ILPB2/4511-1-1338/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
ILPB2/4511-1-1338/15-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zasiłki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu: 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica i zasiłku żałobno-pogrzebowego uzyskiwanych z Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica i zasiłku żałobno-pogrzebowego uzyskiwanych z Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. W okresie od lutego 2008 r. do marca 2011 r. pracował on w Wielkiej Brytanii i tam opłacał składki ubezpieczeniowe. Po powrocie do Polski był zatrudniony w Polsce i tu podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz opłacał podatek dochodowy.

Wdowa wychowuje obecnie samotnie dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat oraz zamieszkuje i pracuje na stałe w Polsce. Jest obywatelką Polski o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce.

W lipcu 2014 r. Zainteresowana złożyła wniosek o rentę rodzinną w Polsce. ZUS przyznał polską rentę rodzinną, ale przekazał również wniosek o naliczenie okresów ubezpieczenia w państwie członkowskim UE, tj. w Wielkiej Brytanii.

W grudniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Wielkiej Brytanii decyzję o przyznaniu jednorazowego tzw. zasiłku żałobnego-pogrzebowego (świadczenie pośmiertne dla wdów/wdowców, który można otrzymać łącznie do 52 tygodni od daty śmierci partnera lub współmałżonka) oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, wypłacanego co 4 tygodnie.

Środki te od stycznia 2015 r. przelewane są na konto bankowe w Polsce i bank nie pobiera od nich podatku. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i są to świadczenia zaliczane do świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zasiłki te – jako przyznane na podstawie przepisów Wielkiej Brytanii o świadczeniach rodzinnych – podlegają zwolnieniu w Polsce z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni zamieszkuje i pracuje na stałe w Polsce. Zainteresowana jest obywatelką Polski i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W grudniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Wielkiej Brytanii decyzję o przyznaniu jednorazowego tzw. zasiłku żałobnego-pogrzebowego oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20. Środki te od stycznia 2015 r. przelewane są na konto bankowe w Polsce i bank nie pobiera od nich podatku. Zasiłek dla owdowiałego rodzica oraz jednorazowa zapomoga żałobna zostały przyznane decyzjami na mocy przepisów prawnych o świadczeniach rodzinnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i są to świadczenia zaliczane do świadczeń rodzinnych.

Skoro świadczenia otrzymywane przez Wnioskodawczynię uzyskiwane są ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii na gruncie badanej sprawy zastosowanie znajdą przepisy Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

I tak, w myśl art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Konwencji, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że zasiłek dla owdowiałego rodzica i zasiłek żałobny-pogrzebowy z tytułu śmierci współmałżonka podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Jednakże, świadczenia te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w Polsce z tytułu wypłaty ww. świadczeń nie występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
ITPB2/4511-99/15/IB | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
ITPB2/4511-1204/15/RS | Interpretacja indywidualna

zasiłki
ILPB2/4511-1-34/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.