ILPB2/4511-1-34/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Czy zasiłek wdowi, który Wnioskodawczyni otrzymała z Francji za m-c 9/2013, wypłacony w dniu 28 grudnia 2015 r. podlega obciążeniom podatkowym w Polsce?
ILPB2/4511-1-34/16-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. małżonek
 2. opodatkowanie
 3. zasiłki
 4. zwolnienia podatkowe
 5. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku ze śmiercią męża we Francji w dniu 9 września 2013 r., zakwalifikowaną jako wypadek przy pracy, Zainteresowana otrzymuje rentę francuską. Od 1 września 2013 r. do października 2013 r. we Francji badano sytuację materialną Wnioskodawczyni. Analiza pozwoliła uznać, że za miesiąc wrzesień 2013 r. przysługuje Zainteresowanej zasiłek dla wdowy, w kwocie 707 euro.

Od 9 września 2013 r. Wnioskodawczyni osiągnęła przychód z tytułu przyznania i wypłaty od miesiąca października 2013 r. renty z Francji.

W związku z faktem, że we wrześniu 2013 r. Zainteresowana nie posiadała środków finansowych na utrzymanie (Wnioskodawczyni nie pracowała, a w związku ze śmiercią męża utraciła jedyne źródło dochodu), został przyznany Zainteresowanej zasiłek dla wdowy w kwocie 707 euro (Decyzja W Assurance Maladie-Cersat Nord- Est France) z dnia 6 listopada 2015 r.

Wypłacony 28 grudnia 2015 r. zasiłek obciążono w Polsce zaliczką na podatek dochodowy. Świadczenie to nie jest rentą lecz formą zasiłku. Wnioskodawczyni wskazuje, że Ordynacja podatkowa stanowi, iż od rent zagranicznych potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy, tak jak dotyczy to rent polskich.

Natomiast wszelkie jednak formy zasiłków (zapewniających minimalne utrzymanie) w Polsce, zwolnione są z obciążeń podatkowych.

Zasiłek otrzymany z Francji dotyczący miesiąca września 2013 r., miał stanowić zabezpieczenie, z tym że jego wypłata nastąpiła dopiero 28 grudnia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że w odniesieniu do stanu faktycznego instytucja, która dokonała wypłaty zasiłku wdowiego (W Assurance Maladie-Cersat Nord-Est) jest odpowiednikiem polskiego ZUS. We Francji funkcjonuje kilka jej odłamów, a każda z jednostek zajmuje się oddzielnymi sprawami. Otrzymany zasiłek jest wypłacany w ramach ubezpieczeń społecznych Francji.

Z godnie z obowiązującymi we Francji przepisami o świadczeniach rodzinnych nie podlegają one obciążeniom podatkowym. Dotyczy to również zasiłku wdowiego, który wpłaconego Wnioskodawczyni 28 grudnia 2015 r. Był to zasiłek jednorazowy, dotyczący miesiąca września 2013 r. (tj. miesiąca w którym zmarł mąż Zainteresowanej).

Wypłata renty po zmarłym mężu nastąpiła od października 2013 r., a w związku z tym, że w miesiącu wrześniu 2013 r., Zainteresowana nie była w posiadaniu środków finansowych na utrzymanie siebie i syna (nie pracowała, wsparcia udzielała Wnioskodawczyni rodzina) przyznany został Zainteresowanej za ww. okres zasiłek wdowi.

Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem ww. świadczenia pieniężnego, po dwóch latach doszło do wypłaty zasiłku.

Wątpliwość Zainteresowanej budzi kwestia potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 571,22 zł od wypłaconego świadczenia rodzinnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zasiłek który Wnioskodawczyni otrzymała z Francji za miesiąc wrzesień 2013 r., wypłacony 28 grudnia 2015 r. podlega obciążeniom podatkowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że w Polsce wszystkie zasiłki zwolnione są od obciążeń podatkowych może przypuszczać, że ten zasiłek również powinien być zwolniony od potrącania zaliczek na podatek dochodowy (nie jest to renta, jest to forma zasiłku, którą przyznaje się by zapewnić minimalne utrzymanie).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazuje, że w Polsce wszelkie zasiłki rodzinne są zwolnione od obciążeń podatkowych.

Dlatego też, w ocenie Wnioskodawczyni zasiłek, który otrzymała z Francji powinien być zwolniony od obciążeń podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a tej ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Ze względu na to, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymany w 2015 r. zasiłek wypłacany został przez instytucję francuską, zastosowanie w tej sprawie będą miały przepisy umowy polsko-francuskiej.

Zgodnie z art. 18 umowy sporządzonej w dniu 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ust. 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Przepis art. 19 ust. 2 tejże umowy stanowi, że:

 1. Renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo (Francję) albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego, bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu Państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (we Francji).
 2. Jednakże te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeżeli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkaniai posiada jego obywatelstwo.

W myśl art. 21 ww. umowy polsko-francuskiej części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Na podstawie powołanych regulacji, francuski zasiłek z tytułu wdowieństwa otrzymany przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do jego opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku i jego uzupełnieniu stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z ww. postanowieniami umowy polsko-francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku świadczenie (zasiłek) z tytułu wdowieństwa z Francji wypłacone w 2015 r. osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, zasiłek z tytułu wdowieństwa, który jest – jak wskazała Wnioskodawczyni - świadczeniem rodzinnym wypłacanym w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Francji, tj. jest zasiłkiem rodzinnym - jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, zasiłek wdowi wypłacony Wnioskodawczyni w 2015 r. jako świadczenie rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych nie podlega obciążeniom podatkowym Polsce, ponieważ korzysta ze zwolnienia od opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.