Rent i Zasiłków - Centrum Międzynarodowych Zasiłków w Wielkiej Brytanii pismem z dnia 5 czerwca 2014 r. poinformował Wnioskodawczynię o tym, że ma prawo do zasiłku zdrowotnego od dnia 5 kwietnia 2013 r. W 2014 r. wypłacono Wnioskodawczyni z tego tytułu jednorazowo zasiłek zdrowotny zaległy, za okres przed wydaniem decyzji oraz następnie otrzymywała zasiłek zdrowotny miesięcznie.

Świadczenie powyższe jest okresowym zasiłkiem zdrowotnym z tytułu niezdolności do pracy przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, tj. następującego aktu prawnego „Social Security Contributions and Banefits Act 1992 z dnia 13 lutego 1992 r.”. Z tego tytułu ten zasiłek zdrowotny jest w Wielkiej Brytanii zwolniony z opodatkowania.

Wnioskodawczyni podaje, że w 2014 r. miała miejsce zamieszkania w Polsce. W 2014 r. nie wykonywała pracy, ani też nie uzyskała żadnych innych świadczeń pieniężnych z żadnych innych źródeł.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wyjaśniła, że Jej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy jednego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy otrzymywany przez Wnioskodawczynię zasiłek zdrowotny podlega opodatkowaniu w Polsce...
 2. Jeżeli przedmiotowy zasiłek podlega opodatkowaniu w Polsce to, czy w powyższym przypadku ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiący o możliwości zwolnienia otrzymywanego zasiłku z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego...
 3. Czy w przypadku zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), uzyskiwany przez Wnioskodawczynię zasiłek zdrowotny z Wielkiej Brytanii, nie powinien podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Za takim stanowiskiem przemawia generalna zasada powszechności opodatkowania, wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatków.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioskodawczyni stwierdza, że uzyskiwane świadczenie nie podlega opodatkowaniu i nie uzyskała żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym uważa, że nie ma obowiązku składnia rozliczenia rocznego PIT w urzędzie skarbowym.

Wnioskodawczyni uważa, że Jej sytuacja jest tożsama ze stanem faktycznym sprawy dla której interpretację indywidualną wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 12 września 2014 r., sygn. ILPB2/415-660/14-4/WM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Cytowany wyżej przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje dwie przesłanki od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2014 r. miała miejsce zamieszkania w Polsce, czyli podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wydział Pracy Rent i Zasiłków - Centrum Międzynarodowych Zasiłków w Wielkiej Brytanii w piśmie z dnia 5 czerwca 2014 r., poinformował Wnioskodawczynię, że ma Ona prawo do zasiłku zdrowotnego od dnia 5 kwietnia 2013 r. W 2014 r. wypłacono Wnioskodawczyni z tego tytułu, jednorazowo zasiłek zdrowotny zaległy za okres przed wydaniem decyzji oraz następnie otrzymywała Ona zasiłek zdrowotny miesięcznie. Świadczenie jest okresowym zasiłkiem zdrowotnym z tytułu niezdolności do pracy przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii (tj. na podstawie „Social Security Contributions and Banefits Act 1992 z dnia 13 lutego 1992 r.).

W 2014 r. Wnioskodawczyni nie uzyskała innych świadczeń pieniężnych z żadnych innych źródeł.

Podkreślić należy, że do dochodów z Wielkiej Brytanii uzyskanych w 2014 r. przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce zastosowanie ma Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

W myśl art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 ww. Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku zdrowotnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce - podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do ich opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie wskazać należy, że w przepisie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione są w sposób enumeratywny (wyczerpujący) przychody (dochody) korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego, tzw. zwolnienia przedmiotowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zasiłek zdrowotny z Wielkiej Brytanii wypłacony na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniach rodzinnych, otrzymany w 2014 r. przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Polsce - podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie jednak, otrzymany przez Wnioskodawczynię zasiłek zdrowotny podlega zwolnieniu przedmiotowemu, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jest zwolniony od podatku dochodowego na tej podstawie.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni w 2014 r. nie uzyskała innych dochodów, nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2014 r. i wykazania w nim tego dochodu, jako podlegającego zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane postanowienia ww. Konwencji i przepisy prawa stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać w całości za nieprawidłowe z uwagi na błędną ocenę, z której wynika, że otrzymany zasiłek zdrowotny nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w związku z czym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tut. Organ zaznacza, że wadliwa argumentacja prawna przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe.

Należy zaznaczyć, że organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dokumentów dołączonych do wniosku, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej tutejszy Organ zaznacza, że przeanalizował rozstrzygnięcie w niej zawarte, jednakże należy stwierdzić, że interpretacja ta stanowiła ocenę stanowiska w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieograniczony obowiązek podatkowy
IBPBI/2/423-1305/14/JD | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPTPB3/4510-44/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

zasiłki
IBPBII/1/415-1024/14/BJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3.8222.2.99.2015.KDJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.