IPPB4/4511-789/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment end Support Allowance) powinien być opodatkowany?
IPPB4/4511-789/15-4/JK2interpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. nieograniczony obowiązek podatkowy
  3. zasiłki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez pozostałych płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data nadania 25 sierpnia 2015 r., data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 13 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-789/15-2/JK2 (data nadania 14 sierpnia 2015 r., data doręczenia 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-789/15-2/JK2 (data nadania 14 sierpnia 2015 r., data doręczenia 19 sierpnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do zadanego pytania.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data nadania 25 sierpnia 2015 r., data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni obecnie otrzymuje zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance) z Wielkiej Brytanii. Zasiłek ten jest wolny od podatku w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy renta zagraniczna powinna być opodatkowana. Wnioskodawczyni nie otrzymuje renty, tylko zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do Pracy. Bank pobiera opłaty, traktując zasiłek jako rentę. Wnioskodawczyni zasięgnęła informacji u doradcy podatkowego i w innych bankach, gdzie potwierdzono, że nie powinno się pobierać tego podatku. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że zasiłek ten otrzymuje z Wielkiej Brytanii i nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Ponadto Wnioskodawczyni mieszka w A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment end Support Allowance) powinien być opodatkowany...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy tylko renta i emerytura zagraniczna podlega opodatkowaniu. Wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy i dlatego uważa, że nie powinien być on opodatkowany. W Wielkiej Brytanii jest on nieopodatkowany.

Tłumacz przysięgły napisał: „Zasiłek na Pani rzecz zostaje zastąpiony zasiłkiem dla osób Niepełnosprawnych i Niezdolnych do Pracy (Employment and Support Allowance)”.

Zdaniem Wnioskodawczyni ww. zasiłek nie jest rentą i nie powinien podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (Employment end Support Allowance) z Wielkiej Brytanii, a nie rentę. Wnioskodawczyni mieszka w A.

Zatem w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania zawarte w Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Stosownie do art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

W myśl art. 21 ust. 1 cyt. Konwencji, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce), które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Zatem otrzymywane przez Wnioskodawczynię świadczenia w postaci zasiłku dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, pochodzące z Wielkiej Brytanii i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Do opodatkowania ww. świadczeń w Polsce zastosowanie mają przepisy polskiego prawa podatkowego – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja źródeł przychodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie.

Zatem do przychodów z innych źródeł zalicza się te wszystkie przychody, które nie mieszczą się w kategorii przychodów zaliczonych do enumeratywnie wymienionych w art. 10 ust. 1-8 powołanej ustawy źródeł przychodów. W rezultacie, wypłacany Wnioskodawczyni zasiłek z Wielkiej Brytanii należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Zatem bank wypłacając ww. świadczenie nie stanowiące renty zagranicznej, nie był zobowiązany do pobrania od niego i odprowadzenia podatku dochodowego.

Należy zauważyć, że z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Wobec powyższego, przyznany Wnioskodawczyni zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy jako, że nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych Wielkiej Brytanii nie mieści się w katalogu zwolnienia przedmiotowego określonego w powołanym wyżej przepisie. Również zasiłku tego nie można zwolnić na podstawie żadnego z przepisów enumeratywnie wymienionych w treści art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego wykaz przychodów (dochodów) korzystających ze zwolnienia.

W świetle powyższego, uznać należy, że otrzymywany przez Wnioskodawczynię zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, zgodnie z powołanym przepisem ww. Konwencji, a jako że brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania – od zasiłku tego winien być odprowadzony należny podatek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymywany z Wielkiej Brytanii zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy podlega opodatkowaniu w Polsce. Zasiłek jako nie zwolniony z podatku dochodowego stanowi przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, tj. z innych źródeł podlegającym wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany. Przy czym w świadczenie to, podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto bank nie ma obowiązku pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od ww. świadczenia, gdyż nie jest on rentą.

Stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
ITPB2/4511-99/15/IB | Interpretacja indywidualna

nieograniczony obowiązek podatkowy
IPTPB2/4511-323/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

zasiłki
ITPB2/4511-724/15/ENB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.